En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1249
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :56
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1249
Şikayetçi:
 Kasımhan İnş. Med. Gayrimenkul Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Gazi Cad. Yüce İşhanı Kat.1/10 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Arıcak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu-ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6479
Başvuruya konu ihale:
 2006/183306 İKN|li Yemek Yapımı Malzeme Dahil Dağıtım ve Sonrası Hizmet İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2007 tarih ve 08.06.00.0158/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Arıcak Yatılı İlköğretim Bölge Okulunca 06.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 06.02.2007 tarihinde doküman aldığı ve aynı tarihte faks ile yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

Başvurunun reddine,

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların araştırılmak, gerekiyorsa incelenmek veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu bakanlığa bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle;

 

1- İhale  ilanında TSE  Hizmet Yeri  Yeterlilik Belgesi  istenildiği, idari şartnamede ise ISO kalite belgesi istenildiği,

 

2- Asgari iş deneyim tutarının ihale ilanında teklif tutarının % 25, idari şartnamede ise % 50 olarak istenildiği,

 

3- Teklif mektubunun geçerlilik süresinin ihale ilanında en az 128 gün, idari şartnamede ise 90 gün olarak belirtildiği,

 

4- İsteklilerden, idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacağına dair noter onaylı taahhütname istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin idareye faks ile şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu şikayetin idarece reddedilme gerekçelerinden birinin de şikayet dilekçesinin aslının sunulmamış olmasının oluşturduğu, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan, başvuruların idare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağına ilişkin düzenleme ve 12.02.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış olması karşısında başvuru sahibinin iddialarının iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi ihale  ilanında;  TSE  Hizmet Yeri  Yeterlilik Belgesi  istenildiğini, idari şartnamede ise, ISO kalite belgesi istenildiğini belirtmiştir. Yapılan incelemede, ihale ilanının 4.1.2.3 maddesinde “Temizlik hizmeti yeterlilik belgesi aslı veya noter tasdikli sureti” ‘nin sunulmasının öngörüldüğü, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ise hem “TSE  Hizmet Yeri  Yeterlilik Belgesi” ’nin hem de “ISO 9001-2000 veya 9001-2002 kalite belgesinin asıl veya noter tasdikli sureti” ‘nin sunulmasının istenildiği belirlenmiştir.

 

             Bu durum, teknik şartnamede ihale konusu işin okul mutfağında yapılacağının belirtildiği dikkate alındığında, hizmetin idare binasında yapılacağı ihalelerde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenilmeyeceğine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünün 13 üncü bendinde; “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne aykırılık oluşturduğu gibi, ihale ilanı ile ihale dokümanının birbiriyle uyumlu olarak düzenlenmesi gerektiğini düzenleyen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine de aykırılık oluşturmaktadır.

 

2-Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İsteklilerce sağlanacak iş deneyim kriterinin teklif tutarının % 25 oranından az olmaması gerektiğinin ihale ilanında belirtildiği, oysa aynı oranın idari şartnamede % 50 olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

 

            Bu durum, ihale ilanı ile ihale dokümanının birbiriyle uyumlu olarak düzenlenmesi gerektiğini düzenleyen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

 

3-Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teklif mektubunun geçerlilik süresinin ihale ilanında en az 128 gün olarak gösterildiği, oysa bu sürenin idari şartnamede 90 gün olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

             Bu durum ihale ilanı ile ihale dokümanının birbiriyle uyumlu olarak düzenlenmesi gerektiğini düzenleyen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu iddiaya idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilmemiştir.

 

4-Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.1.1 maddesinde, isteklilerden, idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacağına dair noter onaylı taahhütname istenildiği görülmüştür.

 

            Bu durum, söz konusu nitelikte bir belgenin sunulmasının isteklilerden istenilmeyeceğine ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu iddiaya idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilmemiştir.

 

              Açıklanan nedenlerle:

 

  Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 12.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 6.2.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                              H.Hüseyin GÜRHAN

       II.Başkan                                            Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

           

            Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                                    

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul