En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1246
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :53
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1246
Şikayetçi:
 Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti. Ataç 1 Sokak No:20/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cevizli Kavşağı Denizer Cad. Cevizli Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 6648
Başvuruya konu ihale:
 2006/157430 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 12 Aylık 60 Kişi ile Hastanenin Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 08.06.18.0184/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesince 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 12 Aylık 60 Kişi ile Hastanenin Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 28.02.2007 tarih ve 6648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelden daha düşük teklif bedeli verdikleri, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinde re’sen aritmetik hata düzeltmesi yapıldığı, ancak cetvellerinde herhangi bir aritmetik hata bulunmadığı ve bu işlemin cetvelde yer alan bilgilerin idarece farklı yorumlanmasından kaynaklandığı,

 

2- İdarenin bilahare sunmuş oldukları belgeleri yeniden tetkik ederek sunmaları gereken bazı belgeleri sunmadıklarından bahisle değerlendirme dışı bıraktığı, oysa bu işlemi kesinleşen ihale kararı alındıktan sonra yapamayacağı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin, “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelden daha düşük teklif bedeli verdikleri, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinde re’sen aritmetik hata düzeltmesi yapıldığı, ancak cetvellerinde herhangi bir aritmetik hata bulunmadığı ve bu işlemin cetvelde yer alan bilgilerin idarece farklı yorumlanmasından kaynaklandığı” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespitler aşağıda belirtilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin olarak, “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; hizmet alımlarında birim fiyat sözleşmelerin, “idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden” düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Her ne kadar 4735 sayılı Kanunda yer alan söz konusu hüküm “birim fiyat sözleşmelere” ilişkin olsa da, kamu ihale mevzuatının bir bütün olduğu hususu da dikkate alındığında, anılan hükmün birim fiyat  teklif alınan ihalelerde “birim fiyat teklif cetvelinde yer alan rakamların nasıl dikkate alınacağı” konusuna  da ışık tuttuğu açıktır. Bu çerçevede; birim fiyat teklif alınan ihalelerde, teklif bedelinin, her bir iş kaleminin miktarı ile teklif edilen birim fiyatlar çarpılmak ve nihai olarak her bir iş kalemi için ortaya çıkan toplam tutarların toplamı alınmak suretiyle hesaplanacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı muhteviyatında yer alan standart birim fiyat teklif cetvelinin;

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

(YTL)

Tutarı (YTL)

Güvenlik müdürü

1 kişi

12 ay

 

 

Vardiya amiri

4 kişi

12 ay

 

 

Güvenlik personeli

55 kişi

12 ay

 

 

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin ise;

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

(YTL)

Tutarı (YTL)

Güvenlik müdürü

1 kişi

12 ay

13.297,75

13.297,75

Vardiya amiri

4 kişi

12 ay

12.899,02

51.596,08

Güvenlik personeli

55 kişi

12 ay

12.678,85

697.336,75

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

762.230,58

 

Şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; “teklif edilen birim fiyat” sütununda yer alan tutarın, her bir iş kalemi için “1 aylık” maliyet tutarını yansıttığının kabulü gerekmektedir. Bu bağlamda, başvuru sahibince “teklif edilen birim fiyatlar” çerçevesinde başvuru sahibinin toplam teklif bedelinin;

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

(YTL)

Tutarı (YTL)

Güvenlik müdürü

1 kişi

12 ay

13.297,75

159.573,00

Vardiya amiri

4 kişi

12 ay

12.899,02

619.152,96

Güvenlik personeli

55 kişi

12 ay

12.678,85

8.368.041,00

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

9.146.766,96

 

Şeklinde oluşması gerekmektedir.

 

İdare tarafından başvuru sahibine yazılan 10.01.2007 tarihli yazıda, başvuru sahibinin verdiği birim fiyatlar sabit kalmak üzere cetveldeki aritmetik hatanın re’sen düzeltildiği belirtilmiş, bu işlemi kabul edip etmediğini iki gün içerisinde bildirmesi istenmiştir. Başvuru sahibi, ihaleyi yapan idareye hitaben kaleme aldığı 11.01.2007 tarihli yazısı ile söz konusu düzeltme işlemini kabul ettiğini bildirmiştir.

 

İdarece kaleme alınan söz konusu yazının tetkikinden, başvuru sahibine “düzeltilmiş teklif tutarının” bildirilmediği, yalnızca böyle bir işlemin yapıldığının bildirildiği, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan “…İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.” hükmü çerçevesinde başvuru sahibine bu hususta 5 günlük bir süre tanınması gerekirken, 2 günlük süre tanındığı tespit edilmiş olup, anılan durumların mevzuata aykırı olduğu, ancak olayın esasına etkili olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibince sunulan birim fiyat teklif cetveli üzerinde yapılan tetkiklerden; idarece cetvelin ilk satırında yer alan aritmetik hatanın re’sen düzeltilerek 13.297,75 rakamının üzerine 159.573,00 rakamının yazıldığı ve toplam tutarın 762.230,58 yerine 908.505,83 olarak düzeltildiği ve paraflandığı, bununla birlikte diğer satırlarda gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmadığı, bu nedenle olması gereken toplam teklif bedeli olan 9.146.766,96 YTL’ye ulaşılamadığı, bu bağlamda başvuru sahibince verilen 30.000 YTL tutarındaki geçici teminat tutarı da yetersiz kalmasına rağmen geçici teminatın düzeltilmiş teklif bedeline uyarlanmasının istenmediği anlaşılmış olup, sonuç olarak başvuru sahibinin teklif fiyatının her halükarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif durumunda olacağı gerçeğinden hareketle bu durumun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi, ihaleyi yapan idareye hitaben kaleme aldığı 22.01.2007 tarihli yazı ile teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçeleri ile ilgili olarak idareden açıklama talep etmiştir. İdarenin 24.01.2007 tarihli cevabi yazısında, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi durumunda olduğu belirtilmiştir. (Başvuru sahibinin, kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunun belirtildiği ve idarece yapılan re’sen düzeltme işlemine ilişkin olarak başvuru sahibine yazılan yazıda “düzeltilmiş teklif tutarından” bahsedilmediği hususları dikkate alındığında, başvuru sahibinin, halen, kendi teklif bedelinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden düşük olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır.)

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin, “İdarenin bilahare sunmuş oldukları belgeleri yeniden tetkik ederek sunmaları gereken bazı belgeleri sunmadıklarından bahisle değerlendirme dışı bıraktığı, oysa bu işlemi kesinleşen ihale kararı alındıktan sonra yapamayacağı” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespitler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.3.4 üncü maddesinde; “İstekli T.C. Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünden sistem kurma izin belgesine sahip olmalıdır.”; teknik şartnamenin “Firmanın bünyesinde bulunduracağı makine ve teçhizat” başlıklı 3.15 inci maddesinde de; “1 adet 5 watt çıkışlı (463.1250 MHz semplex frekanslı, 167.9 Hz ton kodlu frekanslı) sabit telsiz ve 2 watt çıkış gücünde 35 adet el telsizi …” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdareden aldığı açıklama yazısı üzerine başvuru sahibi, 01.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş ve teklif fiyatının ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı olduğunu iddia etmiştir. Şikayet başvurusu üzerine alınan idare kararında; başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde yaptığı aritmetik hata ve bu hususun idarece re’sen düzeltilmesine ilişkin safahat anlatıldıktan sonra, başvuru sahibinin teklif dosyasının yeniden incelendiği, Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan izinde teknik şartnamede istenen 1 adet 5 watt çıkışlı sabit telsiz için izni bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Ayrıca, itirazen şikayet dilekçesinin tetkikinden, başvuru sahibinin, teknik şartnamede istenen 1 adet 5 watt çıkışlı sabit telsiz için izni bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik herhangi bir açık itirazının bulunmadığı, kesinleşen ihale kararından sonra böyle bir işlem yapılamayacağı iddiası bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede; başvuru sahibinin, teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini zımnen kabul ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kaldı ki, başvuru sahibi tarafından sunulan ve Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından başvuru sahibine hitaben kaleme alınan bila tarihli yazının tetkiki neticesinde idarece yapılan değerlendirmenin doğru olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

İncelenen ihale, “Teklif Birim Fiyat” usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

 

İhale dokümanı muhteviyatında yer alan standart birim fiyat teklif cetvelinin;

 

İş Kaleminin Adı     Teklif Edilen Tutar ve Kısa Birimi    Miktarı     Birim Fiyat Açıklaması

 

Güvenlik Müdürü                           1 Kişi              12 Ay                                                                              

Vardiya Amiri                               4 Kişi                12 Ay

Güvenlik Personeli                      55 Kişi                12 Ay

 

 

            Başvuru sahibinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin ise;

 

İş Kaleminin Adı  Teklif Edilen Tutar ve Kısa Birimi Miktarı   Birim Fiyat          Açıklaması                                                                              (YTL)

 

Güvenlik Müdürü                 1 Kişi                        12 Ay                  13.297,75-              13.297,75-

Vardiya Amiri                     4 Kişi                         12 Ay                  12.899,02-              51.596,08-

Güvenlik Personeli            55 Kişi                         12 Ay                  12.678,85-            697.336,75-

 

                                                                                                                                                                     TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)          762.230,58-

 

            Şeklinde olduğu görülmüştür.

 

            Görüldüğü üzere yukarıda belirtilen “Tutar” hanesi; (Miktar X Birim Fiyat) çarpımının karşılığını vermemektedir. Bu hata ise İdarenin hazırladığı “Standart Birim Fiyat Cetveli”nden kaynaklanmakta olup bu husus sağlıklı teklif verilmesine engeldir.

 

            Bu itibarla, incelenen ihalenin iptal edilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum. 

 

 

 

 

 

                                        K.Nejat ÜNLÜ                                                                            Kurul Üyesi                                                                                                                                                                                                                     

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul