• Karar No: 2007/UH.Z-1228
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :33
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1228
Şikayetçi:
 AY-KA Teknik İnş. Taah. Nak. Mad. Tur. Müh. Mim. Tic. San. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. 68 Sokak No:1/A D.2 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Donanmacı Mah. 1717 Sokak No:82 C 35530 Karşıyaka/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6906
Başvuruya konu ihale:
 2006/194181 İhale Kayıt Numaralı “Karşıyaka Fen İşleri Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere İşçi İstihdamı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.06.43.0022/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karşıyaka Fen İşleri Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere İşçi İstihdamı İşi” ihalesine ilişkin olarak AY-KA Teknik İnş. Taah. Nak. Mad. Tur. Müh. Mim. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 27.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 6906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yapılan açıklamalar ışığında yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verdikleri, kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ait taahhütname olmadığından teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır.” denilerek sundukları iş deneyim belgeleri ortak girişimi oluşturan her iki firmanın da kendilerine ait olduğu halde haksız olarak elenerek, ihalenin daha yüksek teklif veren firmaya verildiği, 

 

            2) İhale yetkilisinin mevzuata aykırı olarak ihale komisyonu içinden raportör tayin ederek şikayeti incelettiği, tekliflerindeki aritmetik hatanın düzeltilerek ihale üzerinde bırakılan firmadan daha düşük teklif sunmuş olan firmalarına ihalenin bırakılması gerektiği,

  

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi firma, ihaleye teklif sunan AY-KA – Vatan Teknik Ortak Girişiminin pilot ortağı olan AY-KA Teknik İnş. Taah. Ltd. Şti.dir. 

 

            İhale komisyonu kararında, “AY-KA  – Vatan Teknik Ortak Girişiminin ihale dosyasında ortağı olduğu tüzel kişiliklere ilişkin taahhütname bulunmamaktadır….” ifadeleri ve “birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanın bilinçli olarak yapıldığı” ifadeleri yer almaktadır.

 

            İhale dosyası içinde yer alan zarf açma ve belge kontrol tutanağında, başvuru sahibinin ortağı olduğu tüzel kişiliklere ilişkin taahhütnamenin olmadığı belirtilmiş; uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanakta da aynı durum belirtilmiş; firmaya 26.02.2007 tarihinde elden tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı bildiriminde de değerlendirme dışı bırakılma nedeni, “İş deneyim belgesi taahhütnamesi: ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, taahhütname her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Ortak girişim firmanızın ihale dosyasında iş deneyim belgesini başkasına kullandırmama taahhütnamesi bulunmamaktadır.”  şeklinde ifade edilmiştir.

 

            Bunun üzerine firma tarafından idareye yapılan 27.02.2007 tarihli şikayet başvurusunda, “dosya kapsamında sundukları iş deneyim belgelerinin ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin kendi adlarına olduğu bu nedenle anılan taahhütnameyi sunmalarının gerekmediği” belirtilmiştir.

           

            İdare tarafından ihale komisyonunda yedek üye olan şahsın raportör olarak görevlendirilmesi üzerine yapılan inceleme neticesinde alınan kararda, “ortak girişim olmanıza rağmen iş deneyim belgenizi başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ait taahhütnameniz bulunmadığından ortak girişiminiz ihale dışı bırakılmıştı…. Standart form-KİK027.2/H İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahütname formu alt bilgisinde 2 numaralı notta “Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum)  halinde, taahhütname her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.” İbaresi bulunmaktadır.” denilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir. 

 

            İhale dokümanı kapsamında firmalara “İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin KİK027.2/H nolu Standart form”  verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” alt başlıklı maddesinde,  “a) 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmış, aynı koşullara uygulama yönetmeliklerinde de yer verilmiştir.

Aynı şekilde uygulama yönetmeliklerinde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi hususuna ilişkin olarak, belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, sahip oldukları iş deneyim belgelerini bu tüzel kişilerin sadece birine kullandırabilecekleri ifade edilmiştir. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur. (Standart Form — KİK027.2/….)

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu standart form, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesi bir gerçek kişiye ait ise bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından, bu iş deneyim belgesinin bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tüzel kişinin yetkili temsilcisi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.

Söz konusu standart formun noterden onaylı olması gerekmekte olup, Türkiye Noterler Birliği’nin 2004/36 Sayılı Genelgesinde de belirtildiği üzere bu onay işlemine ilişkin noter harcı olarak maktu harç alınacaktır.” şeklinde açıklamalara yer verilmiş olup bundan açıkça anlaşılan, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerektiği olup, ihaleye katılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmadığıdır.

 

İhaleye teklif sunan ortak girişimin pilot ve diğer ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgeleri ortak girişimi oluşturan tüzel kişilikler adına düzenlenmiş belgeler olduğundan anılan standart formun sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle; bu form sunulmadığı için başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusunun ihale komisyonunda yedek üye olan şahsın raportör olarak tayin edilmesi suretiyle cevaplandırıldığı anlaşılmış olup, idarenin bu işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ancak, idarenin şikayet üzerine iradesi anlaşılmış olduğundan bu aykırılık sonuca etkili görülmemiştir.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklif mektubu eki cetveldeki aritmetik hatanın giderilmesi suretiyle ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak, birim fiyat teklif mektubunda teklifin 1.900.000,00 YTL olduğu, idare tarafından ihale dokümanı kapsamında sunulan cetvele uygun olarak doldurulan teklif mektubu eki cetvelde de aynı rakamın toplam tutar kısmında yer aldığı; cetveldeki 12 kalemin tutarı toplandığında çıkan rakamın 1.778.980 YTL olduğu hesaplanmıştır. Bu durumda ihalede sunulan en düşük teklif bu olmaktadır.

 

Bu haliyle, teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde toplamlarda aritmetik hatanın bulunduğu anlaşılmıştır.

 

  Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı maddesinin “K. Aritmetik Hata” alt başlıklı maddesinde,  “4734 sayılı Kanun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile (36 ncı maddesinde öngörülmüş olan teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği kuralına istisna getirilmiş ve bu istisna ile) teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir.

İstekliler tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubunun Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan Standart Forma uygun olarak  hazırlanması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanuna göre birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin, birim fiyat eki cetvelde toplamı gösteren rakamla uyumlu olması ve teklif bedelinin hem yazı hem de rakamla yazılması zorunludur.  

Kanunun aktarılan hükmüne göre, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamdaki hatalar sonucunda, toplam teklif bedelinin değişip değişmediğine bakılmaksızın hataların düzeltilmesi gerekmektedir.      

Buna göre;

1- İhale komisyonları tarafından re’sen düzeltilen teklifin istekli tarafından kabul edilmesine bağlı olarak isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat tutarının teklif bedelinin % 3’ünün altına düşmesi halinde teminat tutarının, düzeltilmiş teklif bedeline uygun olarak bu orana tamamlattırılması ve gerektiği takdirde düzeltilmiş teklife uygun olarak teklif edilen bedele bağlı belgelerin yenilenmesi halinde teklifin değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

2- Birim fiyat  teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamda bulunan hataların toplam teklif fiyatını değiştirmemesi halinde dahi cetveldeki aritmetik hataların düzeltilmesi gerekmektedir. 

Karma teklif alınan yapım işi ihalelerinde, sadece birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat cetvelindeki aritmetik hataların düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.  

İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu açıklamalar doğrultusunda, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, teklif mektubu eki cetveldeki aritmetik hataların, toplam teklif bedelinin değişip değişmediğine bakılmaksızın ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir.

 

            Ancak, idarenin ihale komisyonu kararında ve şikayet başvurusuna ilişkin raportör raporunda, “teklif edilen bedel ile toplamda bulunan bedel arasındaki farkın ihalenin sıralamasını etkilediği ve bunun basit bir aritmetik hatanın ötesinde bilinçli olarak ve firma tarafından bir ihale stratejisi olarak kullanıldığı sonucuna varıldığı”  belirtilmiştir.

 

            Aritmetik hataya ilişkin yukarıda anılan mevzuat hükümleri aritmetik hatanın idare tarafından resen düzeltilmesi gerektiğini öngörmekte, bu durumu idarenin iradesine bırakmamaktadır. Bu haliyle idare tarafından yapılan bu değerlendirmede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Firma hakkında idarede oluşan kanaat neticesinde ihale yetkilisinin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme yetkisi varken bu yetki kullanılmayıp ihale daha düşük teklif sahibi ortak girişimin mevzuata aykırı şekilde değerlendirme dışı bırakılması neticesinde kalan firmaya ihalenin bırakılması ile sonuçlandırılmıştır.

 

            Bu durumda aritmetik hatanın idarece resen düzeltilerek başvuru sahibi firmanın teklifinin geçerli kabul edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda mevzuata uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “Faturalandırma hizmet alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine Belediyede   personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

            İncelenen ihalede; 15 sayıda isteklinin doküman satın aldığı, bunlardan ikisinin ihaleye teklif verdiği, bu tekliflerden birisinin değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “Rekabet” olgusunun da gerçekleşmediği hususu ortaya çıkmaktadır.

 

Bu nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul