• Karar No: 2007/UH.Z-1229
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :34
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1229
Şikayetçi:
 Uzunoğlu İnsan Kaynakları Temiz. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti., Uçancıbaşı Mah. 558 Sok. No:1 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli EÜAŞ Adıgüzel Hes İşletme Müdürlüğü, Yağcılar Mah. EÜAŞ Sitesi P.K.:16 20460 Güney/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8137
Başvuruya konu ihale:
 2007/14615 İhale Kayıt Numaralı “ İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 08.07.02.0148/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli EÜAŞ Adıgüzel Hes İşletme Müdürlüğü’nce 06.03.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Uzunoğlu İnsan Kaynakları Temiz. Gıda. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.03.2007 tarih ve 8137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Kalite ve standarda ilişkin olarak İdari Şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde, temizlik işi ile ilgili ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet yeri yeterlilik belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti istendiği, istenmemesi gerektiği,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak “ Sosyal tesis işletmeciliği ve su taşıma işleri’’nin kabul edileceğinin belirtildiği,

 

            İşin ise “Temizlik yemekhane ve lokal işi kalorifer yakma ve su taşıma hizmetleri’’ olduğu ve dolayısıyla yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, bu itibarla da ihaleye teklif sunulamadığı,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari Şartnamenin 7.3.5 inci maddesinde “ Temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ’’ nin istenildiği,

 

            İlanın 4.3.3 üncü maddesinde İdari Şartnamenin 7.3.5 inci maddesi ile paralel düzenleme yapıldığı görülmüştür.

           

            Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belge olup, bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini göstermektedir.

 

            İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin ihale konusu hizmetin (Fiziki) miktarı ve türü başlıklı (c) bendinde işin tanımı: 2 büro işçisi, 7 temizlikçi, 2 ahçı, 5 garson, 4 kaloriferci toplam 20 kişi olarak, (a) bendinde işin adı: Temizlik, yemekhane ve lokal işletmeciliği, kalorifer yakma, su taşıma hizmetleri olarak belirtilmiştir.

                       

            22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünün 13 üncü bendinde; “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, İhale konusu hizmetler isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin bünyesinde bulunan binalarda ve alanlarda gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, idarenin kendi  hizmet binasında gerçekleştirilecek olan hizmetlerde hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve rekabeti engelleyip katılımlı sınırlandırdığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak “ Sosyal tesis işletmeciliği ve su taşıma işleri kabul edilecektir.’’ düzenlemesi yapılmış olup,

 

            İlanın 4.4 üncü maddesinde de benzer iş “Sosyal tesis işletmeciliği ve su taşıma işleri’’ olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin ihale konusu hizmetin (Fiziki) miktarı ve türü başlıklı (c) bendinde işin tanımı: 2 büro işçisi, 7 temizlikçi, 2 ahçı, 5 garson, 4 kaloriferci toplam 20 kişi olarak, (a) bendinde işin adı: Temizlik, yemekhane ve lokal işletmeciliği, kalorifer yakma, su taşıma hizmetleri olarak belirtilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42. maddesinde; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir….’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarenin yapmış olduğu benzer iş tanımında adı geçen sosyal tesis işletmeciliği ve su taşımacılığı işinin niteliği ve kapsamı açık ve net olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle yapılmış olan benzer iş tanımının katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, alınacak hizmetler dikkate alındığında, söz konusu tanımlamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.      

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin XII İhale ilanı ve İhale dokümanına İlişkin Açıklamalar başlığı altındaki F bendinde, işyerlerinin görülmesine ilişkin olarak “…idari şartnamelerde işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir.’’ düzenlemesi yapıldığı halde; İdari Şartnamenin 13.5 inci maddesinde “Yer görme belgesini almayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır’’  denilerek tebliğ hükmüne aykırı düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

2) Teknik Şartnamenin 10.2 nci maddesinde; “İşletme, işin gerektirdiği durumlarda, istediği elemanı istediği bölümde çalıştırabilir. Günün 24 saati işe çağırabilir. Yüklenici kendi işçilerine fark mesai yaptırmasını peşinen kabul ve taahhüt eder, bu hususta bölge çalışma müdürlüğü ile gerekli işlemleri kendisi takip eder. Fazla mesai ve cumartesi, Pazar ve bayram günleri çalışmaları için yapılacak ekstra ödemeler yüklenici tarafından yapılır ve işletmemizden hiçbir hak iddia edemez. ’’  düzenlemesi yapılmış olup, bu düzenlemenin,

 

15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5 inci maddesi “ XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi’’ başlığının “ G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar’’ maddesine eklenen 16 ncı maddesinin “ İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4875 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.’’ düzenlemesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen hususlara yönelik şikayet başvurusu  çoğunluk oyuyla ihalenin iptali sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 06.03.2007 olarak belirlendiği, ilanın 09.02.2007 tarihinde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan belgelerin yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin idareye 02.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılıkların iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

                         

Yaşar GÖK                           H. Hüseyin GÜRHAN                                            

Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul