• Karar No: 2007/UH.Z-1240
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :46
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1240
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriyel Gıda ve Temz. Ürünleri San. Tic. A.Ş., Hürriyet Mahallesi Hürriyet Cad. Nu:53 Yenibosna/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Dikkaldırım Cad. Çekirge Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8325
Başvuruya konu ihale:
 2006/182284 İhale Kayıt Numaralı “Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığının (BALIKESİR) Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.07.19.0202/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilen “Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığının (BALIKESİR) Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Savaş Endüstriyel Gıda ve Temz. Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin 16.03.2007 tarih ve 8325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) MSB Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığının 29.01.2007 tarihinde gerçekleştirdiği yemek alımı ihalesine teklif sundukları, idarenin 02.03.2007 tarihli yazısından en avantajlı teklif sahibi olan Müdüroğlu firmasının iş deneyim belgesinin geçersiz sayılmasına ilişkin komisyon kararının, anılan firma tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine geri alınarak ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığını öğrendikleri, başvuru sahibi Müdüroğlu firmasının 08.03.2007 tarihinde onaylanan ve en erken bu tarihte postaya verilen ihale kararını ne şekilde öğrendiği ve şikayet başvurusunda bulunduğu hususuna anlam veremedikleri,

 

            2) Kanunun iş deneyim belgelerine ilişkin olarak, bir işin bitirilmesini değil sözleşme bedelinin en az %70’i oranında bitirilmesini esas aldığı, idari şartnamenin 7.3.1. hükmünün de bu yönde düzenlendiği, mezkur ihalede idarece Müdüroğlu firmasının iş deneyim belgesinin yeterli kabul edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu, Müdüroğlu firması tarafından dayanak gösterilen 2005/UH.Z-1161 sayılı karara karşı, 2005/DK-D-37 ve 2005/ UHZ-404 sayılı kararların tam aksi yönde olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin  birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

29.01.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından;

 

- Kahvecioğlu Gıda İnş. Taah. Top. Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin; ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyim belgesi sunulmadığı gerekçesiyle,

 

- Bekard Gıda Taş. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin; sunulan birim fiyat teklif mektubunun ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubuna uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve alınan kararın 30.01.2007 tarih ve 43, 44 sayılı yazılar ile iadeli taahhütlü posta yoluyla her iki istekliye bildirildiği,

 

09.02.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından Yüksel Toplu Yemek Ürt. İnş. Tur. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, sunulan bilançoların asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve alınan kararın 12.02.2007 tarih ve 61 sayılı yazı ile iadeli taahhütlü posta yoluyla istekliye bildirildiği,

 

02.02.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından Müdüroğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin; sunulan iş deneyim belgesinin %70 oranını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve alınan kararın 05.02.2007 tarih ve 55 sayılı yazı ile iadeli taahhütlü posta yoluyla istekliye bildirildiği,

 

Müdüroğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 02.03.2007 tarih ve 6048-9-07/İD.Ş(85) (6) sayılı işlemi ile şikayeti uygun bulduğu ve sunulan iş deneyim belgesinin dikkate alınması gerektiğine karar verdiği ve alınan kararın ihaleye teklif veren sekiz istekliye bildirildiği,

                         

05.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin en düşük teklifi veren Müdüroğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

İdarenin yukarıda ifade edilen 02.03.2007 tarih ve 6048-9-07/İD.Ş(85) (6) sayılı işleminin başvuru sahibi Savaş End. Gıda ve Temz. Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye bildirimi üzerine başvuru sahibinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak Başvurular” başlıklı B bölümünün birinci maddesinin “İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler” başlıklı a bendinde yer alan “İdareye şikayet başvurusunda bulunmayan aday veya istekliler, şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı karar kendilerine de bildirildiğinden, bu kararlardan bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen kararda belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” düzenlemesi gereği şikayetçinin 16.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

           

Açık ihale usulü ile ihale edilen söz konusu ihalede; ihale komisyonu tarafından ihaleye katılmak için gereken belgeler ile bu belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterlerini sağlamayan dört isteklinin yeterli bulunmama gerekçelerinin isteklilere bildirimine ilişkin 29.01.2007, 02.02.2007 ve 09.02.2007 tarihlerinde olmak üzere üç ara karar aldığı, yukarıda da ifade edilen ara kararlardan 02.02.2007 tarihli kararın ilgili Müdüroğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ne bildirimi üzerine isteklinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece bu başvurunun uygun bulunduğu ve 08.03.2007 tarihinde ihale kararının alınarak 09.03.2007 tarihli yazılar ile isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

 

Kesinleşen ihale kararı alınmadan önce, teklifleri, ihaleye katılmak için gereken belgeler ile bu belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterlerini sağlamayan dört istekliye değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri yazılı olarak bildirildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yersiz bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesine teklifinde yer verilmesi gerektiği düzenlenen başvuru konusu ihalede,

 

En düşük teklifi veren Müdüroğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde; MSB İZMİR İç Tedarik Bölge Başkanlığına 16.06.2004 tarihli sözleşme karşılığı gerçekleştirdiği yemek hizmet işine ilişkin sözleşme bedeli 7.861.552,50 YTL, belge tutarı ise 5.392.210,51 YTL olduğu bilgisini içeren 18.05.2006 tarih ve 632 sayılı iş bitirme belgesine yer verdiği,

 

Bu bilgilere göre belgeye konu hizmetin gerçekleşme oranının % 68,59 olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve alınan kararın Müdüroğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ne bildirildiği, isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet üzerine idare tarafından isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi dikkate alınarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin” de istenebileceği düzenlenmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükmünden, sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirilmiş olması koşulunun, devam eden ve/veya henüz kabulü yapılmamış olan işler ile sözleşmesinde belirtilen iş tamamlanmadan sona eren işler için geçerli olduğu, yapılan iş bedelinin sözleşme bedeline oranının % 70’in altında olmasına rağmen, tamamlanarak kabulü yapılmış işlerde ise bu koşulun aranmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Şikayet konu ihalede en düşük teklifi veren Müdüroğlu Gıda San. Tic. Ltd. Şti. sunduğu iş deneyim belgesine konu işin gerçekleştirilmiş ve sona ermiş bir yemek alım işi olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 nci alt bendi hükmüne göre; ihalelerde, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenebilecek olup, anılan hüküm çerçevesinde iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve ihalelerde sunulmasına ilişkin hükümler ilgili uygulama yönetmeliklerinde bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm, sözleşmenin bedelinin %70’i oranında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak düzenlenen iş deneyim belgelerinin, ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Bu hükümden anlaşılması gereken husus, gerçekleşmenin parasal olarak dikkate alınması gerektiğidir. Kanun söz konusu hükümle, sözleşme bedelinin %70’ine ulaşmayan bir bedelin yükleniciye ödendiği durumlarda, iş bu bedelle bitmiş olsa bile, bitirilen işin kapsam itibariyle bağıtlanan iş olmayacağını, dolayısıyla bağıtlanan işe ilişkin bir deneyimin kazanılmamış olacağını kabul etmektedir.

 

Nitekim, benzer bir konu ile ilgili olarak alınan 17.02.2005 tarih ve 2005/DK.D-37 sayılı Kurul Kararında da sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirilmeyen işler için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceğine karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede sözleşme bedelinin %70’inin altında bir bedelle bitirilen işlere iş deneyim belgesi verilmesinin Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin anılan maddelerine aykırı olduğu oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul