En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1215
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :19
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1215
Şikayetçi:
 ANG Sosyal Hiz. Sağ. İnş. Turz. Gıda Otom. Taşm. San. Tic. Ltd. Şti., Hoşdere Cad. No:158/4 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Ayazağa Kampusu Maslak Sarıyer/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2007 / 8075
Başvuruya konu ihale:
 2006/153970 İhale Kayıt Numaralı “İ.T.Ü.Yurtlar Şube Müdürlüğüne Bağlı Yurtların Temizliği ve Resepsiyon Hizmeti Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.06.95.0168/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İ.T.Ü.Yurtlar Şube Müdürlüğüne Bağlı Yurtların Temizliği ve Resepsiyon Hizmeti Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak ANG Sosyal Hiz. Sağ. İnş. Turz. Gıda Otom. Taşm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.03.2007 tarih ve 8075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; kendi tekliflerinin en avantajlı teklif olmasına rağmen idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

           

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

 

 Ayrıca,

 

a)Çalışacak personelin yemek ve yol ihtiyaçları isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır.Personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar;

 

Yol için; Personele çalıştığı her ay için İ.E.T.T aylık mavi kartı, yıl içerisinde meydana gelebilecek artışlar da dikkate alınarak istekli tarafından karşılanacaktır.

 

Yemek için; Personelin tam gün çalıştığı (cumartesi günleri yemek verilemeyecektir.) günlerde kişi başı bir öğün yemek (2000 kaloriden az olmamak üzere) istekli tarafından karşılanacaktır.(Aylık 22 gün)

 

            b) Teknik şartnamedeki ekipmanlar ile temizlik malzemesinin (12 aylık) bedeli de teklif fiyata dahildir.

 

            c) Teknik şartnamede özellikleri yazılı 188 personele yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 376 adet giyim bedeli de teklif fiyata dahildir.

 

            d) Teknik şartnamede belirtilen ilaçlama Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilecektir.Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı Uygulama İzin Belgesine sahip olunması durumunda ilaçlama yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağından ilaçlamaya ilişkin bedel teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            e)Resepsiyon görevlileri resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacaktır.Yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde belirtilen ücret yüklenici tarafından ödenecektir.Bu ücretin hesaplanabilmesi için gerekli veriler; çalışılacak gün sayısı: 13, çalıştırılacak personel sayısı: 95, ödenecek ücret: yürürlükteki brüt asgari ücrettir.Ödenecek bu ücrette teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            f) Yukarıdaki gider kalemlerine yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde teklif verilecektir.

 

            şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından; başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak kabul edildiği ve firmaya gönderilen yazı ile teklif bileşenlerine ilişkin açıklama talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin idareye vermiş olduğu yazıda teklif bileşenlerine ilişkin açıklama yapıldığı ve bu hususların anılan firmaca ihale dokümanında belirtilen maliyet kalemleri doğrultusunda belgelendirildiği (giyim, temizlik malzemesi ve ekipmanı, ilaçlama, yemek,yol) görülmüştür.

            15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesinde; “Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

            Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

            Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

            İhale konusu işe ait asgari maliyetin yemek, yol, giyim ve temizlik malzemesi hariç, resmi bayram ve tatil günleri dahil 1.532.789,94 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmü ve hesaplanan asgari maliyet tutarı doğrultusunda başvuru sahibinin teklif tutarı olan 2.034.500,00 YTL’nin asgari maliyetin üzerinde bulunduğu ve teklif bileşenlerine ilişkin sunmuş olduğu belgelerin yeterli olduğu anlaşıldığından, idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası haklı ve yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)Tekliflerin mevzuata uygun yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul