• Karar No: 2007/UH.Z-1220
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :25
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1220
Şikayetçi:
 Filiz Gıda Tar. Hay. Amb Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto.Paz. San ve Tic. Ltd. Şti., Turnasuyu Köyü Merkez Mah. Gülyalı ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Mimar Sinan Mahallesi 19.Sokak KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.03.2007 / 7516
Başvuruya konu ihale:
 2007/3345 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.65.0078/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Filiz Gıda Tar. Hay. Amb Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto.Paz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.03.2007 tarih ve 7516 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye firmalarının istekli sıfatıyla katıldığı, ihalede en düşük ikinci teklifi veren Bilgeler Ltd.Sti.’nin belge eksiği olduğu halde en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin firmalar arasındaki fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğu, idare tarafından verilen ihale dokümanında yer alan teknik şartnamenin 38 inci maddesi gereği katılımcı firmalardan halk sağlığı alanında haşerelere karşı mücadele yetki izni belgesi yok ise, yetki belgesi olan bir firmaya ilaçlama işini yaptıracağına dair taahhütname verecektir” denildiği, Bilgeler Ltd.Şti.’nin teklif dosyasında anılan taahhütname bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu taahhütnameyi vermeyen isteklinin işin ifası sırasında ilaçlama işini yetkisi olmayan kişi yada kurumlara yaptırmaya kalkması halinde hastanenin bir yaptırımı olamayacağı gibi hatalı ilaçlamanın doğuracağı olumsuz sonuçlara da katlanacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            21.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Bilgeler Tar.İnş.Tem.Org.Tic.ve San.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin Filiz Gıda Tar. Hay. Amb Teks. İnş. Tur. Nak. Top. Tem. Oto.Paz. San ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği,

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca söz konusu ihalenin malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve dağıtım sonrası hizmetlerinden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “Hizmeti İfa Şekli” başlıklı bölümünde yer alan 16 ncı maddesinde; “Firma tarafından rutin olarak haşere mücadelesi için gıda sektörüne uygun öldürücü ilaçlar kullanılarak 15 günde bir kez yemekhaneler, mutfak ve kat mutfakları ilaçlanacaktır.”,

 

            38 inci maddesinde; “Yüklenici Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin taahhütname verecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ait ilanda ve idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesi altında yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin taahhütname verileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

            21.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin üzerinde bırakıldığı Bilgeler Tar.İnş.Tem.Org.Tic.ve San.Ltd.Şti.’nin idareye sunduğu teklif dosyasında Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olunup olunmadığına veya ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin herhangi bir taahhütname bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/M/4 üncü maddesinde; “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir...”,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde;  Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur….”,

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükümleri yer almaktadır.

 

          Şikayet konusu hizmetin yemek hizmeti alımı olması ve ihale konusunun sadece ilaçlama olmaması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Ayrıca, teknik şartnamede yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte; şikayet konusu ihalede ilan ve idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesi altında ilaçlama işine ilişkin herhangi bir belge veya taahhütname istenilmeyerek teknik şartnamede yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin taahhütname verileceği şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüş olup, ihaleye katılabilmek için gereken belgenin teknik şartnamede belirtilmesinin ve ilan ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin birbirine uygun bulunmamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarece teknik şartnamede yer alan düzenleme esas alınarak değerlendirme yapılmaması ve söz konusu taahhütnameyi vermeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği anlaşılmış olup, idarece bu konuda tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1219 sayılı Kurul Kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline  karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Söz konusu ihale 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1219 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiğinden aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul