• Karar No: 2007/UH.Z-1237
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :43
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1237
Şikayetçi:
 Av.Fatih Mehmet Erduran, Tadal Yemek Üretim Dağıtım San. Tic. A.Ş. Vekili, Cinnah Cad. Nu:19/14 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6781
Başvuruya konu ihale:
 2006/138531 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.26.0171/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 18.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Av.Fatih Mehmet Erduran, Tadal Yemek Üretim Dağıtım San. Tic. A.Ş. Vekili’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.03.2007 tarih ve 6781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yeterli niteliğe haiz olmayan teklif bileşenleri, haklı ve yerinde olmayan gerçekliğe ve objektif kriterlere göre yapılmayan aşırı düşük sorgulaması sonucu tekliflerinin  aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin miktarının; 1.000.000 öğün kahvaltı, 340.000 öğün diyet kahvaltı, 2.800.000 öğün normal yemek ve 760.000 öğün diyet yemeği verilmesi ve bu hizmetlerin bir kişinin anahtar teknik personel (en az bir yıl deneyimli diyetisyen) olmak üzere toplam 150 adet işçi ile 24 ay süreli olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde işçi niteliklerine ilişkin açıklamada da 1 diyetisyen, 1 meter d’otel, 1 aşçı başı, diyet mutfağında çalışacak 1 aşçıbaşı yardımcısı, 5 aşçı, normal mutfakta çalışacak 2 aşçıbaşı yardımcısı, 25 aşçı, 4 bulaşıkçı, 7 temizlikçi ve 103 garson olmak üzere 150 kişi öngörülmüştür.

 

Aynı idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde, ihalenin yaklaşık maliyeti hesaplanırken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak  dikkate alındığı belirtilmiş, bu oranın belirlenmesinin de, idare tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Sigorta Müdürlüğüne hitaben bir yazı ile  ihale konusu işe ilişkin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının kaç olması gerektiğinin sorulduğu ve alınan cevapta söz konusu oranın % 2 olarak belirtildiği, bu kapsamda idari şartnamede de % 2 olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevap ekinde bulunan teklif bileşenlerinin açıklanmasında asgari işçilik bileşenlerinin belirlenmesinde zorunlu unsurlardan birisi olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 2 yerine % 1,5 olarak dikkate alındığı,  bu bağlamda teklif fiyatının da 150 işçi ile yürütülecek işin maliyetinin sadece bu oranın düşük alınmasından dolayı anılan firmanın teklif fiyatının 13.057,8 YTL eksik belirlenmesine neden olduğu anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 7.3 üncü maddesinde; “…yemekler kalite nefaset ve gramaj yönünden doyurucu olacak ve gramajlar Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirtilen  gramajdan az olmayacaktır.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu yönetmelik ekinde yer alan TabloI  de ekmeğin bir günde 500 gr olmak üzere haftada 7 gün verilebileceği belirtilmiştir.

 

Anılan istekli,  bir hasta için bir öğünde 50 gr ekmek verileceğine göre hesap yapmış ve teklif fiyatını buna göre vermiştir. Bu da idarenin teknik şartnamenin 7.3 üncü maddesinde  belirtilen gramaja ilişkin yukarıda  bahsi geçen yönetmelik çerçevesinde değerlendirildiğinde, isteklinin fiyatlandırmasıyla hesaplama yapıldığında 196.400 YTL lik bir maliyetin istekli tarafından açıklanmadığını ortaya koymaktadır.

 

Dolayısıyla, isteklinin bu sebeplerden dolayı aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İsteklilerden Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Sanayi, Tic. Ltd. Şti. nin idari şartnamenin (7.3.4.b) maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen “Ticaret veya sanayi odasından alınmış beher öğün üç kap olmak üzere en az 3500 öğün/günlük kapasiteli yemek üretim tesisi olduğuna dair kapasite raporu veya kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir). İş ortaklığı halinde pilot veya diğer ortaklardan birinin ya da ortakların birlikte bu belgeyi sunması yeterlidir.” düzenlemesine uygun biçimde durumunu kanıtlayan belgeleri usulüne uygun biçimde sunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

Söz konusu istekli, bahse konu hususu tevsik için Ankara Ticaret Odasınca “aslının aynıdır” şerhiyle onaylanan kapasite raporunu sunmuş, ayrıca yukarıya alınan düzenlemede “…veya kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir).” hükmünün verdiği imkan çerçevesinde istenen kapasiteyi karşılayan işleri yaptığına dair iş deneyim belgesini de ibraz etmiştir.

Her ne kadar idari şartnamede belgelerin “aslı” veya “aslına uygunluğu noterce onaylanmış” örneklerinin sunulması gerektiği ifade edilmekte ise de, somut olayda kapasite raporunu “aslı gibidir” şerhiyle onaylayan Ankara Ticaret Odasının aynı zamanda bu belgenin kendisini düzenleme yetkisine sahip olduğu ve bahse konu belgenin orjinalinin Ankara Ticaret Odasınca düzenlendiği hususları dikkate alındığında verilen onay şerhinin  sunulan belgeye “asıl belge” hüviyetini kazandırdığı anlaşıldığından bu haliyle kabul edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Şartnamenin bahse konu maddesinde, kapasite raporuna alternatif olarak “kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir)” in de kabul edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Düzenlemeden sunulacak belgenin niteliği konusunda somut bir sonuç çıkmamakla birlikte, istenen belgenin isteklinin 3500 öğün/günlük kapasiteyi sağladığını kanıtlaması gerektiği anlaşılmakta, istekli tarafından sunulan Milli Savunma Bakanlığından alınmış iş deneyim belgesinin de (4730 x 3 = 13110 öğün/gün) bu hususu tevsik ettiği görülmektedir.

Dolayısıyla hem sunulan kapasite raporunun, hem de kapasite durumunu kanıtlayan iş deneyim belgesinin kabulünde her hangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan gerekçelerle, Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Sanayi, Tic. Ltd. Şti. nce sunulan belgeler yeterli görülmek suretiyle ihale sürecine devam edilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul