• Karar No: 2007/UH.Z-1247
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :54
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1247
Şikayetçi:
 Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Gazipaşa Mahallesi Zeytinlik Sokak No:3 Merkez/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Cad. İzmir Karayolu Üzeri AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6261
Başvuruya konu ihale:
 2006/167179 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 40 Uygulama Elemanı İle Yazılım ve Teknik Servis Bakım İşi (HBYS Otomasyon) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 08.05.92.0027/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 40 Uygulama Elemanı İle Yazılım ve Teknik Servis Bakım İşi (HBYS Otomasyon) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.02.2007 tarih ve 6261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin firmalarınca verildiği, ancak ihalenin üçüncü sırada ve daha yüksek fiyat teklifinde bulunan firmada bırakıldığı, teknik şartnamenin 2.3.12 maddesinde “firmanın yapacağı tanıtım (Demo) sonunda muayene komisyonundan yeterlilik alması zorunludur” düzenlemesinin yer aldığı, firmalarınca yapılan demo’nun teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladığı iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale ilanının “diğer hususlar” başlıklı 2 nci maddesinde, “ihaleye katılacak isteklilerden ihale günü olan 09.12.2006 tarihinde saat:10.30’da teklif ettikleri yazılım ve modüller için demo yapmaları istenilecektir. İhaleye katılacak isteklilerin demo için hazırlıklı olarak gelmeleri gerekmektedir.”,

 

İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı 1 inci maddesinin, “ihale sürecinde, ihale dosyası eksiksiz olan isteklilerden “demo” istenecektir. Demo sırasında sisteme yüklü veri sayısı 250.000 (ikiyüzellibin) gerçek hasta ve 400 (dörtyüz) personel datasından az olmayacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin 1.1 maddesinde, “... istekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile demonstrasyon yapılması istenmesi halinde data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. ...”,

 

2.3.12 maddesinin, “Firmanın yapacağı tanıtım (DEMO) sonunda Muayene Komisyonundan yeterlilik alması zorunludur.”,

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, anılan ihalede 4 istekli tarafından teklif verildiği, bir isteklinin teklifinin idari şartnamede belirtilen kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle, diğer iki isteklinin teklifinin ise ihale komisyonunda görev almayan kişilerce yapılan demonstrasyon sonucunda yeterli bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, ihale komisyon üyelerince imza altına alınan ve ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyon kararında, teklif tutarı en yüksek olan Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif tutarı daha düşük olan ve yine ihale komisyon kararında demo sonucunda teklifi uygun bulunmayan, aynı zamanda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılması gereken ihalede, Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 27 nci maddesinde, “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. ...”,

 

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin gerekçesinde, “Mevcut uygulamada isteklilerin teknik yeterliklerinin ihale komisyonu dışında başka bir komisyon tarafından değerlendirilmesi halinde, teknik değerlendirme ile aynı anda fiyat karşılaştırması yapılamamaktadır. Bu nedenle, ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının sağlanması için, ihale komisyonlarında 2 üyenin ihale konu işin uzmanı olması şartıyla bu komisyonların en az 5 kişiden oluşması öngörülmüştür. İhale konusu işin uzmanı niteliğinde personelin ihaleyi yapan idarede bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamında yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan bu nitelikte personel sağlanabilmesi mümkündür. ...”

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde, “...Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. ...”

4735 sayılı Kanunun “Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri” başlıklı 11 inci maddesinde; “... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. ...”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere, ihale komisyonlarına işin uzmanı en az iki kişinin alınması ve ekonomik mali ve mesleki teknik yeterliğe ilişkin değerlendirmenin tamamının ihale komisyonunca yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Ancak, anılan ihalede teklifleri değerlendirmeye alınan isteklilerden demo yapmalarının istenildiği ve söz konusu demonun ihale komisyonunda görevli olmayan kişilerce değerlendirildiği görülmüştür.

 

Valilik tarafından görevlendirilen Bilgisayar Mühendisi tarafından düzenlenen 23.01.2007 tarihli raporda özetle; üç firma tarafından yapılan demonstrasyonun izlenildiği, başvuru sahibi Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nce demosu yapılan yazılım programının idari otomasyon sistemine dahil olmadığı, bazı modüllerin sisteme adapte olup (personel), bazı modüllerin yazılıma dahil edilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğinin (stok takip ve satınalma) belirtildiği, belirtilen eksikliğin sistemin bütünlüğü açısından sakınca doğurduğu ve bunun otomasyon mantığına aykırılık teşkil ettiği, ayrıca firmanın bir yıl önce devraldığı veritabanında ki tablolardan bir tanesinin aktarma işlemini bu süre zarfında tamamlayamadığını belirttiği ve geçmiş yıllara ait istatistikleri göstermesi istendiğinde bunu gösteremediği,

 

Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. ve ihale üzerinde bırakılan Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan sunumlarda teknik şartnameye aykırı bir durumun gözlenmediği, teknik şartname açısından birbirlerine bir üstünlük sağlamadıklarından Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. hastanenin fiilen kullanılmakta olan sistemi işletmekte olmasından dolayı ciddi bir avantaja sahip olduğu belirtilmiştir.

 

Valilik tarafından görevlendirilen bir diğer raportör tarafından düzenlenen 24.01.2007 tarihli raporda özetle; ihaleye teklif veren firmaların mevcut sistemlerinde olması gereken özellikler olarak istenilen maddelerin birçoğunu demolarında gösterdiği, firma yetkililerince bazı konularında ileride düzenleneceği yönünde sözlü beyanda bulundukları, yazılım özelliklerinin tam ve eksiksiz olarak sağlanması hususunda Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. yeterli donanım ve yazılım altyapısına sahip olduğunu belirttiği ve referans olarak da halen bu yazılımın kullanıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesini gösterdiği, sonuç olarak yazılım değişikliğinin doğurabileceği geçiş ve adaptasyon sorunlarının kurum bünyesinde gerek veriler gerekse finansal kaynaklar açısından kayıplara yol açabileceği, bu nedenle mevcut yazılımla uygulamaya devam edilmesinin daha uygun olacağı yönünde kanaat oluştuğu belirtilmiştir.

 

Ayrıca, mevcut kullanılan yazılım programına sahip istekli olan Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti.’ne ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen “Demo Gözlem Formu”nun gözlemci kanaatleri olarak çalışanlara doldurtturulduğu,

 

Başvuru sahibi Akgün Bilgisayar Prog. ve Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nce sunulan yazılım programının demosunda anbar modülü sisteminin otomasyonda olmadığı, özlük birimine ilişkin modülün çalıştırılmadığı, veznede yazar kasa kullanılmadığı, idari modüller ve bu modüllere bağlı satın alma modülü ile ilgili herhangi bir sunum yapılmadığı, laboratuar modülünün kullanım olarak zor olduğu,

 

Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nin demosuna ilişkin yapılan değerlendirmelerde; özlük birimi modülünde personel adreslerinin toplu olarak alınamadığı, anılan firmanın Aksaray Devlet Hastanesinde otomasyon sisteminde vezne modülü kullanılmadığı, gösterilen demo da ise belirtilen isteklerin olmadığı, yapılacağının söylendiği, örnek bir açık ihale sunumu yapılamadığı, ayrıca firmaca sunulan bazı bilgileri Aksaray Devlet Hastanesine gidilerek sorgulandığı ve buna göre karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan “DEMO” ya ilişkin değerlendirmelerin, subjektif kriterlere dayandığı, kaldı ki idare çalışanları ile Valilikçe görevlendirilen Raportörlerin düzenlendikleri raporların birbiriyle çeliştiği, bazı hususlarda Aksaray Devlet Hastanesince kullanılan yazılım programının dikkate alındığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

Bu itibarla, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demo için ihale komisyonunda görev almayan kişilerce rapor düzenlenmesi ve görüş beyanında bulunulması, ihale komisyonunca yapılması gereken değerlendirmenin ihale komisyonunda üye olmayan kişilerce yapılması ve düzenlenen raporların birbiriyle ve ihale komisyonunca alınan kararla çelişmesi, geçerli olmadığı iddia edilen teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinin, “... İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. ...”,

 

7.4 maddesinin, “Bu işte benzer iş olarak; kamu veya özel yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kurulması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”,

 

7.3.3 maddesi (b) bendinin, “İstekli firmalar, teklif edecekleri sistemlerinin hastanemizde mevcut donanım ve network altyapısında sorunsuz olarak çalışacağına dair noter tasdikli taahhütnamelerini ihale dosyasında sunacaklardır.”,

 

(c) bendinin, “İstekliler, Bilgisayar sektöründe (yazılım) faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. İsteklinin bu anlamda, teklif ettiği yazılım ürününe ait BİL-KOD numarasını belgelemelidir.”,

 

(d) bendinin, “İstekliler, ihale konusu hizmetle ilgili referanslarını bir liste halinde vereceklerdir.”,

 

Teknik şartnamenin 2.3.8 maddesinin, “Firma, HBYS alanında tecrübeye sahip olmalıdırlar. Bunu halen HBYS programının çalıştığı bir hastane referansı ile belgelemelidir.”,

 

2.3.11 maddesinin, “Teklif veren firmaların benzer uygulamaları ile ilgili Türkiye’deki referanslarının listesi teklif ile birlikte verilmelidir.”,

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Ayrıca, referansa ilişkin düzenlemenin ihale ilanında yer aldığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu işin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda, idari şartnamede yapılan düzenlemede, ihale konusu alıma konu ürünün asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

Her ne kadar ihale konusu işe ilişkin olarak hazırlanan dokümana bir başvuru yapılmamışsa da, ihale ilanında ve idari şartnamede yapılan referansa ilişkin düzenleme nedeniyle ve başka gerekçelerle birlikte teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin bulunması, 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple de ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

2-) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti.’nin teklifinin, iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmadığı iddiasına ilişkin yapılan inceleme sonucunda;

 

a) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinin, “... İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. ...”,

 

7.4 maddesinin, “Bu işte benzer iş olarak; kamu veya özel yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kurulması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından iki ayrı iş deneyim belgesi sunulduğu, her iki belgenin de Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliğince 11.12.2006 tarihinde düzenlendiği, işin adının “bilgisayar kullanıcılı ve malzemeli donanım bakım hizmet alımı” olarak belirtildiği, ancak belgenin birisinde belgenin sonuna “idari şartname ve yapılan sözleşme hükümlerine göre firma hastanemizin HBYS hizmetini de vermektedir” notu düşüldüğü tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde, “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü mevcuttur.

 

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince, ihale komisyonunca ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işi kapsayıp kapsamadığı hususunda yeterli inceleme yapılmadan değerlendirilme dışı bırakıldığı kanaatine varıldığından, idarece anılan Yönetmelik hükmü dikkate alınmaksızın firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

 b) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan ihale konusu yazılım programını teklif etmeye ait yetki belgesinin ihale komisyonunca uygun bulunmamasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından idareye sunulan, 08.12.2006 tarihli ... Bilgisayar tarafından düzenlenen “Yetki Belgesi” nde özetle; ... Bilgisayar firmasının anılan ihalede ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti.’nin çözüm ortağı olduğu ve ilgili yazılımları firmalarından almaya, teklif etmeye, satmaya ve destek vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (c) bendinin, “İstekliler, Bilgisayar sektöründe (yazılım) faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. İsteklinin bu anlamda, teklif ettiği yazılım ürününe ait BİL-KOD numarasını belgelemelidir.” şeklinde düzenlendiği, ancak yetki belgesine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Bu itibarla, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

c) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan firmaya ait referanslar listesinin uygun bulunmamasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesi(d) bendinin, “İstekliler, ihale konusu hizmetle ilgili referanslarını bir liste halinde vereceklerdir.”,

 

Teknik şartnamenin 2.3.8 maddesinin, “Firma, HBYS alanında tecrübeye sahip olmalıdırlar. Bunu halen HBYS programının çalıştığı bir hastane referansı ile belgelemelidir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, referans listesinin ... Bilgisayar tarafından verildiği, idarece ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından verilmediği gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşılmıştır.

 

İdarece, isteklilerden referans istenilmesi ve buna göre tekliflerin değerlendirilmesi 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

d) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan firmanın bünyesinde çalıştırdığı mühendis ve programcılara ait eğitim sertifikaları ve teknik şartnameye uygunluk taahhüdü yeterli bulunmamasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinin, “Anahtar teknik personel: 1 Adet Bilgisayar ve/veya Elektrik/Elektronik Mühendisi, 1 Adet Bilgisayar Programcısı, söz konusu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şarttır. ...” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcılığı teknikeri diplomaları ve ihale tarihinden önce alınmış SSK işe giriş bildirgeleri ile teknik şartnameye uygunluk belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca anılan isteklinin teklifinin, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. Açıklanan nedenlerle iptal gerekçelerine aşağıda hususun da ilave edilmesi gerekmektedir.

 

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Karara konu ihalenin “Yazılım ve Teknik Servis Bakım Hizmet Alımı”na ilişkin olduğu görülmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine Hastanede 40   personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

İptal gerekçeleri arasında bu hususun da yer alması gerektiği görüşüyle karara katılıyoruz.

 

 

 

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul