• Karar No: 2007/UH.Z-1235
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :41
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1235
Şikayetçi:
 Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Tem. İlaç. Peyzaj Bilg. Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., Kazım Dirik Cad. Arifbey Çarşısı Kara 2 Apt. 1/1 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Tatvan Devlet Hastanesi baştabipliği, Ahlat Yolu Üzeri 13200 Tatvan/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8085
Başvuruya konu ihale:
 2007/1972 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 08.06.98.G014/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tatvan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oğulcan İnş. Turz. Elek. Gıda Nak. Tem. İlaç. Peyzaj Bilg. Taah. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.03.2007 tarih ve 8085 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Üzerinde ihale kalan firmanın teklifi ile asgari işçilik maliyeti üzerindeki diğer tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye katılan firmaların tamamının aşırı düşük teklifte bulundukları, kendi tekliflerinin şartnamede belirtilen maliyetleri karşıladığı, üzerinde ihale kalan firmanın teklifinin giyim maliyetini içermediği, idarece hem kendi tekliflerine hem de diğer tekliflere aşırı düşük sorgulaması yapılmadan ihalenin çabucak sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; yemeğin idare tarafından karşılanacağı, işçilere 1,40 YTL günlük brüt yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği, giyim bedelinin teklif fiyata  dahil olduğu, aynı şartnamenin 2 nci maddesinde işin 33 kişi ile yapılacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 7.3 maddesinde de; yüklenici firmanın çalıştırılacak işçilere özel kıyafet, yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet iş elbisesi ve bir çift iş ayakkabısı vereceği, verilecek kıyafetlerin idare tarafından görülerek ve uygun görüş alınarak kullanılacağı belirtilmiştir.

 

            Genel temizlik hizmeti işinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 olduğu dikkate alınarak 33 işçinin 10 aylık giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti hesaplandığında, bu maliyetin 248.351,33 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Üzerinde ihale kalan firmanın teklifinin giyim hariç asgari işçilik maliyeti ile aynı olduğu, bu nedenle anılan istekli tarafından giyim bedeli öngörülmediği anlaşılmıştır.

 

            İdarece, asgari işçilik maliyeti ile aynı tutarın teklif edilmesi nedeniyle aşırı düşük sorgulaması yapılarak üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifinde giyim bedeli öngörmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, idarece asgari işçilik maliyeti üzerindeki tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme yapılması  gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Üzerinde ihale kalan firmanın teklifi ile asgari işçilik maliyeti üzerindeki diğer tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul