• Karar No: 2007/UH.Z-1218
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :23
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1218
Şikayetçi:
 Alkan Güvenlik Tem. İnş. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulv. Seçkinler Sitesi C Blok 8 K.1 D.1 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Mimar Sinan Mahallesi 19.Sokak KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.03.2007 / 7414
Başvuruya konu ihale:
 2007/3345 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.59.0078/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alkan Güvenlik Tem. İnş. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.03.2007 tarih ve 7414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale idari şartnamesinin 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyat esasına göre değerlendirme yapılacağının belirtildiği, ihalede  verilen tekliflerin arasında en düşük teklifin firmalarınca verilmesine karşın,ihalenin daha  yüksek fiyat veren bir firmada kaldığı, tüm firmalardan maliyet açıklaması istenildiği halde firmalarından maliyet açıklaması istenilmediği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin sorulması üzerine idarenin cevabında Gıda üretim ve izin belgesi ve Gıda sicil belgesinin firmanın belirtilen adresinde faaliyetine son verildiğinden dolayı Tarım İl Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 2000 sayılı olurları ile iptal edildiğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, söz konusu ihaleye sekize yakın firma katıldığı ve diğer hiçbir firmanın Gıda üretim ve Sicil belgeleri sorgulanmadığı halde neden firmaları belgelerinin sorgulandığı, Gıda üretim ve sicil belgelerinin TSE hizmet yeri yeterlilik belgesinde olduğu gibi yapılan hizmet yerine verilen bir belge olduğu, firmalarının daha önce Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde yemek üretiminde bulunduğu, belgelerinin de hizmet yeri olan hastanenin mutfak adresine alındığı, Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde işlerinin bitmesinden dolayı da belgelerinin Tarım İl Müdürlüğünün 27.12.2006 tarihinde aldığı bir kararla iptal edildiği, ihaleyi almadan ihale yapılacak yerin mutfağına Gıda üretim belgesi ve Gıda sicil belgesi alınamayacağı, firmalarına daha önceden yaptığı yemek üretiminden dolayı Gıda üretim belgesi ve sicil belgesi verildiği, fakat işin bitmesi neticesinde alınan belgelerin boşta kaldığı, müşteri tesislerinde iş yapan firma olarak yeni ihalelerde ihaleyi almadan kurum mutfağı üzerine Gıda üretim ve sicil belgeleri almalarının mümkün bulunmadığı, bu durumda kendi mutfağı olanların ihalelere girebileceği, müşteri tesislerinde iş yapan firmaların ihaleye giremeyeceği, firmalarının , idari şartnamenin 7.3.4.(e) maddesi gereğince mücbir sebeplerde yemek yapmak üzere belgeleri olan bir mutfakla noter onaylı bir sözleşme yaptığı ve mutfağın belgeleriyle beraber yapılan noter tasdikli sözleşmenin ihale dosyasında sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3 üncü maddenin  4.3.2.(a) bendinde; “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Tarım İl Müdürlüğünden alınan Gıda Sicil Kaydı ve Gıda Üretim İzni”,

 

            7.3.4.(a) maddesinde; “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Tarım İl Müdürlüğünden alınan Gıda Sicil Kaydı ve Gıda Üretim İzni.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait ilanın ve idari şartnamenin belirtilen maddeleri uyarınca; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Tarım İl Müdürlüğünden alınan Gıda Sicil Kaydı ve Gıda Üretim İzni belgelerinin verilmesi istenilmiştir.

 

5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “ Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü,

           

Aynı YönetmeliğinÇalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusubaşlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...

 

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda yemek üretim işyeri veya yemek üretim fabrikasının olduğuna dair açılış ruhsatı, çalışma izni ve gıda sicil belgesine sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda üretim izni alamayacağı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü getirilmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye ait ihale dokümanı uyarınca; ihale konusu işin malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve dağıtım sonrası hizmetlerinden oluştuğu ve idarenin hizmet binasında işin gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve dağıtım sonrası hizmetlerine ilişkin ihalede ilanın 4.3.2.(a) ve idari şartnamenin 7.3.4.(a) maddesinde yer alan belgelerin ihaleye katılımda istenilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükmüne uygun bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu G46/0106 nolu Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yemek üretim, bina içi dağıtım ve servis hizmetine ilişkin Gıda Sicil Sertifikası ve G46/0106/00001 nolu Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde Hazır Yemek Gıda Üretim Sertifikasının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’nce 17.11.2003  tarihinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin 14.02.2007 tarih ve 126 sayılı yazısı ile Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğünden Alkan Güvenlik Tem. İnş. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idareye sunduğu Gıda Sicil Sertifikası ve Gıda Üretim Sertifikalarının 09.06.1998  tarih ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gıdaların Üretimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 2.bölüm 6 ncı maddesi (b) bendi; “sicil ve üretim izin belgelerinin üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler adres ve faaliyet konusu üretilen ürün için geçerli olduğu, bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde belge geçerliliğini kaybedeceği” hükmü çerçevesinde geçerli olup olmadığı sorulmuştur.

 

Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü’nün 15.02.2007  tarih ve 1040 sayılı yazısında Alkan Güvenlik Tem. İnş. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.11.2003 tarih ve G 46/0106/00001 numaralı Hazır Yemek Gıda Üretim Sertifikasının firmanın belirtilen adresteki faaliyetine son verdiği için İl Müdürlüğü’nün 27.12.2006 tarih ve 2000 sayılı olurları ile iptal edildiği ve geçerliliğinin kalmadığı idareye bildirilmiştir.

 

            İdarenin 06.03.2007 tarihli nihai kararında ve Alkan Güvenlik Tem. İnş. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne idarenin kararını bildiren 06.03.2007 tarih ve 189 sayılı yazısında; Alkan Güvenlik Tem. İnş. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin gıda üretim ve izin belgesi ve gıda sicil sertifikası belgesinin firmanın belirtilen adresinde faaliyetine son verildiğinden dolayı Tarım İl Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 2000 sayılı olurları ile iptal edildiğinden teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler kapsamında; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Tarım İl Müdürlüğünden alınan Gıda Sicil Kaydı ve Gıda Üretim İzni belgelerinin istenildiği ve Alkan Güvenlik Tem. İnş. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunduğu Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli bulunmadığının anlaşılması üzerine idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1219 sayılı Kurul Kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline  karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Söz konusu ihale 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1219 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında  karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul