En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1251
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :58
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1251
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. Tic. Ltd Şti. Sümer 1 Sokak Nu:16/15 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Kazlıçeşme Mah. Belgradkapı Yolu Cad. Nu:1 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.03.2007 / 6870
Başvuruya konu ihale:
 2006/183642 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2007 tarih ve 08.06.37.0041/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nce 25.01.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. Tic. Ltd Şti.’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.03.2007 tarih ve 6870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; yol bedeline ilişkin ihale dokümanında yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve bu hususun tekliflerin hazırlanmasına etkili olmasının söz konusu olduğundan bahisle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.1 inci maddesinde  “Personele kişi başı aylık akbil bedeli brüt 139,57 YTL ödenecek ve ücret bordrosunda açıkça belirtilecektir.Ödenecek yol bedelinin aylık gün sayısı 26’dır.” şeklinde düzenleme yapıldığı; KİK işçilik hesaplama modülü kullanıldığında günlük olarak girilecek bedelin (yukarıya) yuvarlatılması halinde şartnamede belirtilen bedelden yüksek maliyete ulaşılacağı, aşağıya yuvarlatıldığında ise brüt olarak öngörülen bedelin altında bir bedel  teklif edileceğinden teklifin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesine neden olacağı, anılan düzenleme nedeniyle teklifin hazırlanmasında tereddüde düşüldüğü,

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılmayan Personele verilecek hizmet içi eğitimin, teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde eğitim giderlerinin yükleniciye ait olduğuna yönelik düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu ve tekliflerin hazırlanmasında tereddüde neden olduğu,

            

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; işçilik hesaplama modülüne ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında yapılan düzenlemelerde işçilik maliyetinin hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanımına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Aynı Tebliğin, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin  düzenlemelerin yer aldığı XIII.H.b maddesinin son fıkrasında ise “ Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kurumca, ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan "işçilik hesaplama modülü"ne www.kik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.” denilmektedir.

 

          Kurumun resmi internet sitesinde ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan işçilik hesaplama modülü, işçilik hesabının yapılacağı yegane araç olmadığı gibi isteklilerce işçilik hesabında modülün kullanılmasını zorunlu kılan bir düzenleme de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, isteklilerce teklif fiyatlarının belirlenmesinde ihale dokümanı ve iş mevzuatı hükümleri çerçevesinde hesap yapılması mümkündür.

         

          Bahse konu işçilik hesaplama modülü; yol ile yemek giderlerinin ayni veya nakdi olarak verilmesine göre iki farklı tipte hazırlanmıştır. İstekliler yol ve yemek giderinin her ikisinin aynı anda ayni veya nakdi olmasına göre farklı modülü kullanması gerekmektedir. Bunlardan birinin nakdi diğerinin ayni olarak karşılanması gerektiği durumlarda giderlerin nakdi olarak karşılanacağı duruma ilişkin olarak modül kullanılarak ayni olarak verilecek giderler haricen hesaba katılmaktadır. İşçilik hesaplama modülü ve mevzuattaki yerine ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ihale dokümanında yapılan düzenlemenin işçilik hesaplama modülünde net sonuca gidilememesi durumunda maliyet bileşenlerinin haricen ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak haricen hesaplanması mümkün olduğundan şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Teknik şartnamenin “Personelin Eğitimi” başlıklı 13 üncü maddesinde ” Yüklenici firma çalışma düzeni, temizlik yöntemleri, kullanılacak araç- gereçler, el yıkama, hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları iletişim, kişiler arası ilişkiler, atıklar, tıbbi atıklar vs. konularında işe yeni başlayan işçiye işe ilk başladıklarında, diğer işçilere de aylık periyotlar halinde hizmet içi eğitim toplantıları düzenleyeceklerdir. Bu eğitim profesyonel danışmanlar tarafından hazırlanacak ve eğitim planları hastanemiz Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından onaylanacaktır. Eğitimin içeriği ve konu seçimi hakkında koordinatörlüğümüz gerekli gördüğü durumlarda müdahale edecektir. Eğitim ücreti yüklenici firmaya aittir. Eğitimler koordinatörlüğümüz tarafından denetlenecektir. Tüm işçilerin bu eğitime katılmaları zorunlu olup, imza sirküleriyle kontrolleri sağlanacaktır.

Hastane Enfeksiyon Komitesi tarafından, çalıştırılan işçiye 3 ayda bir (yeni başlayanlara işe ilk başladıklarında) hazırlanan eğitini programı ile eğitim verilecektir. Başarılı olanlara eğitim aldığını gösteren ve çalıştığı bölümü belirten hastane idaresince düzenlenmiş bir sertifika verilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarına ilişkin “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin “İşverenin Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesinde işveren yükümlü kılınmıştır. Aynı Yönetmeliğin “Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler” başlıklı 6 ncı maddesinde “Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İş mevzuatında, çalışanlara eğitim verilmesi işverenin sorumluluğuna tevdi edildiği ve eğitim giderlerinin işveren tarafından karşılanmasının zorunlu kılındığı dikkate alındığında teknik şartnamede herhangi bir düzenleme yapılmasa dahi ihale konusu hizmet için ihtiyaç duyulan eğitimin çalışanlara karşı işveren konumunda olan yüklenici tarafından verilmesi; ancak, çalışanların eğitimde geçen sürelerin çalışma süresinden sayıldığı idarece dikkate alınması gerekmektedir.

 

Diğer yandan, ihale dokümanında personelin eğitimi için ihmal edilemeyecek mertebede maliyet oluşturacak makine-teçhizat, malzeme vb. hususlarda özel düzenlemelere yer verilmesi halinde isteklilerin personele verilecek eğitim giderlerini dikkate alarak teklif fiyatının ve/veya ihale komisyonlarınca aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde eğitim giderinin de maliyet bileşeni olarak değerlendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda ihale dokümanında eğitim için gerekli malzeme, ekipman vb. maliyet unsurlarının açık ve net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, şikayete konu ihalede eğitim için önemli bir maliyet oluşturacak belirleme yapılmaması nedeniyle eğitim giderlerinin, % 3 sözleşme ve genel giderler içerisinde kabul edilerek tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi gerektiğinden,  teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde yapılan düzenleme tekliflerin hazırlanmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşılmış olup şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.8’inci maddesinde “ Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılan yol bedeli, aylık (26 gün üzerinden) toplam 139,57 YTL olarak belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemede aylık brüt olarak belirlenen ücretin bir aydaki toplam gün sayısı olan 26’ya bölünmesiyle elde edilen sonucun (139,57/26= 5,36809…) kuruş hanesinin iki basamaktan fazla olması nedeniyle bu değerin modüle girilebilmesi için 5,37 YTL/gün olarak yuvarlatılması gerektiği açıktır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemede nakdi olara ödenecek yol ücretinin aylık brüt tutarının belirtilmesinin, işçilik modülü kullanılmaksızın tekliflerin hazırlanmasına engel olmadığı ve aylık brüt tutar üzerinden iş mevzuatı gereği dikkate alınması gereken prim oranları dikkate alınmak suretiyle yol giderinin işverene maliyetinin haricen hesaplanarak asgari işçilik maliyetinin tespiti mümkün ise de; isteklilerce, işçilik hesaplama modülünün kullanılarak hesap yapılması için aylık toplam bedel üzerinden hesaplanan günlük yol bedelinin kuruş hanesinde yuvarlatma yapılmasının zorunlu olması nedeniyle yol giderinin işverene maliyetinin hesabında gerçek maliyetten yüksek değerin hesaba katılması sonucunu doğuracağından işçilik hesabında günlük yol bedelinde yuvarlatma yaparak işçilik modülünü kullanan isteklilerin teklif fiyatının işçilik hesaplama modülü kullanılmaksızın haricen hesaplayan isteklilere göre daha yüksek değerde oluşmasına neden olması söz konusudur.

 

 Bu itibarla, idari şartnamede yol ve yemek ücretlerinin günlük brüt bedelleri ile bir ay içerisinde çalışılacak gün sayısının belirtilerek işçilik modülünün kullanılmasının sağlanması suretiyle isteklilerce yapılacak asgari maliyet ve teklif bedeli hesabında olası hataların minimize edilmesinin, tekliflerin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmasına mani olunması ve ihalede rekabetin oluşması açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

 

Sonuç olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinde idari şartnamede yol ve yemek giderlerinin günlük bedellerinin belirtilmesi gerektiği hükmü bulunmasına rağmen, anılan hükme aykırı olarak aylık tutarın verilmesi ve bu tutarın çalışılacak gün sayısına bölünmesi sonucunda elde edilen günlük bedelin kuruş hanesinin yuvarlatılmasının zorunlu olması nedeniyle Tebliğ hükmüne aykırı olarak yapılan düzenlemenin isteklilerin farklı asgari işçilik maliyeti belirlemesine neden olacağı anlaşıldığından ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                              Bilal KARACA                        K.Nejat ÜNLÜ

    II. Başkan                                                Üye                                         Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul