• Karar No: 2007/UH.Z-1243
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :50
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1243
Şikayetçi:
 Altınözler Gıda İnş.Teks.Akary.Tur.San.Ve Tic. Ltd. Şti., Aydınlar Mah. Vefa Cad. No:250 Kat 2 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Ptt Başmüdürlüğü, Kurtuluş Mah. 19. Sok. Nu: 1 01102 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8136
Başvuruya konu ihale:
 2007/2221 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.07.01.0097/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Ptt Başmüdürlüğü’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altınözler Gıda İnş.Teks.Akary.Tur.San.Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  15.03.2007 tarih ve 8136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adana PTT Başmüdürlüğü tarafından 08.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/2221 İKN’li “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece tekliflerinin bileşenlerine ilişkin açıklama talep edildiği, idareye tekliflerinin esasını değiştirmemek üzere yaptıkları teklif bileşenlerine ilişkin açıklamanın, bileşenlerine ilişkin sundukları belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle idarece reddedildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tekliflerin alınmasından sonra başvuru sahibi Altınözler Gıda İnş. Teks. Akary. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihaleye teklif veren 10 firmanın teklifini aşırı düşük bulmuş ve işçilik maliyetleri ile birlikte birim fiyat bileşeni olarak değerlendirilmek üzere giyecek, ilaçlama ve temizlik malzemeleri hakkında tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak açıklama istenmesine karar vermiştir.

 

Altınözler Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 254.120,00 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması neticesinde;

 

İlaçlamaya ilişkin belge olarak Uğur Tarım İlaçları Ltd. Şti.’ne ait 15.06.2006 tarih ve 140717 sayılı ve 400,03 YTL tutarındaki faturanın üzerine post cihazı belgesi eklenerek çekilen fotokopisinin sunulduğu, sunulan faturada ilacın adının post cihazı belgesi ile kapandığından okunamadığı ve dolayısıyla ilacın mahiyetinin belirlenemediği, bu nedenle tevsik edici belge olarak idarece kabul edilmediği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan B. Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi bölümünde; “İsteklilerce sunulan belgelerin içeriğine ya da geçerliğine ilişkin herhangi bir tereddüt ortaya çıkması halinde, ihalelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için komisyonların bu konudaki kararı üzerine idarelerce belgeyi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlardan bu hususlarda teyit alınması mümkün bulunmaktadır.” hükmü uyarınca başvuru sahibi firmanın sunduğu belgenin içeriğine ilişkin tereddüt oluşan hususlarda firmadan açıklama talebinde bulunulması gerekirken, belgenin mahiyetinin anlaşılamadığı gerekçesi ile  teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun görülmemiştir.

 

            Öte yandan; başvuru sahibi firma tarafından ayrıca ilaçlama ile personel ve malzemenin taşınması işine ait 540.00 YTL tutarındaki Aysam Turizm Taş. Gıda Teks. Med. Tem. ve Taah. İşl. Asiye ERİMTEK tarafından düzenlenen 07.02.2007 tarihli proforma faturanın sunulduğu da görülmüştür.

 

            Şikayette bulunan firmanın aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde teklif bileşenlerine ilişkin sunduğu icmal tablosunda ilaçlamaya ilişkin teklif birim fiyat tutarının “İlaçlama Gideri (İlaç ve Ulaşım) : 910,40 YTL” şeklinde gösterildiği tespit edilmiştir.

 

            Oysa ki, firmanın ilaçlamaya ilişkin sunduğu belgelerin toplamı hesaplandığında 400,03+540,00=940,03 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ilaçlama gideri belgelerinin toplamlarının 940,03 olması gerekirken, 910,40 YTL olarak hesaplandığı ve maliyet tutarını gösteren icmal tablosundan başvuru sahibi firmanın 29,63 YTL zararına teklif fiyatı verdiği tespit edilmiştir. Firma icmal tablosunda herhangi bir kâr da öngörmediğinden, 29,63 YTL zararına verdiği teklifin bu sebepten değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul