• Karar No: 2007/UH.Z-1307
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :122
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1307
Şikayetçi:
 Çuhadaroğlu Top. Tem. Yem. Gıda Öz. Güv. Top. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Şarkiye Mah. Sırrıpaşa Cad. Nu:124/3 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Ulubey Devlet Hastanesi Gündüzlü Mah. Karakoca Cad. 52850 Ulubey/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2007 / 7457
Başvuruya konu ihale:
 2007/5977 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Toplu İç ve Dış Mekan Temizliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.60.0041/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Ulubey Devlet Hastanesi’nce 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Toplu İç ve Dış Mekan Temizliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çuhadaroğlu Top. Tem. Yemek Gıda Öz. Güv. Top. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.03.2007 tarih ve 7457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden işçilik ücretleri düşüldüğünde giyim için sadece 800 YTL kaldığı, bu bedelle başka bir ilden gelen firmanın ihale konusu hizmeti gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı

 

2) Kesinleşen ihale kararından sonra idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarece 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen 5 günlük sürenin geçtiği gerekçe gösterilerek şikayetlerinin reddedildiği, idarenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen usul ve sürelere uymadığı,

         

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İhale konusu hizmet 11 personelle 10 aylık genel temizlik hizmeti olup idari şartnamenin 26 ncı maddesinde tekliflerin hazırlanmasında yemek ve yol bedeli öngörülmeyeceği, işçilere iki takım iş elbisesinin ayni olarak verileceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 alınacağı, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında (genel tatil günleri) çalışma yapılacak toplam 11 gün olduğu ve çalışılan her gün için 3 personele tatil ücreti ödeneceği; aynı şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin başlama ve bitiş tarihlerinin 01.03.2007-31.12.2007 olduğu ve 48 inci maddesinde de fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenlemelere yer verildiği belirlenmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde hizmetin ifasında kullanılacak temizlik malzemesine ilişkin düzenleme yapılarak kullanılacak malzemeler ve miktarına ilişkin listenin şartname ekine konulduğu; aynı teknik şartnamenin  8 inci maddesinde temizlik görevlilerine verilecek kıyafete ilişkin düzenleme yapılarak her bir işçiye mevsime göre yazlık ve kışlık olmak üzere bir takım forma, pantolon, ceket, tişört verileceği, bayan personele 1 takım forma verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti hesabında ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret baz alınıp  genel tatil günlerinde çalışan personele ödenecek ücret ile işçilik ücreti esas alınarak (temizlik malzemesi, giyim ve giyime ilişkin %3 sözleşme gideri hariç ) yapılan hesaplamada % 3 sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 78.529,82 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 79.000,00 YTL bedelli teklifinin, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenleri hakkında açıklama istenildiği; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, teklif bedelinin hesabına ilişkin açıklama ekinde maliyet bileşenlerinin temin bedellerine ilişkin belgeleri idareye sunduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklama ekinde, teknik şartnamede miktarları belirtilen temizlik malzemesine ilişkin Arnak Tur. Paz. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.’nden alınan A-119574 ve A-119575 seri-sıra nolu 09.02.2007 tarihli KDV dahil tutarları 1.223,00 YTL ve 377,00 YTL olan iki adet fatura sunulduğu; bahse konu faturalara göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin temizlik malzemesi temin bedelinin KDV hariç 1.355,93 YTL olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İşçi kıyafetlerinin kişi başı KDV dahil 10,00 YTL/adet birim fiyatla  temin edileceğine dair toplam 25 adet işçi kıyafetine ilişkin 250,00 YTL tutarında Nurcan Dekorasyon ticari unvanıyla Ordu’da faaliyet gösteren N.AŞKAN’dan alınan DT-645113 seri-sıra nolu faturanın sunulduğu belirlenmiştir. Söz konusu faturada KDV dahil 10,00 YTL  olarak fiyatlandırılan bir kişilik işçi kıyafeti esas alınarak 11 işçi için iki takım kıyafetin KDV hariç toplam bedelinin 186,44 YTL olarak hesaba katılması gerektiği belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğine göre asgari işçilik maliyeti hesabında yol, yemek, giyim ve işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderler öngörülmesi gerektiği halde ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasında sözleşme bedeli üzerinden karar pulu ve damga vergisi hesabı yapılarak asgari maliyet hesabı yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgeler ve idari şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplamada; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilmesi gereken asgari bedelin 80.077,78 YTL olduğu belirlenmiş olup 79.000 YTL bedelli teklifin aşırı düşük teklif olduğu sonucuna ulaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; 4734 sayılı Kanunun 38 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi uyarınca ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin yapmış olduğu açıklama ekinde sunduğu belgelere göre asgari işçilik maliyetini karşılamayan isteklinin teklifinin değerlendirme  dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;  Şikayete konu ihalede 14.02.2007 tarihli ihale komisyon kararının aynı tarihte ihale yetkilisince onaylandığı; kesinleşen ihale kararının şikayetçiye 14.02.2007 tarihinde şikayetçiye elden imza karşılığı tebliğ edildiği; şikayetçinin 19.02.2007 tarihli dilekçesi ile 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 15 günlük süre içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Buna karşın idarenin 20.02.2007 tarih ve 170 sayılı yazısında kesinleşen ihale kararının 14.02.2007 tarihinde tebliğ edildiğinden bahisle anılan kararı hakkında “4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince itiraz hakkınız tebliğ tarihinden itibaren sonra 5 gündür…” şikayetin süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin isteklilerin kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idarenin talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorunda olduğu; aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulacağı; bu şikâyetlerin sözleşme imzalanmamışsa ve şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Şikayetçinin 19.02.2007 tarihli dilekçesinin, idareye şikayet başvurusu niteliğinde olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, şikayetçi tarafından 14.02.2007 tarihinde tebellüğ edilen kesinleşen ihale kararı hakkında 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak açıklama talebinin 19.02.2007 tarihinde idareye intikal ettirilmesi halinde süresinde yapılan açıklama talebi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli ile 23.02.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 15 günlük süre içerisinde ve sözleşme imzalanmadan idareye intikal ettirilen şikayet başvurusunun reddi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; idarenin, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirerek son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirebileceği düzenlenmiştir.

 

İdarenin, idareye şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemden sonra anılan Yönetmelik hükmü uyarınca 15 günlük sürenin de beklenilmeyerek sözleşme imzalandığı belirlenmiştir.

 

Yukarıda açıklandığı üzere; şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan değerlendirme ve tesis edilen işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı; 23.02.2007 tarihinde mevzuata aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sunduğu belirlenen isteklinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık görülmediğinden, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük teklif verdiği belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale üzerinde bırakılan firma teklifi işin asgari maliyetinin üzerinde olduğundan şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                Muzaffer EREN

                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul