• Karar No: 2007/UH.Z-1227
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :32
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1227
Şikayetçi:
 Bektur Turizm Yat. ve İşl. A. Ş., Bağdat Caddesi No: 16/A Demetevler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Necatibey Cad. No: 108 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6525
Başvuruya konu ihale:
 2006/156953 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Hizmet Aracı Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2007 tarih ve 08.06.11.0022/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Hizmet Aracı Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bektur Turizm Yat. ve İşl. A. Ş.’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.02.2007 tarih ve 6525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaması gerektiği, ihalenin en yüksek teklif sunan firma üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın olmadığının bildirildiği, ihalenin bu işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu ve açıklamalarının yeterli kabul edilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin ihale konusu hizmetin miktarı ve türü başlıklı 2 (c) maddesinde, “Müsteşarlığımızın hizmet aracı kiralanması işi, yerli üretim araç, şoför ve yakıt dahil, mesai günlerinde 14 adet, mesai günleri saat 18.00’den sonra 6 adet, hafta sonları ve resmi tatillerde 2 adet binek aracı” ifadelerine yer verilmiş olup, ihale konusu iş 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında 365 gün süreli ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde, “İstekliler, teknik şartnamede öngörülen marka ve modelde 14 adet hizmet aracı çalıştıracaklarına dair noter onaylı taahhütname ibraz edeceklerdir….” ve

 

            “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

 

“26.3. Personelin yol gideri günlük brüt 6 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt 5 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 gün esas alınacaktır.

26.5.Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak tespit edilmiştir.”

           

            şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            İhaleye ait teknik şartnamede ise, hizmetin 14 adet binek oto ve 20 adet şoför kiralama işi olduğu, araçların motor hacminin 1600 cc olacağı, araçlarda klima bulunacağı, yüklenicinin araçlarının periyodik bakımlarını yaptıracağı, araç sürücülerini sağlamanın yüklenicinin yükümlülüğünde olduğu, yüklenicinin araçların sigortasından da sorumlu olduğu, araçların bakım, onarım, yedek parça ve servis ücretleri ile akaryakıt giderleri ve benzeri her türlü masrafının yükleniciye ait olacağı, idarenin kendi personeline vereceği öğle yemeği hizmetinden yüklenici personelinin de yararlanacağı, ancak yemek bedelinin yüklenici tarafından karşılanacağı, hafta tatili, resmi tatil, bayram tatilleri ve gece çalışan yüklenici personelinin yemek giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, yüklenici tarafından sözleşme süresince her bir işçiye 1 yazlık ve 1 kışlık olmak üzere 2 adet kumaş takım elbise, 1 çift yazlık 1 çift kışlık ayakkabı, 1 adet gömlek ve 1 adet kravatın verileceği hususları düzenlenmiştir.

 

            Ayrıca,  yine teknik şartnamenin 18 inci maddesinde,

 

            “Yüklenici, aşağıda (a,b,c) bentlerinde idare tarafından belirlenen yol ve çalışma takvimine göre, tespit edeceği 3 ayrı birim fiyat üzerinden teklif verecektir.

 

            Araçlar;

a)      Haftanın pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde 14 araç sabah 09.00 ila akşam 18.00 saatleri arasında 60 (elli) km hizmet verecek şekilde,

b)      Mesai günlerinin mesai saatleri dışında (saat 18.00’den sonra 6 (beş) araç azami 80 (seksen) km. iş bitimine kadar hizmet verecek şekilde,

c)      Hafta sonu ve/veya resmi tatil günlerinde 2 (iki) araç azami 70  (yetmiş) km. iş bitimine hizmet verecek şekilde çalıştırılacaktır.

d)      Hizmete tahsisli araçlardan 2’sine yılda takriben 10.000 km şehirlerarası seyahat yaptırılabilecektir.

 

İdare gerekli gördüğü takdirde ihtiyaca göre bu maddenin b ve c bentlerinde belirtilen araç sayısını arttırabilecektir.

 

            Günlük veya gecelik işin bitimine idare tarafından karar verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin (a) ve (b) bentlerinde parantez içinde hatalı olarak yazı ile farklı rakamların yazıldığı, ancak firmalara gönderilen açıklama talebine ilişkin yazılarda toplam km hesabında yukarıdaki bentlerde sayı ile yazılan rakamların belirtildiği görüldüğünden bu durumun sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvel ise,

 

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

Binek aracı, mesai günleri

252 gün

14 adet

 

 

Binek aracı, mesai günleri saat 18.00’den sonra

252 gün

6 adet

 

 

Binek aracı, hafta sonları ve resmi tatil günleri

113 gün

2 adet

 

 

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder…” hükmü öngörülmüş olup, ihale komisyonu kararında belirtildiği üzere idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin altında olması nedeniyle, 5 isteklinin teklifi de aşırı düşük olarak tespit edilmiştir.

 

            Bunun üzerine idarenin 29.12.2006 tarihli yazıları ile ihaleye katılan firmalardan 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama talebinde bulunulmuştur. Bu yazılarda, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uygun olarak idarece teklifte önemli olan bileşenler tespit edilmiş ve bunlarla ilgili ayrıntılar istenmiştir.           

 

            Bu bileşenler idarece,

 

            “1. 14 şoförün mesai saatlerinde, 6 şoförün ise mesai saatleri dışında (saat 18.00’dan sonra) olmak üzere 20 şoförün 12 aylık maliyeti (yol ve yemek ve sözleşme gideri dahil KİK işçilik hesaplama modülü kullanılacaktır.)

 

2.      Araçların yakıt maliyeti: toplam 358.460 km

 

3.      Araçların zorunlu sigorta bedellerinin, (Kasko, koltuk sig. gid. Yıllık pul gid. ile trafik sig. gideri dahil)

 

4.      2006 model olarak öngörülen 14 aracın bakım-onarım, yağ, lastik ve amortisman giderlerinin,

 

5.      20 şoföre 1adet yazlık, 1 adet kışlık kumaş elbise, bir adet yazlık, bir adet kışlık ayakkabı, birer adet gömlek ve birer adet kravat maliyetlerinin

 

            Açıklanması gerekmektedir.” şeklinde belirlenmiştir.

           

            İhale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde, 22.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile Asya ve Çınar firmaları açıklama sunmadığından değerlendirme dışı bırakılırken, başvuru sahibi Bektur firmasının açıklamaları uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmış ve 25.01.2007 tarihli yazı ile kesinleşen ihale kararı firmaya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiştir. Kırmanlar firmasının açıklaması da uygun görülmemiş, Koçlar firmasının açıklamaları ise uygun görülerek ihale bu firma üzerine bırakılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Bektur firması tarafından sunulan açıklamalar idarece, personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta risk prim oranının % 2 üzerinden hesaplanması gerekirken % 1,5 üzerinden hesaplandığı, araçların akaryakıt maliyetlerinin eksik olarak hesabının yapıldığı, personelin yemek ve yol gideri ile buna ilişkin gün sayılarının idarece belirlenenden farklı olarak dikkate alındığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibi Bektur firması tarafından sunulan açıklamalar değerlendirildiğinde, firmanın 1 aracın 100 km’de 5,9 lt yakıt tükettiğini, yakıtın lt fiyatının 1,88 ytl olduğunu belirttiği görülmekte olup bu veriler üzerinden yapılan hesaplamada,

 

100 km’de tüketilen 5,9 YTL yakıtın YTL olarak değeri= 5,9 x 1,88 = 11,092 YTL

 

Toplam 358.460 km’de tüketilen yakıtın YTL değeri = 358.460/100=3584,6x11,092=39.760,38 YTL’dir.

 

            Oysa firma tarafından “Hizmet süresince tüm araç motorin sarfiyatı=33.695,24 YTL” olarak açıklanmıştır. Firmaya ait “Yıllık ve araç işletme maliyet analizi” başlıklı belgede tüm bileşenlere ilişkin açıklanan rakamlar toplamda 383.104,3 rakamını vermekte iken firma tarafından gösterilen rakam 373.886,00 YTL’dir. Firmaya ait açıklamadaki hataların idarece aritmetik hata olarak değerlendirilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Zira 4734 sayılı Kanun’da aritmetik hatanın birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda söz konusu olduğu takdirde idarece düzeltilmesini öngörülmekte olup firmanın sunduğu teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hatanın bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca başvuru sahibi firmanın işçilik hesaplamalarında da idari şartnamedeki verilerin kullanılmadığı görülmüştür.

 

            Bu nedenlerle başvuru sahibi firmanın Kanunun aradığı şartları içermeyen açıklamalarının idarece kabul edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Kırmanlar firması ise, açıklamalarını faks iletisi ile yapması ve hesap analizine dair belgeleri eklememesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İdarece firmalara gönderilen yazıda açıklamaların elden ulaştırılması gerektiği bildirildiğinden idarenin, bu firmanın faksla gönderilen ve tüm bileşenlere ilişkin olarak belgeye dayalı açıklama içermediği görülen açıklamalarını uygun görmemesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Koçlar firmasının teklife ilişkin açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin değerlendirmelerinin hatalı olduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmamış olup ihalenin bu firma üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul