• Karar No: 2007/UH.Z-1217
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :21
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1217
Şikayetçi:
 Ak-Tem Turz. Konf. Gıda ve Temzilik San. Tic. Ltd. Şti., Ortabayır Talatpaşa Cad. No:67/6 Gültepe Kağıthane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mah. Atatürk Cad. No:1 41400 Gebze/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6461
Başvuruya konu ihale:
 2006/171543 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Hizmet Binalarının Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 08.06.01.0026/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Belediyesi’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Hizmet Binalarının Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak-Tem Turz. Konf. Gıda ve Temzilik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6461 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 28.12.2006 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin 01.01.2006 tarihinde yaptığı bir ihaleye iki isteklinin teklif verdiği ve ihalenin en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığı, bu ihaleye ise üç firma tarafından teklif verildiği ancak  bu kez idarenin yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği, geçen yılki ihalede rekabet oluşmadığını göz önünde bulundurmayan idarenin bu ihalede en avantajlı teklifi firmalarının vermesi üzerine ihaleyi iptal etmesinde art niyet bulunduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Tüm teklifler değerlendirildikten sonra ihale komisyonu tarafından
   Oybirliği ile ihalenin başvuru sahibi firma üzerinde bırakılmasına karar verilerek 18.12.2006 tarihli İhale Komisyonu Karar Tutanağı ihale yetkilisinin onayına sunulmuştur. Ancak ihale komisyonu kararı yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından 28.12.2006 tarihinde uygun bulunmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beş ve altıncı fıkralarında; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.  hükümleri bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, ihale yetkilisinin komisyon kararı onayına sunulduktan sonra en geç beş iş günü içerisinde kararı onaylaması veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmesi gerekmektedir. Somut olayda, ihale yetkilisi komisyon kararının onayına sunulması üzerine yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin teklifi incelendiğinde;

 

İş deneyimini tevsiken, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. tarafından düzenlenmiş ve işin bitim tarihi 30.12.2006 olarak görülen İş Bitirme Belgesini sunduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlere ait iş deneyiminin, bu işler için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceğinden, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu haliyle, başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu iş bitirme belgesi geçersiz olduğundan ve iş deneyimini tevsiken başka bir belge de sunmadığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından “Ortaklık / Hisse Beyanı” belgesinde şirket ortakları belirtilerek, bu belgenin ekinde şirket ortaklarına ait İş Ortaklığı Beyannamesi sunulmuştur. “Ortaklık / Hisse Beyanı” belgesinde varsa başvuru sahibi şirketin ortak olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini beyan etmesi ve bu durumda değişiklik olması halinde idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiğini belirtmesi, yoksa beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hissenin mevcut bulunmadığını ve bu durumda değişiklik olması halinde idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiğinin belirtilmesi gerekirken, başvuru sahibi şirketin mevcut ortaklık yapısı beyan edilmiştir. Bu haliyle başvuru sahibinin “Ortaklık / Hisse Beyanı” belgesi geçersiz olduğundan, teklifinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirttiği gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

            Söz konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin altında olduğu, idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin de piyasa fiyatlarına uygun olarak hazırlandığının kabul edilmesi gerektiği ve ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı hususu göz önüne alındığında, ihalenin ihale yetkilisince “yeterli rekabet oluşmadığı” şeklindeki bir gerekçe ile iptali işleminin uygun olmadığı, ihalenin iptaline yönelik idarenin 28.12.2006 tarihli işleminin iptal edilerek, iptal öncesindeki işlemlere kaldığı yerden mevzuata uygun şekilde devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Bu itibarla; idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı görüldüğünden idarenin 28.12.2006 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Hakkı USTAÖMER

                                                                                                    Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul