• Karar No: 2007/UH.Z-1211
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :15
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1211
Şikayetçi:
 Emin Temizlik Reklam Med. Güv. Hay. Orm. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti, Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak Nu:3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kale Mahallesi Himaye-i Etfal Sokak Nu:14 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 6004
Başvuruya konu ihale:
 2006/176555 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.05.69.0196/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Reklam Med. Güv. Hay. Orm. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 15.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2007 tarih ve 6004 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Emin Temizlik Reklam Med. Güv. Hay. Orm. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti’ nin teklifinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin yapmış oldukları şikayet başvurusuna verdiği cevapta, ihale yetkilisinin firmalarının teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğunu, bu nedenle de ihale komisyonunun değerlendirme yaparken bu durumu göz önünde bulundurmasında fayda olacağının düşünüldüğünü belirtmesinin ihale kararı üzerinde etkili olduğu, ihale yetkilisinin bu davranışının incelenerek gerekirse hakkında işlem yapılması için ilgili makamlara bildirilmesi,  

 

            2) Işıl Tem. Ltd. Şti.’nin ayrı ayrı dosya vermek suretiyle ihale kararının etkileyecek davranışta bulunduğu, bu nedenle adı geçen firma hakkında işlem yapılması için idareye bildirimde bulunulması,  

 

            3) Demir Nak. İnş. Tem. İlaç. Hiz. Pet. Tan. Gıda Kuy. San. Tic. Ltd. Şti.’nin KİK-027/0/H numaralı standart formu sunması gerekirken KİK-027/1/H nolu standart formu sunmasının hem ihale dokümanına hem de mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Demir Nak. İnş. Tem. İlaç. Hiz. Pet. Tan. Gıda Kuy. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu ticaret sicil gazetesinde şirket kurucuları, ortakları ve yönetimi konusunda bilgi bulunmadığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdarenin önceki yıllarda yaptığı ihalelerin yaklaşık maliyeti ile mukayese edildiğinde tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmadığı, yaklaşık maliyette güncelleme yapılmadan tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            22.01.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan 19.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin tüm kısımlarının Işıl Tem. İnş. Malz. Med. Sis. Teks. Taşıma Gıda Tarım Ürün. Köm. Akar. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda Demir Nak. İnş. Tem. İlaç. Hiz. Pet. Tan. Gıda Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğunun, beşinci ve altıncı kısımlarda ise Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hay. Orm. Ürün. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. olduğunun belirlendiği görülmüştür.

 

            Kesinleşen ihale kararının 24.01.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibi firmanın 29.01.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma olan Işıl Tem. İnş. Malz. Med. Sis. Teks. Taşıma Gıda Tarım Ürün. Köm. Akar. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi ve geçici teminat tutarının kısımlar itibariyle yeterli olmasına rağmen teklifin tamamı için yeterli olmadığı iddiası ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

            İdarenin bu şikayet başvurusuna 07.02.2007 tarihli cevabında; başvuru sahibi firmanın iddiası yerinde görülerek Işıl Tem. İnş. Malz. Med. Sis. Teks. Taşıma Gıda Tarım Ürün. Köm. Akar. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olduğunun tespit edildiği, anılan firmanın teklifinin İhalelere Karşı Yapılacak idari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmasına karar verildiği; ayrıca Işıl Tem. İnş. Malz. Med. Sis. Teks. Taşıma Gıda Tarım Ürün. Köm. Akar. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda Demir Nak. İnş. Tem. İlaç. Hiz. Pet. Tan. Gıda Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin en avantajlı teklif sahibi firma olacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın ise Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hay. Orm. Ürün. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti. olacağı; beşinci ve altıncı kısımlarda ise bunun tam tersi olacağının anlaşıldığı, ancak Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hay. Orm. Ürün. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda verdiği teklifin toplam bazda yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bu nedenle komisyonun değerlendirme yaparken bu durumu göz önünde bulundurmasında fayda olacağının düşünüldüğü belirtilmiştir.

           

            İhale yetkilisi tarafından Emin Tem. Rek. Med. Güv. Hay. Orm. Ürün. İnş. Taah. Gıda Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğunun belirtilmesi ve ihale komisyonunun değerlendirme yaparken bu hususu göz önünde bulundurmasında fayda olacağının belirtilmesi bir tavsiye niteliğinde olup, bu tavsiyeye rağmen, ihale komisyonu karar alırken mevzuatla belirlenen sınırlar çerçevesinde bağımsız olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 22.1.  maddesinde;

 

            “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” hükmü,

 

            Anılan şartnamenin 22.2. maddesinde ise;

 

            “Bu ihalede işin tamamına teklif verilebileceği gibi, tüm kısımlar için ayrı ayrı (1. Kısım, 2. Kısım, 3. Kısım, 4. Kısım, 5. Kısım, 6. Kısım) teklif verilebilecektir. Kısımlarda yer alan kalemlere kısmi teklif verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Işıl Tem. İnş. Malz. Med. Sis. Teks. Taşıma Gıda Tarım Ürün. Köm. Akar. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihaleye teklif verirken her bir kısım için ayrı dosya sunduğu, her dosyanın içerisinde kısımlara ilişkin ayrı teklif mektubu verdiği ve her bir kısım için yeterlik belgelerini ayrı ayrı sunduğu görülmüştür. 19.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile de ihalenin tüm kısımlarının bu firma üzerinde bırakıldığı görülmüştür. Ancak, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine anılan firmanın tüm kısımlarda aynı iş deneyim belgesini sunması ve iş deneyim belgesi tutarının toplam teklif bazında yetersiz olması nedeniyle anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde;

 

            “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen hüküm doğrultusunda, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunulup bulunulmadığı konusunda karar verme yetkisi idarenin takdirinde olup; bu fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında yasaklama kararı verilmesi konusunda da ihaleyi yapan idare makamları yetkilidir. Bununla beraber Işıl Tem. İnş. Malz. Med. Sis. Teks. Taşıma Gıda Tarım Ürün. Köm. Akar. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin her kısım için ayrı teklif zarfı sunmasının Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi anlamında birden fazla teklif verme olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.. İdare tarafından da Işıl Tem. İnş. Malz. Med. Sis. Teks. Taşıma Gıda Tarım Ürün. Köm. Akar. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin fiilinin Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlar kapsamında bulunduğu değerlendirilmediğinden ve idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.          

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (d) bendinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için sunması gereken belgeler arasında “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.” sayılmıştır.

 

           Demir Nak. İnş. Tem. İlaç. Hiz. Pet. Tan. Gıda Kuy. San. Tic. Ltd. Şti.’nin “Açık İhale Usulü ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname” olan KİK027.0/H no’ lu standart form yerine “Belli İstekliler Arasında Yapılan İhalelerde Ön Yeterlik Aşamasında, Pazarlık Usulüne Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname” olan KİK027.1/H no’ lu standart formu sunduğu görülmüştür.

 

            Her iki standart form içerik olarak aynı olmakla beraber KİK027.0/H nolu standart formda “Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].” ifadesi, KİK027.1/H nolu standart formda ise “Bu durumda değişiklik olması halinde, değişen durumu idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].” ifadesi yer almaktadır.

 

            Anılan istekli tarafından sunulan taahhütnamenin yukarıda yer verilen ifade dışında KİK027.0/H nolu standart forma uygun olduğu, iki standart form arasında yer alan ifade farklığının ise esasa etkili bir durum teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (c) bendinin 2 numaralı alt bendinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için sunması gereken belgeler arasında;

 

           “2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.” sayılmıştır.

 

           Demir Nak. İnş. Tem. İlaç. Hiz. Pet. Tan. Gıda Kuy. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.05.2005 tarih ve 6296 sayılı nüshasının noter onaylı sureti ile, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.05.2004 tarih ve 6059 sayılı nüshasının noter onaylı suretini sunduğu, bu belgelerde şirket ortaklarının gösterildiği, anılan şirketin müdürler tarafından temsil edileceği, şirket müdürü olarak belirlenen kişilerin şirket ünvanı altında münferit imzaları ile şirketi 25 sene müdür olarak temsil etmeye yetkili kılındığı görülmüştür. Ayrıca şirketi münferiden temsile yetkili kişiye ait noter tasdikli imza sirkülerinin de sunulduğu görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan belgelerde gerekli bilgilerin yer aldığı görüldüğünden, belgelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           Şikayete konu ihalenin ilanının 30.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasında 2006 yılında geçerli olan asgari ücretin baz alındığı görülmüştür. Ancak ihale tarihi 09.01.2007 olduğundan, isteklilerin tekliflerini 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret üzerinden verdikleri görülmüştür. İdare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasında 2006 yılında geçerli olan asgari ücretin baz alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamakla beraber tekliflerin değerlendirilmesinde 2007 yılında geçerli olan asgari ücretin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

           Bu nedenle, 2007 yılının ilk altı ayında geçerli olan asgari ücrete, idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasında malzeme bedeli için öngörülen tutar ile amortisman bedeli için öngörülen tutarların eklenmesi, bulunan tutara idare tarafından öngörülen % 20 firma karının eklenmesi sonucunda, malzeme ve amortisman bedeli için güncelleme yapılmadan dahi başvuru sahibi firmanın teklifinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda yaklaşık maliyetin güncellenmiş halinin üzerinde olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle başvuru sahibi firmanın teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması yerinde olmamakla beraber, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda ihalenin Demir Nak. İnş. Tem. İlaç. Hiz. Pet. Tan. Gıda Kuy. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibi firmanın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif olarak belirlenmemesi ihalenin esasına etkili bir sonuç doğurmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul