• Karar No: 2007/UH.Z-1216
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :20
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1216
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Belediyesi, Yedi Eylül Mahallesi Esko İş Hanı AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6504
Başvuruya konu ihale:
 2006/184145 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alanların Bakım Onarımı, Sulaması, Temizliği, Tesisat Arızalarının Tamiri, Mak. ve Ekp. Bakım Onarımı İle Gözetleme ve Bekçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 08.06.02.0201/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Belediyesi’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yeşil Alanların Bakım Onarımı, Sulaması, Temizliği, Tesisat Arızalarının Tamiri, Mak. ve Ekp. Bakım Onarımı İle Gözetleme ve Bekçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San.  ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olduğu, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde kıyafet giderine ilişkin bir öngörüde bulunulmazken, teknik şartnamede kıyafete ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde işin tehlike derecesi belirtilmesi gerekirken bu maddenin boş bırakıldığı, bu hususun tereddüde neden olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak “her türlü yeşil alanların temizliği, bitkisel bakım onarımı (sulama, budama, ilaçlama, gübreleme, v.b) ve bitkilendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu, bu düzenleme uyarınca sayılan hizmetlerin tamamının tek sözleşmeye bağlı olarak yapılmış olma şartının arandığı sonucunun çıktığı ve rekabete aykırılık oluştuğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin “Çalışan personel” başlıklı maddesinde, “Kılık kıyafet ve iş elbiseleri” başlığı altında “Çalışma esnasında şoförler ve formen hariç tüm personel yüklenici tarafından temin edilen idarenin aşağıdaki şartlarda belirlediği tek tip ve renkteki elbiseyi giyeceklerdir.” ifadesine yer verilmiş, maddenin devamında ise personelin yazlık ve kışlık giyeceklerine ilişkin özelliklere yer verilmiştir. İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci alt bendinde “Ulaşım, sigorta, vergi (KDV hariç), resim, harç giderleri ile bu hizmet işinde çalıştıracağı her türlü personel ve hizmetin ifasında kullanılacak her türlü makine ve ekipmana ait tüm giderler yükleniciye aittir…” düzenlemesine yer verilmiş, ancak idari şartnamede giyim giderine ilişkin net bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.” hükmü öngörülmüş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 26 ncı maddesi ise, teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmesi  gerekli bölüm olarak düzenlenmiştir.

 

Giyim giderine ilişkin idari şartnamede net bir düzenleme yapılması gerekmekle birlikte; teknik şartnamedeki düzenlemelerden, giyim giderlerinin isteklilerce karşılanacağı ve dolayısıyla da teklif fiyata dahil olacağının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça anlaşıldığı, ihale dokümanının bir bütün olması nedeniyle bu şekilde yapılan düzenlemenin teklif verilmesini ve değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olmadığı, bu haliyle sözkonusu aykırılığın esasa etkili  bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde,  “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında,

“1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.


6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir…” hükmü öngörülmüştür.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adının “Belediye mücavir alan sınırları dahilindeki park, çevre düzenlemeleri, refüjler, futbol sahaları, mesire alanları, havuzlar ve kaldırımlardaki yeşil alanların bakım onarımı, sulanması, temizliği, sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının tamiri, mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımı ile Pınarbaşı, Nevzat Biçer, Aytepe mesire alanı, Aytepe güzel vadi, Bugulma parkı ve Atatürk parkında gözetleme ve bekçilik hizmeti satın alınması işi” olarak belirlendiği, (c) bendinde işin miktarı ve türüne ilişkin olarak toplam 38 iş kalemine, bu kalemlerin birim ve miktarlarına yer verildiği, ayrıca birim fiyat tarifleri ve metrajların ihale dokümanı kapsamında doküman satın alan firmalara verildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin (a) bendinde birer adet ziraat mühendisi, ziraat teknikeri, makine teknikeri ve elektrik teknikerinin anahtar teknik personel olarak öngörüldüğü, (b) bendinde “Söz konusu hizmet işimizin ifasında en az 3 adet şoför, Belediye mücavir alan sınırları dahilindeki park, çevre düzenlemeleri, refüjler, futbol sahaları, mesire alanları ,havuzlar ve kaldırımlardaki yeşil alanların bakım onarımı, sulanması, temizliği, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat arızalarının tamiri, mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımında yeterli sayıda personel çalıştırılacaktır.

Ayrıca Pınarbaşı, Nevzat Biçer, Aytepe Mesire Alanı, Aytepe Güzel Vadi, Bugulma Parkı ve Atatürk Parkındaki gözetleme ve bekçilik hizmeti işinin ifasında ise, en az 28 adet personel bulundurulacaktır.” düzenlemesine, teknik şartnamenin “Personel ve Sayısı” başlıklı maddesinde de benzer ifadeye yer verildiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ve teknik şartnamenin “Araç İş Makinesi ve Aletler” başlıklı maddesinde, hizmetin yerine getirebilmesi için  6 adet römorklu traktör, 4 adet sulama tankeri, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet servis minibüsü, 6 adet çim motoru, 10 adet ot biçme makinesi (trimör), 2 adet traktör çim biçme makinesi, 6 adet yaprak toplama makinesi, 8 adet ağaç motoru, 1 adet 8 kiloluk hilti (kırıcı), 1 adet çekilir tip pulverizatör, 4 adet sırt pulverizatörününün işin başından itibaren bitimine kadar iş süresince bulunduracağına dair düzenleme yapılmıştır.

 

İdari ve teknik şartnamenin değerlendirilmesi neticesinde; şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasını kapsadığı, ancak personel çalıştırılması dışında makine ve ekipmana ilişkin diğer maliyet kalemlerinin de teklifi oluşturan maliyet kalemleri içerisinde yer aldığı, ayrıca “yeşil alanların bakım onarımı, sulanması, temizliği, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat arızalarının tamiri, mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımında yeterli sayıda personel çalıştırılacaktır” ifadesine yer verilmek suretiyle çalışacak personel sayısının metrajlar ve birim fiyat tarifleri göz önüne alınarak isteklilerce belirlenmesinin öngörüldüğü, dolayısıyla çalıştırılacak personel sayısının belirlenmediği söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının idari şartnamede belirtilmesi gerektiği yönündeki hükmünün, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerli olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlara yönelik olarak mevzuatta bu yönde bir hüküm bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, idari şartnamede iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranına yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin, (a) bendinde işin adının “Belediye mücavir alan sınırları dahilindeki park, çevre düzenlemeleri, refüjler, futbol sahaları, mesire alanları, havuzlar ve kaldırımlardaki yeşil alanların bakım onarımı, sulanması, temizliği, sıhhi tesisat ve elektrik arızalarının tamiri, mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımı ile Pınarbaşı, Nevzat Biçer, Aytepe mesire alanı, Aytepe güzel vadi, Bugulma parkı ve Atatürk parkında gözetleme ve bekçilik hizmeti satın alınması işi” olarak belirlendiği,

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde işin miktarı ve türüne ilişkin olarak; toprağın tırmıklanması, çapalanması, fidan diplerinin çapalanması, çukur açılması ve fidan dikimi, çim ve çiçeklik saha tanzimi, fidanların topraklı sökülmesi, hortumla sulama, yağmurlama sulama yapılması, kavaklarda yan dalların budanması ve tepe tashihi, yapraklı ağaçların yan dallarının budanması tepe tacı yapılması, parklarda çit nebatlarına form verilmesi, çim çiçeklik sahalarda yabani otların temizlenmesi, tırpanla ot biçme, makasla çim biçilmesi, toprağın gübrelenmesi, bitkisel toprak serilmesi, çim ve çayır keseklerinin sökülmesi, sırt pülverizatörü ile süs bitkilerine mahlül tatbiki, beton asfalt yol ve sert zeminlerin elle süpürülmesi, arazözle sulama yapılması ve su nakli, arazözle fidan ve çalıların sulanması, otomasyonla sulama yapılması, mevsimlik ve çok yıllık otsu bitki dikimi çit bitkisi dikimi, yeşil alana dökülen yaprak temizliği, parklarda çevre temizliği, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde makina ile çim biçme, fidan diplerine çanak yapılması, atık nakli, tüp ve tüplü fidanların hazırlanması, havuzun su yüzeyinde yabancı madde temizliği yapılması, kaplamalı zeminlerin raspa ile temizlenmesi, damlama sulama yapılması, yapraklı ağaçların dip su sürgünlerinin temizlenmesi, elektrik arıza tamiratlarının yapılması, sıhhi tesisat arızalarının yapılması, gözetleme ve bekçilik işi yapılması kalemlerine yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder” şeklinde tanımlanmış,

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İş deneyim değerlendirmelerinde; Her türlü yeşil alanların temizliği, bitkisel bakım onarımı (sulama, budama, ilaçlama, gübreleme vb.) ve bitkilendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. İhale ilanının 4.4. maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

 

 

 

İdarece benzer iş tanımına yönelik olarak yapılan düzenlemede, belirtilen işlerin (yeşil alanların temizliği, bitkisel bakım onarım, bitkilendirme) birbiri ile bağlantılı işler olduğu ve temel bir farklılık arz etmediği göz önüne alındığında; benzer iş tanımının rekabeti engelleyici şekilde belirlenmediği, bu haliyle yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul