En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1224
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :29
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1224
Şikayetçi:
 Özel Tim Güv. ve Eğit. Hizm. Ltd. Şti., Talatpaşa Bulvarı Bayındır Han No:145/25 Dörtyol Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2007 / 7601
Başvuruya konu ihale:
 2006/152124 İhale Kayıt Numaralı “İdaremiz Hiz. Bin. Güvenliğinin Sağ. Amacıyla 5188 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Güv.Gör.Çalı.Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 08.06.70.0102/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdaremiz Hiz. Bin. Güvenliğinin Sağ. Amacıyla 5188 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Güv. Gör. Çalı. Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Özel Tim Güv. ve  Eğit. Hizm. Ltd. Şti.’nin 02.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.03.2007 tarih ve 7601 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-İhaleye ait idari şartnamenin 26.3.5 inci maddesinde; “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri (29 Ekim’de 1,5 gün, 23 Nisan’da 1 gün, 19 Mayıs’ta 1 gün, 30 Ağustos’ta 1 gün Ramazan Bayramında 3,5 gün, Kurban Bayramında 4,5 gün, yılbaşı tatili 1 gün) olmak üzere toplam 14 gün boyunca 9 adet personel ( 1 gün için) işbaşında bulundurulacak olup tatil günleri için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır. Bu husus teklif fiyata dahildir” düzenlemesi bulunduğu, ancak belirtilen günler tek tek toplandığında 14 gün değil 13,5 gün olduğu, bu nedenle 13,5 gün üzerinden hesaplama yaptıkları,

 

2-İhaleye ait teknik şartnamenin 32.b maddesinde; “şoförü ve yakıtı ile birlikte koruma ve güvenlik işlerinin koordinasyon, sevk ve idaresinde kullanılmak üzere 1 adet binek aracı bulunduracaktır.( üç yaşını aşmamış olacaktır. Trafik sigortası, full kaza kasko sigortası ve periyodik muayene ve bakımları yapılmış olacaktır)” düzenlemesi bulunduğu, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “bu şartnamenin sonraki maddelerinde sayılan şekil ve şartlarda ve 7 gün 24 saat esasına göre yukarıda belirtilen diğer koruma ve güvenlik hizmetlerinin verilmesi” denildiği, idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “işin süresi 365(üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür” denildiği, idari ve teknik şartnamede şoför sayısı belirtilmemesine karşın belirtilen maddeler dikkate alındığında idarece istenilen araçta 7 gün 24 saat çalışma esasına göre en az 3 adet şoför çalıştırılması gerektiği, dolayısıyla teklifin buna göre verilmesi gerektiği, kendilerinin 3 şoför üzerinden teklif vermesine karşın diğer firmaların şoför sayısını belirtmediği, şoför sayısını belirtmeden teklif veren firmaların ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

3-Çalışacak güvenlik personelinin ücreti ve idarece istenilen araçta çalışacak 3 adet şoförün işçilik maliyetinin ihale tarihinin 01.02.2007 olduğu da göz önünde bulundurulduğunda 5 aylık ve 7 aylık ayrı ayrı nakdi işçilik hesaplama modülü oluşturulması gerektiği, kendilerinin de 5 aylık ve 7 aylık ayrı ayrı nakdi işçilik hesaplaması yaptıkları, diğer firmaların ise tek bir işçilik hesaplaması yaptığı, bu firmaların ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

4-Tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesine karşın, kendilerinden daha düşük teklif veren firma üzerine ihale kararı alınmasının çelişkili olduğu, bu nedenle kesinleşen ihale kararının iptal edilerek düzeltici işlem tesisi ile ihalenin üzerlerine yapılması gerektiği

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.5 inci maddesinde; “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri (29 Ekim’de 1,5 gün, 23 Nisan’da 1 gün, 19 Mayıs’ta 1 gün, 30 Ağustos’ta 1 gün, Ramazan Bayramında 3,5 gün, Kurban Bayramında 4,5 gün, yılbaşı tatili 1 gün) olmak üzere toplam 14 gün boyunca 9 adet personel ( 1 gün için) işbaşında bulundurulacak olup tatil günleri için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır. Bu husus teklif fiyata dahildir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

26.3.5 inci maddede yer alan düzenlemede; parantez içerisinde yapılan açıklamada resmi tatil ve bayram günleri için gün sayısı 13,5 gün olarak belirtilmesine karşın, parantez dışında resmi tatil ve bayram günleri toplam 14 gün olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla madde kendi içerisinde çelişki taşımaktadır. Bu durum teklif fiyatın oluşturulmasını ve teklif verilmesini etkileyici nitelikte olduğundan, teklif fiyatın belirlenmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılması mümkün bulunmamaktadır. İhaleye verilen teklifler incelendiğinde ise; resmi tatil ve bayram günleri için Temag Ltd. Şti. 14 gün, Özel Tim Ltd. Şti. 13,5 gün, Kontrol Güv. Ltd. Şti. 14 gün, Ağdaş Ltd. Şti. 14 gün üzerinden hesap yaparak teklif verdiği görülmektedir. Başvuru sahibi hesaplamanın 13,5 gün üzerinden yapılarak aşırı düşük sorgulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmekte ise de bu şekilde yapılan bir düzenleme ile açıklandığı üzere çelişki doğacağı açık olduğundan ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin belirtilen maddesinde 9 işçinin 14 veya 13,5 gün çalışacağı belirtilmiş olmakla birlikte, idari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde 1 şef için asgari ücretin % 80 fazlası, 3 vardiya grup amiri için asgari ücretin % 60 fazlası, özel güvenlik personeli için asgari ücretin % 50 fazlasının ödeneceği şeklinde farklı personel için farklı ücret ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ancak bu personelden hangilerinin resmi tatil ve bayramda çalışacak 9 personel arasında olacağı belirtilmediğinden resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin çalışma bedelinin gerçek anlamda tespiti mümkün olmayacaktır.

 

2-Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 32.b maddesinde; “şoförü ve yakıtı ile birlikte koruma ve güvenlik işlerinin koordinasyon, sevk ve idaresinde kullanılmak üzere 1 adet binek aracı bulunduracaktır (üç yaşını aşmamış olacaktır. Trafik sigortası, full kaza kasko sigortası ve periyodik muayene ve bakımları yapılmış olacaktır)” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “bu şartnamenin sonraki maddelerinde sayılan şekil ve şartlarda ve 7 gün 24 saat esasına göre yukarıda belirtilen diğer koruma ve güvenlik hizmetlerinin verilmesi” düzenlemesi ve idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “işin süresi 365(üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi idari ve teknik şartnamede şoför sayısı belirtilmemesine karşın belirtilen maddeler dikkate alındığında idarece istenilen araçta 7 gün 24 saat çalışma esasına göre en az 3 adet şoför çalıştırılması gerektiği, kendilerinin 3 şoför çalıştırılması gerektiğine göre teklif vermesine karşın ihaleye teklif veren diğer firmaların şoför sayısını belirtmediğini ileri sürmektedir.

 

İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihalede başvuru sahibi ile birlikte ihale üzerinde bırakılan Kontrol Öz. Güv. Kor. Eğt. Ltd. Şti. olmak üzere 2 geçerli teklif bırakılmıştır. İhale üzerinde bırakılan Kontrol Öz. Güv. Kor. Eğt. Ltd. Şti.’nin teklifinde de araç için yakıt ile birlikte 3 şoför öngörüldüğü görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Ancak; idarece teknik şartnamenin yukarıda belirtilen 32.b maddesinde yakıtı ve şoförü istekliye ait olmak üzere bir araç istendiği belirtilmiş olmakla birlikte kaç şoför çalıştırılması gerektiği, aracın ne kadar yol yapacağına ilişkin bir açıklama yapılmamış olması, teklifin kaç şoför çalıştırılacağı esas alınarak verilmesi gerektiği konusunda açık bir düzenleme bulunmaması nedeniyle bu hususun tereddüt oluşturacağı değerlendirilmiştir.

 

3-Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi ihale konusu işin işe başlama tarihi 01.02.2007 ve işin süresinin 1 yıllık olduğu dikkate alındığında işçilik maliyetinin 5 aylık ve 7 aylık olarak ayrı hesaplanması gerektiğini ileri sürmektedir.

 

İhale konusu işin idari şartnamesinin “Fiyat farkı verilmesi ve şartları” başlıklı 48.2 nci maddesinde asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten dolayı fark ödeneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla teklifin başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde asgari ücret değişeceği gerekçesiyle 5 aylık ve 7 aylık ayrı hesap yapılarak verilmesi gerekmemektedir. Teklifin ihale tarihindeki asgari ücret dikkate alınmak suretiyle verilmesi esas olduğundan, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4-Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihaleye dört istekli tarafından teklif verilmiştir. İhaleye teklif veren  Temag Güv. Koruma Eğt. Hiz. Ltd.Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasının uygun olmaması, Ağdaş Öz. Güv. Kor. Eğt. Hiz. Ltd.Şti.’nin ciro ortalamasının yetersiz olması gerekçesiyle ihale komisyonunca ihale dışı bırakılmasına karar verilmiştir. İhalede geçerli teklif olarak kalan isteklilerden teklif fiyatı esas alınmak suretiyle; Kontrol Öz. Güv. Kor. Eğt. Ltd. Şti. en avantajlı teklif olarak, başvuru sahibi Özel Tim Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti. ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir. Kesinleşen ihale kararı ile de bu durum teklif veren isteklilere bildirilmiştir.

 

Başvuru sahibi Özel Tim Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti. ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğinden, ileri sürdüğü gibi teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gibi bir durum bulunmadığından iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Dokümanda yer verilen düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı hazırlanması ve değerlendirilmesine engel teşkil etmediği, dolayısıyla ihalenin mevzuata uygun olarak sonuçlandırılabileceği görüşünde olduğumuzdan iptal yönünde oluşan karara katılmıyoruz.

 

 

 

                                      Muzaffer EREN                          Hakkı USTAÖMER

                                           Kurul Üyesi                                  Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul