• Karar No: 2007/UH.Z-1250
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :57
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1250
Şikayetçi:
 Serhat Akgül Taşımacılık Tar. İnş. Tur. Pet. San. Tic. Ltd. Şti., İnkılap Mah. Gazi Cad. Yeni Pasaj No: 6 Ceylanpınar/ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 63570 Ceylanpınar/ ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6424
Başvuruya konu ihale:
 2006/171230 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama (Şoförüyle Birlikte)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.06.08.0163/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce 10.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama (Şoförüyle Birlikte)” ihalesine ilişkin olarak Serhat Akgül Taşımacılık Tar. İnş. Tur. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6424 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin “ bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından onaylandığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece verilen bu kararın 3568 sayılı  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan Makam Aracı,Hizmet Aracı,Kamyonet ve Servis Aracının Şoförüyle Birlikte Kiralanması işi ihalesine ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin kapsamı belirlenmiş buna göre;

 

26 adet 1995 model veya üzeri model Servis aracı (Midübüs),

 

En az 27 kişilik 1 adet 2000 model veya üzeri model Servis aracı (Minibüs),

 

En az 14 kişilik 1 adet 2004 model veya üzeri Model Binek oto, Klimalı,

 

11 adet 2003 model veya üzeri Model Çift Kabinli 4x4 Pick-Up, Klimalı,

 

En az 2500 cc 16 adet 2000 model veya üzeri model Çift Kabinli 4x2 Pick-Up, Klimalı,

 

11 adet 2000 model veya üzeri model Kamyonet (4 adedi en az 1 (bir) ton istiap hadli, 7 adedi en az 3 (üç) ton istiap hadli),

 

olmak üzere toplam 66 adet aracın şoförüyle birlikte kiralama işi olduğu hususu düzenlenmiş, servis araçları 3 Kısım, Kamyonetler 1 Kısım, Hizmet Araçları (4x2 Pick-Up) 1 Kısım, Binek Oto ve 4x4 Pick-Up’lar 1 Kısım olmak üzere işin 6 (altı) Kısım halinde ihale edileceği ifade edilerek, kısımlar itibariyle iş miktarları tablolarda gösterilmiştir. İşin süresi 730 takvim günü olarak belirlenmiştir.

 

            Şikayetçi, ihalenin IV (579.060,YTL) ve V inci ( 537.450,YTL) kısımlarına teklif vermiş ve “bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından onaylandığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Öte yandan, şikayetçiye ait geçici teminat mektubunun mevzuat gereğince teklif bedelinin en az %3 ü oranında yani en az 33.495,30 YTL olması gerekirken 23.509,00YTL tutarında olduğu ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ancak, şikayetçi başka bir gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığından, bu mevzuata aykırılığın esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasında yer alan idari şartnamenin 7 nci maddesinde; “Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde; Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

 

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

 

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının; son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin yedinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçi dahil Yılancılar Taş. Gıda Tur İnş. Öz. Eğt. Ltd. Şti., Hasan Daş, Yeni Diyarbakır Sey. Tic. Ltd. Şti., Mizanlar Ltd .Şti. İle Merih Ltd. Şti., Yılmazlar Ltd. Şti., Söğütlü Tarım Ltd. Şti. ile Kurtaran Ltd. Şti. Ortak Girişimi olmak üzere 7 isteklinin  “bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından onaylandığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü ile idari şartname düzenlemesi çerçevesinde idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ercanlar İnş. Mes. Taam. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait bilançonun serbest muhasebeci tarafından onaylandığının görüldüğü, diğer 8 istekli gibi bu isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmadığı fakat, adı geçenin sadece V inci kısma 751.800, YTL teklif verdiği, ihalenin bu kısmının 584.300, YTL tutar ile en düşük teklifi veren UZMAN Müteahhitlik (Seyfettin KAVAK ) üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak da yine  Ercanlar İnş. Mes Taam San Tic. Ltd. Şti. nden düşük teklif veren  Celal Kubat’ ın belirlendiği, dolayısıyla bu hususun da esasa etkili bir sonuç doğurmayacağı yani ihale kararının değiştirilmesini sağlamayacağından, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirilmesinde yapılan bu hususun esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Torunoğlu Tur. Taş. Akar. Ltd. Şti. nin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, adı geçenin teklif dosyasında yer alan bila tarih iş deneyim belgesinin özel sektör tarafından hazırlandığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince bu belgenin ihalelerde iş deneyim belgesi olarak tek başına kullanılamayacağı, belgeye esas işe ait sözleşme, fatura vb. belgelerin de ilaveten sunulmamış olduğu, işin adının ve kapsamının ne olduğunun yazılı olmadığı, inşaatın sınıfının “doğalgaz boru hattı döşeme” olduğunun yazılı olduğu, sayılan hususlardan dolayı isteklinin mesleki ve teknik yeterliğe sahip olduğunu tevsik edecek mahiyette bir iş deneyim belgesini haiz olmadığı ve bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görülmekle beraber;

 

Adı geçen isteklinin ihalede sadece IV üncü kısım için 853.700, YTL teklif verdiği bu bedelin bu kısma teklif veren ve geçerli olarak kabul edilen diğer 8 isteklinin teklif fiyatından daha yüksek bir bedel olduğu,  sadece 993.160, YTL tutarında teklif veren  Bayramoğlu İnş.San.Tıc. Ltd.Stı. nin  teklifinden daha düşük olduğu, kaldı ki ihalenin bu kısmının 667.500,YTL tutar ile en düşük teklifi veren Mehmet Çetiner + Nihat Satıcı Tur. İnş. Gıda Nak. İth. İhr. San.Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak da yine  söz konusu istekliden düşük teklif veren ( 722.000,YTL) Kaptan İnş Teks. Nak San Tıc. Ltd. Şti.nin belirlendiği dikkate alındığında, iş deneyim belgesinden dolayı değerlendirme dışı bırakılması gereken bu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasının esasa etkili bir sonuç doğurmayacağı yani ihale kararının değiştirilmesini sağlamayacağından, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirilmesinde yapılan ve mevzuata uygun olmayan işlemin esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendine göre serbest muhasebecilerin;

“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak”

Yetki ve görevleri de bulunmaktadır.

Konunun vergi boyutunu düzenleyen söz konusu hükme rağmen, anılan belgelerin Kamu İhale Kanununa göre çıkarılmış olan Yönetmelik ve Şartname hükümlerine uygun biçimde sunulması gerektiğinde kuşku bulunmamakla birlikte, vergi mevzuatı açısından dahi olsa, belgenin taşıdığı onay şerhinin onaylanan belgelerin yetkili kişi tarafından düzenlendiği ve vergi dairesine sunulanla aynı nitelikli olduğu konusunda hukuki bir güven ortaya koyduğu tartışmasızdır.

Öte yandan isteklinin aynı kanunda düzenlenmiş ve bir kısım yetki farklılıklarına rağmen benzer görevleri ifa eden meslek mensuplarının tayininde hataya düşmesini de sadece onun özen sorumluluğu kapsamında değil, onaylayanın sorumluluğuyla birlikte değerlendirmek gerekir.

Konuya ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesi ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamenin 32 nci maddesinde;

“32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

32.1.2 Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

32.1.3 Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede başvuru sahibi ile ihale üzerinde bırakılan istekli serbest muhasebeci onaylı bilançolarını sunmuşlardır.

Sunulan bu belgelerdeki kamu ihale mevzuatı açısından hatalı onay işleminin, belgelerin içeriğinde her hangi bir değişiklik yapılmaksızın, bilgi tamamlama kapsamında yetkili kişi veya kurumlara ikmal ettirilmesi gerektiği düşüncesiyle ve bu yönde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

                          Yaşar GÖK                                       Muzaffer EREN                   

                          Kurul Üyesi                                       Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul