• Karar No: 2007/UH.Z-1238
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :44
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1238
Şikayetçi:
 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş., Stfa İş Merkezi Ankara Asfaltı Yeşil Vadi Sokak Nu:1 34744 Bostancı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7950
Başvuruya konu ihale:
 2006/138531 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.86.0171/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 18.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.’nin 16.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2007 tarih ve 7950 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personelin bünyelerinde çalıştırdıklarını 9. aya ait sigorta primi ödeme makbuzu ve ilk işe giriş bildirgesi ile tevsik ettikleri halde, son aya ait sigorta priminin ödenmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İhale komisyonu anahtar teknik personel olarak istenilen 1 adet diyetisyenin isteklinin bünyesinde ihale tarihi itibari ile bulunduğunu tevsik etmeye yönelik SSK 2006 yılının 10 uncu ayına ait SSK belgelerinin konulması gerekirken 9 uncu aya ait belge konulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin ihale komisyonuna anahtar teknik personele yönelik olarak mesleki yeterliliğine ilişkin oda kaydı ve diploma, bünyesinde çalıştırdığına dair de 01.10.1992 tarihli ilk işe giriş belgesi ve 2006 yılının 9 uncu ayına ait  SSK belgelerini sunduğu belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir”  hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hükümden anlaşılması gereken ihale tarihinde anahtar teknik personelin teklif sahibinin bünyesinde çalışmakta olduğunun ilgili adına en son aya ilişkin prim ödendiği veya işe yeni başlamışsa ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edileceğidir. Anılan isteklinin söz konusu belgeleri dayanak göstererek anahtar teknik personelin bünyesinde çalışmakta olduğuna yönelik iddiası yerinde değildir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İsteklilerden Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Sanayi, Tic. Ltd. Şti. nin idari şartnamenin (7.3.4.b) maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen “Ticaret veya sanayi odasından alınmış beher öğün üç kap olmak üzere en az 3500 öğün/günlük kapasiteli yemek üretim tesisi olduğuna dair kapasite raporu veya kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir). İş ortaklığı halinde pilot veya diğer ortaklardan birinin ya da ortakların birlikte bu belgeyi sunması yeterlidir.” düzenlemesine uygun biçimde durumunu kanıtlayan belgeleri usulüne uygun biçimde sunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

Söz konusu istekli, bahse konu hususu tevsik için Ankara Ticaret Odasınca “aslının aynıdır” şerhiyle onaylanan kapasite raporunu sunmuş, ayrıca yukarıya alınan düzenlemede “…veya kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir).” hükmünün verdiği imkan çerçevesinde istenen kapasiteyi karşılayan işleri yaptığına dair iş deneyim belgesini de ibraz etmiştir.

Her ne kadar idari şartnamede belgelerin “aslı” veya “aslına uygunluğu noterce onaylanmış” örneklerinin sunulması gerektiği ifade edilmekte ise de, somut olayda kapasite raporunu “aslı gibidir” şerhiyle onaylayan Ankara Ticaret Odasının aynı zamanda bu belgenin kendisini düzenleme yetkisine sahip olduğu ve bahse konu belgenin orjinalinin Ankara Ticaret Odasınca düzenlendiği hususları dikkate alındığında verilen onay şerhinin  sunulan belgeye “asıl belge” hüviyetini kazandırdığı anlaşıldığından bu haliyle kabul edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Şartnamenin bahse konu maddesinde, kapasite raporuna alternatif olarak “kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir)” in de kabul edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Düzenlemeden sunulacak belgenin niteliği konusunda somut bir sonuç çıkmamakla birlikte, istenen belgenin isteklinin 3500 öğün/günlük kapasiteyi sağladığını kanıtlaması gerektiği anlaşılmakta, istekli tarafından sunulan Milli Savunma Bakanlığından alınmış iş deneyim belgesinin de (4730 x 3 = 13110 öğün/gün) bu hususu tevsik ettiği görülmektedir.

Dolayısıyla hem sunulan kapasite raporunun, hem de kapasite durumunu kanıtlayan iş deneyim belgesinin kabulünde her hangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan gerekçelerle, Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Sanayi, Tic. Ltd. Şti. nce sunulan belgeler yeterli görülmek suretiyle ihale sürecine devam edilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul