En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1233
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :39
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1233
Şikayetçi:
 Kartal Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Dabakhana Mah. Ptt Sok. Elif İş Merkezi No:31 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği Ankara Asfaltı 6.Km MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8893
Başvuruya konu ihale:
 2006/161367 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 08.07.47.0119/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kartal Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti’nin 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.03.2007 tarih ve 8893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile bu çerçevede mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı,  05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı Kurul Kararları ile yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce Kamu İhale Kurulunca alınan 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kararlar ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği, söz konusu kararlarda firmalarının teklifleri ile ilgili herhangi bir aykırılık tespitinin yer almadığı, anılan Kurul Kararları üzerine ihale komisyonunca yeniden yapılan değerlendirmede firmalarının giyim bedelinin düşük olduğu gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin firmalarından daha yüksek teklif veren bir istekli üzerinde kaldığı, idarenin anılan Kurul Kararlarına istinaden verdiği kesinleşen ihale kararını yeniden değerlendirmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

              Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce SNF Özel Güvenlik ve Ercan Özel Güvenlik firmalarının Kuruma yaptıkları itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak alınan 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararları ile;

 

“Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve  mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararlarında başvuru sahibi Kartal Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak herhangi bir aykırılık tespiti yer almamaktadır. Anılan Kurul Kararları üzerine idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği, ihale komisyonunun 19.02.2007 tarihli kararında “ başvuru sahibinin 2 yıllık kıyafet bedeli olarak öngördüğü 799,20-YTL ile giyim malzemesinin piyasadan temin edilemeyeceği kanaati oluştuğu” gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. 19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararında başvuru sahibinin teklifine ilişkin yapılan değerlendirmede anılan Kurul Kararlarına uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, iddia yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.        

 

İhale komisyonunun 19.02.2007 tarihli kararında başvuru sahibi haricindeki firmalara ilişkin olarak;

 

            SNF Özel Güvenlik, Final Özel Güvenlik, Titiz Özel Güvenlik, HMS Özel Güvenlik, Ercan Özel Güvenlik, Hakcan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, EMN Özel Güvenlik, SET Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik, Kızıl Özel Güv -Belpa Öz Güvenlik Ortak Girişiminin aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklamalarının uygun bulunmayarak anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Binel Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ABS Özel Güvenlik Ltd. Şti.’ nin belirlendiği görülmüştür.

 

            05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararlarında SNF Özel Güvenlik, Final Özel Güvenlik, Titiz Özel Güvenlik firmalarının teklif fiyatları asgari maliyetin altında olduğundan, anılan firmaların aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaları uygun bulunmamış, HMS Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi uygun görülmüş, şikayete konu aşama ile bağlantılı olarak yapılan tespitlerde ise Hakcan Özel Güvenlik, SET Özel Güvenlik ve Kızıl Özel Güvenlik - Belpa Öz Güvenlik Ortak girişiminin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına karar verilmiştir.

 

            Diğer yandan, ihale komisyonunun 19.02.2007 tarihli kararına ilişkin olarak daha önce HMS Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı Kurul Kararında başvuru sahibi HMS Grup Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin şikayet konusu yerinde görülmeyerek “4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

            Bu durumda ihale komisyonunun 19.02.2007 tarihli kararında; 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-403 ve 2007/UH.Z-405 sayılı Kurul Kararlarında yer alan tespitler haricinde yeni değerlendirmeler yapılarak Kartal Özel Güvenlik, Ercan Özel Güvenlik, EM-KA Özel Güvenlik, EMN Özel Güvenlik, Yaşar Süslü Özel Güvenlik firmalarının tekliflerinin Kurul Kararına aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle anılan firmalarının tekliflerinin değerlendirmeye alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1- 19.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile bu çerçevede yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

2- 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-403 sayılı,  05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-405 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-994 sayılı Kurul Kararları ile yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul