• Karar No: 2007/UH.Z-1230
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :35
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1230
Şikayetçi:
 EK-AY Tem. İlaç. Güv. Peyzaj ve Yemek Hizm. Tic. San. Ltd. Şti., Arifbey Cad. Kat 1 No: 12/1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Tatvan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ahlat Yolu Üzeri 13200 Tatvan/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6414
Başvuruya konu ihale:
 2007/1972 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 08.06.07.G014/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tatvan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak EK-AY Tem. İlaç. Güv. Peyzaj ve Yemek Hizm. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında giyimin özelliklerinin belirtilmediği,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının belirtilmediği,

 

            3) İdari şartnamede TSE-TSEK veya ISO belgelerinden birinin sunulmasının istendiği, oysa Kamu İhale Genel Tebliğine göre hizmet yeri yeterlilik belgelerinin idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen işlerde istenmemesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.b maddesinde; giyim ücretinin çalıştırılacak personel için 10 aylık ayni olarak hesaplanacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 7.3 maddesinde de; yüklenici firmanın çalıştırılacak işçilere özel kıyafet, yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet iş elbisesi ve bir çift iş ayakkabısı vereceği, verilecek kıyafetlerin idare tarafından görülerek ve uygun görüş alınarak kullanılacağı belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/G/13 bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde öngörülen düzenlemelerin yukarıda belirtilen Tebliğ hükmü doğrultusunda değerlendirilmesinde; giyime ilişkin sayı belirlenmiş olmakla birlikte, giyeceğin özelliklerinin belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği anlaşıldığından, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olsa dahi, bu durumun isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek ve idarece tekliflerin değerlendirilmesinde objektif tespit yapılamayacak nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılması ve ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Bölümünün “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında;

 

6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “2007 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” olduğu, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının belirtilmediği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve anılan Tebliğ hükmü gereğince İdari Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranına yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, “genel temizlik” hizmet alımlarında bu oranın % 2 olduğu ve ihale konusu alanda faaliyette bulunanların yapılan işlere göre ödenmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlarını bilmeleri gerektiği dikkate alındığında, isteklilerin tekliflerini hazırlama aşamasında maliyet unsuru olarak göz önüne alacakları söz konusu prim oranının işe ait İdari Şartnamede belirtilmemesi, tekliflerin hazırlanmasını etkileyen bir eksiklik niteliği taşımamaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “ilgili firmaların TSE-TSEK veya ISO belgelerinden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/VIII/L kısmında;“Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ hükmüne göre, “idarenin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilecek iş” kıstası ve işin niteliği dikkate alındığında, bu ihalede, hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmemesi  gerektiği, ancak, TSE-TSEK veya ISO belgelerinden herhangi birinin sunulması halinde teklif verilmesi mümkün bulunduğundan düzenlemenin rekabetin oluşmasını ve teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul