• Karar No: 2007/UH.Z-1210
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :14
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1210
Şikayetçi:
 ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hükümet Cad. Özdoyuran İşhanı Kat: 2 D: 4 Nu: 224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası Müdürlüğü, İsmet Paşa Mah. Milis Teğmen Rasim Koçal Cad. Elmalık Yolu YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6412
Başvuruya konu ihale:
 2007/833 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.06.05.0196/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nce 08.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ER-MA Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif zarflarında işin adına idari şartnamede işin adı olarak belirtilen “Özel Hizmet Alımı” yazdıkları, idare tarafından işin adının yetersiz belirtilmesi nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, bunun mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:  

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ilk fıkrasında;

 

            “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü;

 

            Anılan Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin ilk fıkrasında ise;

 

            “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

            08.02.2007 tarihinde idare tarafından düzenlenen Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağında başvuru sahibi firmanın teklifinin, teklifin hangi işe ait olduğunun yetersiz belirtilmesi ve işin adının ilan metnine uymaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklif zarfı üzerine şirketin ticaret unvanını, tebligata esas açık adreslerini ve ihaleyi yapan idarenin adresini yazmış olduğu görülmüştür. Ayrıca teklif zarfının üzerinde “İdarenizce 08.02.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan Özel Hizmet Alımı İşine ait ihale dosyasıdır.” ibaresinin yer aldığı; ihale kayıt numarasının da 2007/833 olduğunun yazıldığı görülmüştür. Ayrıca teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür.

 

            Şikayete konu ihalenin ilanında, işin personel hizmeti alımı olduğunun, Malzemeli Temizlik, Bakım, Güvenlik (Danışma ve Yönlendirme) Kalorifer hizmetleri alımı işinin açık ihale usulü ile ihale edileceğinin düzenlenmiş olduğu görülmüştür. İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının, Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Yuvası Müdürlüğü Malzemeli Temizlik 6 Kişi, Bakım 10 Kişi, Danışma ve Yönlendirme 2 Kişi, Kalorifer 2 Kişi, Toplam 20 Kişi  olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde ise ihale konusu hizmetin adının Özel Hizmet Alımı olarak düzenlendiği görülmüştür.

           

            Başvuru sahibi firmanın teklif zarfında işin adına idari şartnamede hizmetin adı olarak belirtilen ibareyi yazmış olduğu ve teklif zarfında ihale tarihi, idarenin adı ve ihale kayıt numarasının da yazılmış olduğu görüldüğünden, anılan firmanın teklifinin şikayet edilen ihaleye ilişkin olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle de başvuru sahibi firmanın teklifinin işin adının yetersiz yazılması ve işin adının ilan metnine uymaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

       İdare tarafından ihale tarihinde düzenlenen tutanakta, başvuru sahibi firmanın teklif zarfının açılmayarak iade edildiği belirtilmiştir. Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmekte olmasına rağmen teklif zarfı iade edildiğinden teklifin değerlendirmeye alınması imkanı bulunmamaktadır.

       Ayrıca 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca, ilk oturumda değerlendirmeye alınan teklif zarflarının hazır bulunanlar önünde açılarak, teklif mektubu ve geçici teminat mektuplarının usulüne uygun olup olmadığının incelenmesi ve teklif fiyatlarının açıklanarak tutanak düzenlenmesi gerektiğinden, ilk oturumda herhangi bir teklif zarfının Kanuna aykırı olarak değerlendirmeye alınmadığının sonradan anlaşılması durumunda, teklif zarfı iade edilmemiş olsa dahi sonradan teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle ilk oturumda yapılması gereken işlemlerin ihya edilmesi mümkün olmadığından ve bu mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilemeyecek nitelikte olduğu değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Şikayetçinin 14.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 19.02.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 22.02.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve 28.02.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, şikayetçinin 27.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde;

 

 “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında;

 

“Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayetçinin idareye yaptığı şikayet başvurusunun 19.02.2007 tarihli işlemle reddedilmesi ve bu kararın 22.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 15 günlük itiraz süresi içinde (27.02.2007 tarihinde) Kuruma itirazen şikayet başvurusunu yaptığı, ancak idarece Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapıldıktan sonra 28.02.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, bu haliyle sözleşmenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak imzalandığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle,

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul