• Karar No: 2007/UH.Z-1231
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :37
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1231
Şikayetçi:
 Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yeşilırmak Sokak No: 10/1 Demirtepe /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ilıca Belediyesi Başkanlığı, Gömeçli Mahallesi Ilıca Caddesi No:1 07600 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 5955
Başvuruya konu ihale:
 2006/174761 İhale Kayıt Numaralı “Belde İçi Katı Atıkların Toplanması, Nakli, Yolların Tem. ve İlaçlama Hizm.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.05.65.G014/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ilıca Belediyesi Başkanlığı’nca 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belde İçi Katı Atıkların Toplanması, Nakli, Yolların Tem. ve İlaçlama Hizm.” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.02.2007 tarih ve 5955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme yapılarak, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere kararın İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İlaçlama ve katı atık toplanması hizmeti ile ilgili olarak idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenen TS EN ISO 9001:2000 Belgesi(TÜRKAK Onaylı), TS 8358/Ekim 1998 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, İl Sağlık Müdürlüğünden alınan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine ek olarak istenen diğer kalite ve standarda ilişkin belgelerin teknik şartnamede belirtildiği, idarece teknik şartnamede belirtilen bu düzenlemenin de isteklileri bağlayıcı olduğunun belirtildiği, idarece teknik şartnamede yeterlik kriterlerine yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idarece belge kontrolü sırasında idari şartname esas alınması gerekirken teknik şartnamenin 8 inci maddesinde istenen belgelerin de yeterlik kriteri olarak kabul edilerek dikkate alındığı,

 

            2) Kendilerinin ilaç uygulama izin belgesini sundukları, ancak ihalenin kapsamının katı atıkların toplanması, nakli yolların, temizliği ve ilaçlama hizmeti olduğu, ilaçlamanın işin karakteristik edimi olmadığı, bu nedenle ilaç uygulama izin belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Anahtar teknik personel listesindeki özelliklerde ihale dosyasındaki personelin şirketin bünyesinde çalıştığına dair ilgililer adına prim ödendiğini veya ilgilerin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik bilgilerinin dosyalarında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idari şartnamede anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alındığı ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalıştığına dair ilgili adına prim ödendiği veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik  kurumu belgesi ile tevsik edilmesi yönünde bir belirleme yapılmamasına rağmen firmalarının bu teknik personele ilişkin fazla evrak olarak diplomaları idareye teklifle birlikte sundukları, teklif ettikleri 715.000,00 YTL tutarındaki teklifin en avantajlı teklif olduğu, idari şartnamenin 7. maddesinde istenen bütün belgelerin dosyalarında bulunduğu, düzeltici işlem yapılarak tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyon kararında; şikayetçi firmanın, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde öngörülen anahtar teknik personel listesindeki özelliklerde ihale dosyasındaki personelin şirket bünyesinde ilgiler adına prim ödendiğini veya ilgililerin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin bulunmadığı ve teknik şartnamenin 8 inci maddesinde kullanılacak ilaçlarla ilgili istenen 7 adet kalite belgesinin dosyada bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.           

           

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; ilaçlama ve katı atık toplanması hizmeti ile ilgili olarak;

1- TSE EN ISO 9001:2000 Belgesi(TÜRKAK Onaylı)

              2- TS 8358/Ekim 1998 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

              3- İl Sağlık Müdürlüğünden alınan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi”

            Bu belgelerin aslı veya noter tasdikli aslı gibidir onaylı olması gerekir. Diğer kalite standarda ilişkin belgeler teknik şartnamede belirtilmiştir” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin “Kullanılacak ilaçlar için istenen belgeler” başlıklı  8 inci maddesinde de;  Aşağıdaki belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri sunulacaktır.

            a) İlaçların Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya ithal izni

            b) İlaçların Sağlık Bakanlığınca onaylı Türkçe etiket örnekleri

            c) İlaçların aktif madde ve ürün garanti belgeleri

            d) İlaçların aktif maddesinin üretildiği ülkeden üretici firması adına alınmış ruhsatı

            e) İlaçların ürün güvenlik belgeleri(MSDS)

            f) İlaçların üretildiği yerin ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Standart Belgeleri

            g) İlaçları üreten firmadan alınmış yetkili satıcılık belgesi

 

            şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

            Aynı şartnamenin “Diğer Şartlar” başlıklı 9 uncu maddesinin (c) bendinde de firmanın TS 8353 belgesinin olması gerektiği ifade edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7 nci maddesinde, istenen belgeler belirtildikten sonra teknik şartnamede istenen belgelere atıfta bulunulduğu anlaşılmış olup, idarece değerlendirme aşamasında teknik şartnamede belirtilen belgelerin yeterlilik kriteri olarak aranmasının, isteklilerce teklif verilmesinden önce kabul edilen ve kesinleşen idari şartname hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak, idarece istenen kalite ve standart belgelerinin yeterlilik kriteri olarak aranabilmesi için bu belgelere idari şartnamede yer verilmesi gerektiği, teknik şartnamede işin uygulanması aşamasına ve ilaçlamaya ilişkin olarak istenen belgelerin de işin sadece ilaçlama olmaması nedeniyle  teklifle birlikte istenmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, bu belgelerin işin yürütülmesi sırasında aranması gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamede yeterlilik kriteri olarak teklifle birlikte İl Sağlık Müdürlüğünden alınan “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi”nin istendiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Tebliğinin Birinci Bölüm/VIII/M/4 bendinde; “Kamu İhale Genel Tebliğinin  İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

            İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhalenin konusunun “Belde içi katı atıkların toplanması, nakli, yolların temizliği ve ilaçlama hizmeti alımı işi” olduğu, sadece ilaçlama işi olmadığı tespit edilmiş olup, idarece ilaç uygulama izin belgesinin teklif ile birlikte istenmesinin yukarıda anılan Tebliğ hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde; bir adet ziraat mühendisi (en az 5 yıl deneyimli-mesul müdür sertifikalı), bir adet ziraat veya kimya mühendisi (en az 5 yıl deneyimli), iki adet yüksek okul mezunu teknik eleman (en az 3 yıl deneyimli) olmak üzere anahtar teknik personel istendiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet  Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin 2 ve 3 üncü fıkrasında; 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede hem anahtar teknik personel istendiği hem de asgari deneyim şartı konulduğu tespit edildiğinden söz konusu personelin isteklinin bünyesinde bulunduğu ve asgari deneyim süresi hususlarının yukarıda anılan Yönetmelik hükmüne göre tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

            Şikayetçi dilekçesinde, anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alındığı ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalıştığına dair ilgili adına prim ödendiği veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik  kurumu belgesi ile tevsik edilmesi yönünde bir belirleme yapılmamasına rağmen firmalarının bu teknik personele ilişkin fazla evrak olarak diplomaları idareye teklifle birlikte sundukları belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamede açıkça düzenlenme yapılmasa da yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği isteklilerce tevsik edici belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

            Şikayetçinin anahtar teknik personel hususunda sunduğu belgeler incelendiğinde; 4 adet teknisyen, iki adet ziraat mühendisi unvanlı personel için diploma örnekleri sunduğu, teknisyenlerden üçünün meslek lisesi mezunu olduğu, idari şartnamede teknik elemanların yüksekokul mezunu  olması şartı arandığından teknik elemanlara ilişkin sunulan diplomaların bu şarta uygun olmadığı, sunulan diplomalarda adı geçen personelin isteklinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgeleri ile ziraat mühendislerinin deneyim sürelerine ilişkin oda üye kayıt süresini gösteren belgelerin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamede, anahtar teknik personel yönünden tevsik edici belgelerin verilmesine ilişkin düzenleme yapılmaması bir eksiklik olmakla birlikte anılan belgelerin hangi belgeler olduğu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde açıkça düzenlendiğinden şikayetçinin de bu belgeleri teklifi ile birlikte sunması gerekmekte olup, bu nedenle bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

           

İlgili idareden gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında;

 

            1- Üzerinde ihale bırakılan Nil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin belgeleri incelendiğinde; zarf açma ve belge kontrol  tutanağında sunulduğu belirtilen, anahtar teknik personelin istekli bünyesinde bulunduğuna dair ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgeleri ile ziraat mühendislerinin deneyim sürelerine ilişkin oda üye kayıt süresini gösteren belgelerin ve teknik elemanlar için herhangi bir belgenin bulunmadığı tespit edilmiş olup, şikayetçi ile aynı nedenlerle üzerinde ihale bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            2- Üzerinde ihale bırakılan ve kendisiyle sözleşme imzalanan firmanın, sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihiyle kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi idareye sunması gerekirken ihale tarihinden sonraki bir tarih olan 08.01.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi  borcu bulunmadığına dair belge sunduğu tespit edilmiş olup, bu belgenin idarece uygun kabul edilerek sözleşme imzalanması mevzuata aykırıdır.

 

            3-  İdari şartnamede TS 8358 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istendiği tespit edilmiştir. Bu belgenin kapsamı “Bu standard, ev, iş yeri ve yerleşim alanlarında zararlılarla mücadele hizmeti verecek iş yerlerinin fizikî yapı, teknik donanım, işletmecilik, ilâçlama usûl ve esasları ile çalışanların özelliklerine dair kuralları kapsar.” şeklinde ifade edilmiştir. İhale konusunun sadece ilaçlama olmadığı göz önüne alındığında bu belgenin istenmesinin rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            Sözleşme usulü incelendiğinde; şikayetçinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Nil San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı hususlarına yer verilen kesinleşen ihale kararının 05.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, bunun üzerine şikayetçinin 08.01.2007 tarihinde idareden değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerini sorduğu, idarenin gerekçe bildirimine ilişkin 10.01.2007 tarihli yazısının 11.01.2007’de postaya verilmek suretiyle 15.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, şikayetçinin bu tarihten itibaren süresinde 23.01.2007 tarihinde  idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece gerekçe bildirimine ilişkin yazının tarihinden bir gün sonra henüz şikayetçiye bu yazı tebliğ edilmeden 11.01.2007’de 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 11.1.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 231.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                   H.Hüseyin GÜRHAN                                  Yaşar GÖK

    II.Başkan                                   Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

           

Sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde belirtilen usul ve sürelere uygun olarak imzalanmış olması nedeniyle tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                              Muzaffer EREN

                                                                                                 Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul