• Karar No: 2007/UH.Z-1223
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :28
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1223
Şikayetçi:
 Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İpekyol Cad. Akasya Apt. No:2 K.1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü,Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No:45 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8191
Başvuruya konu ihale:
 2006/194832 İhale Kayıt Numaralı “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Temizlik, Kalorifer Yakma, Çamaşır Yıkama,” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 08.07.07.0102/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Temizlik, Kalorifer Yakma, Çamaşır Yıkama” ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  15.03.2007 tarih ve 8191 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2006/194832 ihale kayıt numaralı ihaleye katıldıkları, kesinleşen ihale kararının 21.02.2007 tarihinde faks yolu ile kendilerine ulaştığı, ihalenin Aldemirler Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak Enkay Tic. Ltd. Şti.’nin belirlendiği, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak kabul edildiği ve kendilerinden açıklama istendiği, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin 14.02.2007 tarih ve 516 sayılı yazının 21.02.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, yazıda açıklamanın 20.02.2007 tarih saat 11:00 ‘a kadar bildirilmesi gerektiğinin belirtildiği, tebliğden sonra kendilerine açıklama için makul bir süre tanınmadığı,  idarenin süre tanımadan açıklama verilmemiş muamelesi yaparak tekliflerini ihale dışı bıraktığı, idarenin bu işlemi ile ayrımcılık yaptığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye 9 istekli teklif vermiştir. Bu 9 tekliften biri olan Egem İnş. Tem. Ltd. Şti. geçici teminat mektubunun süresi yetersiz olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılmıştır. İhale komisyonu; Akdeniz Tem. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti., Emin Müt. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Tem-Ser Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti., Çağ Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Karaosmanoğlu Tem. San. Tic. A.Ş. ve  Karahan Group İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerini aşırı düşük teklif kabul ederek, bu isteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerini istemiştir. Bu isteklilere, tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu hususu 14.02.2007 tarih ve 541 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Yazılar 14.02.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderilmiştir.

 

            14.02.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderilen yazıda “tekliflerinin aşırı düşük teklif niteliğinde olduğu, bu konudaki açıklamanın 20.02.2007 tarih saat 11:00’ kadar bildirilmesi, aksi halde teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı” hususuna yer verilmiştir.

           

İhale komisyonu alınış tarihi ve saati belirli olmamakla birlikte, 20.02.2007 tarihli ihale yetkilisi onayı taşıyan kararında; “..teklifleri aşırı düşük olan 6 katılımcı firmadan tekliflerinin açıklanması istenmiş ancak istenen süre içerisinde hiçbir firma açıklamayı komisyona sunmamıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü gereği açıklamasını komisyona sunmayan katılımcılar ihale dışı bırakılmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Aldemirler San. Ltd. Şti.’ne iş ihale edilmiştir” açıklamasına yer vererek,  ihalenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmayan 2 istekli arasında düşük fiyat veren Aldemirler San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan iadeli taahhütlü postaya ilişkin kartların incelemesinde; aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin 14.02.2007 tarih ve 541 sayılı yazıyı; Akdeniz Tem. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 23.02.2007, Emin Müt. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin 24.02.2007, Tem-Ser Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 16.02.2007, Çağ Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007, Karaosmanoğlu Tem. San. Tic. A.Ş.’nin 23.02.2007, Karahan Group İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2007, tarihinde aldığı, Tem-Ser Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve Çağ Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. hariç diğer 4 istekliden 3 ünün yazıyı idarece verilen süreden sonra, başvuru sahibi isteklinin ise idarece verilen süre ile aynı tarihte tebliğ ettiği anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonunun yazının isteklilere tebliğ tarihini dikkate almadan istenilen sürede açıklama yapılmadı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması kararı almasında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır. Tekliflerin aşırı düşük olduğuna ilişkin yazının tebliğinden sonrası için makul bir süre verilmesi gerektiğinden, bu şekilde işlem tesis edilmeden alınan ihale komisyon kararının iptal edilmesi ve Akdeniz Tem. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti., Emin Müt. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Karaosmanoğlu Tem. San. Tic. A.Ş. ve başvuru sahibi Karahan Group İnş. San. Tic. Ltd. Şti. için aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Tem-Ser Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 16.02.2007 tarihinde, Çağ Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıyı aldığı anlaşıldığından,  açıklama için 20.02.2007 tarihine kadar süre verildiği dikkate alındığında, bu istekliler için alınan ihale dışı bırakılma kararında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük sorgulamasına ilişkin işlemlerin yeniden gerçekleştirilerek, tekliflerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul