• Karar No: 2007/UH.Z-1222
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :27
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1222
Şikayetçi:
 Sis-Tem Sos. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Beyazıtpaşa Mah. M.Varinli Cad. Can Apt. 35/B Merkez/AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Şeyhcui Mah. Küpderesi Mevkii 05100 Merkez/AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6299
Başvuruya konu ihale:
 2006/196498 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi Sistemi Kullanımı Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 08.05.91.G015/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            “Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 31.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi Sistemi Kullanımı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Sis-Tem Sos. Hizm. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işte kullanılacak olan telsizlerle ilgili olarak teklifleri kapsamında taahhütname sundukları, ancak düşük teklif vermelerine rağmen tekliflerinin mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 7.3.3.1 maddesinde, teknik şartnamede belirtilen telsizlere ait telsiz kullanım ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti, mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında, isteklilerce ihaleye katılımda sunulması gereken belgeler arasında sayılmıştır. Ayrıca aynı şartname düzenlemesinde, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerektiği hususuna da yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin “Kullanılacak malzemeler” başlıklı 13 üncü maddesinde, işin yürütülmesi sırasında kullanılacak 12 adet el telsizin özelliklerine yer verilmiştir.

 

            Şikayetçinin teklifi kapsamında, 30.01.2007 tarihli, anılan şartname hükmüne göre, kanallı CP040 12 adet el telsizinin bulundurulacağı ve kullanılacağına ilişkin noter onaylı taahhütnamenin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

          Bu itibarla, idarece makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler kapsamında, ekipmanın taahhüt edilerek karşılanması mümkün iken, teknik şartnamede belirtilen telsizlere ait kullanım ruhsatının ihaleye katılımda yeterlik kriterleri arasında öngörülmesinin, rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu, zira 5 adet ihale dokümanının satın alınmasına rağmen, 2 adet teklifin sunulduğu ve bunlardan birinin anılan düzenleme nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında ve  anılan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu aykırılığın, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibi istekli ihale dokümanını 29.01.2007 tarihinde satın almış, ihaleye teklif vermiş, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında (idareye başvuru tarihi 09.02.2007) “telsiz kullanım ruhsatı” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunmuştur.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü yer almaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Belirtilen nedenlerle, usulüne uygun biçimde yapılmayan başvurunun süre yönünden reddedilerek tespit edilen aykırılığın idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle ihalenin iptali şeklinde oluşan karara katılmıyorum.

 

 

                                                           Yaşar GÖK               

                                                           Kurul Üyesi   

           

 

 

EK GEREKÇE

 

           

            İncelenen ihale; Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. Aşağıda açıklanan gerekçenin de Kurul Kararında yer alması gerekmektedir.

 

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “Bilgi sistemi kullanımı hizmet alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede   personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen hususun da iptal gerekçeleri arasında yer almasının gerektiği oyu ile karara katılıyoruz.

 

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul