En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1232
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :38
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1232
Şikayetçi:
 Alkan Güvenlik Temz. İnş. Gıda Taşm. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hayrullah Mah. Sandalzade Bulvarı Seçkinler Sit. C Blok No:8 Kat:1 Daire:1 Merkez/KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi Şeyhedebali Caddesi KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 6621
Başvuruya konu ihale:
 2007/6450 İhale Kayıt Numaralı “5 Kişi ile 12 Ay Süreli Yemek Yapımı, Dağıtımı, Yemekhane, Mutfak ve Pansiyonun Temizliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.16.0207/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Müdürlüğü’nce 05.02.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “5 Kişi ile 12 Ay Süreli Yemek Yapımı, Dağıtımı, Yemekhane, Mutfak ve Pansiyonun Temizliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alkan Güvenlik Temz. İnş. Gıda Taşm. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2007 tarih ve 6621 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerinde kalan Arıklar Taş. Nak. Yem. Ltd. Şti. ve Edemar Gıda Tem. Ltd. Şti ortak girişimi yetkilisinin ihale sırasında yaklaşık maliyeti sorduğu, ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin 39.999.15YTL olduğunu söylediği, firmalarının verdiği teklif bedelinin 39.999.15YTL olduğu, ihale üzerinde kalan firma yetkilisinin sözlü olarak ihale komisyonunu etkileyerek yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifini 39.999,20 YTL rakamını  ihale komisyonuna kabul ettirdiği, ihale komisyonunun ihale sırasında öngörmüş olduğu yaklaşık maliyeti bir firma istedi diye değiştiremeyeceği, yaklaşık maliyet yanlış ise idarenin ihaleyi iptal ederek yeniden ihaleye çıkması gerektiği, ihalenin en düşük fiyat esasına göre yapılmasına rağmen en düşük fiyata verilmediği, 39.999, 20YTL teklif veren Edemar firmasına verildiği, İdari şartnamenin 49.2. maddesinde ve sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde işin süresinin 1 yıl yani 365 gün olduğunun belirtildiği, fakat birim fiyat teklif mektubunda işin süresinin 10 aylık olarak yazıldığı, idari şartnamedeki işin süresi ile birim fiyat teklif mektubundaki işin süresi arasında çelişki olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde işçilerin günlük 8 saat çalışmasının öngörüldüğü, 4857 Sayılı İş Kanunu´na göre günlük çalışma saatinin 7,5 (yedi buçuk) saat olduğu, bundan fazla çalışmaların fazla mesaiye gireceği, ihale şartnamesinde fazla mesai ve çalışılacak gün sayısı ile ilgili bir hüküm veya bilginin bulunmadığı, sadece yemek verilecek gün olarak ayda 23 gün belirlendiği, oysa Anadolu Tekstil Meslek Lisesinin yatılı bir okul olduğu, yaz tatili ve Şubat tatili hariç her gün hizmet verildiği,

 

3) Hizmet alım ihalelerinde idari şartname ile birlikte teknik şartnamenin de hazırlanması ve isteklilere verilmesi gerektiği, teknik şartnamenin düzenlenmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahil olacaktır.

 

26.3. Ayrıca, personele ödenecek yol ücreti her kişi için günlük brüt 2 TL, aylık gün sayısı 23 olup bordroda gösterilecektir. 1 adet vasıflı personel aşçı için brüt asgari ücretin %25’i oranında yapılacak fazla ödeme teklif fiyata dahildir.

 

26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2’dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresi 365 takvim günü olarak düzenlenmiş olmasına rağmen ilanda işin süresi 10 ay olarak düzenlenmiştir. İdare birim fiyat teklif cetveline işin miktarı olarak 10 ay yazmış ve isteklilere standart teklif mektubunu bu şekilde vermiştir. İstekliler de tekliflerini 10 ay üzerinden vermişlerdir. İdare asgari maliyet tutarını 10 ay üzerinden hesaplamış ve ihaleyi 10 aylık süreyi dikkate alarak sonuçlandırmıştır.

 

İdari şartname, sözleşme tasarısı, birim fiyat teklif mektubu ile ilandaki işin süresine ilişkin düzenlemeler arasında bir çelişki olsa da bütün isteklilerin tekliflerini 10 ay üzerinden vermesi, idarenin asgari maliyeti 10 ay üzerinden hesaplaması ve ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması nedeniyle bu çelişki esasa etkili bir eksiklik olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4857 sayılı İş Kanununun “fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” hükmü,

 

“Çalışma süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinin 48.1. alt maddesinde günlük çalışma süresi 8 saat olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamede hafta sonu çalışılıp çalışılmayacağına ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddede aylık gün sayısı 23 gün olarak belirlendiği için hafta sonu çalışılmayacağının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanununun 41 ve 63 üncü maddelerinde çalışma süresi gün olarak değil haftalık olarak düzenlenmiş olup, adı geçen Kanun gereğince çalışma süresi haftalık en çok 45 gündür. Hafta sonu çalışılması öngörülmediği için günlük 8 saat üzerinden haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu nedenle fazla çalışma ve fazla mesai gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teknik şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teknik şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince hizmet alımı ihalelerinde teknik şartnameler gerek duyulması halinde düzenlenmektedir. Bu ihalelerde teknik şartnamelerin düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, sadece gerek duyulması hallerinde düzenlenmektedir. İncelenen ihalede idare teknik şartname düzenlemeye gerek duymamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul