• Karar No: 2007/UH.Z-1331
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :24
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1331
Şikayetçi:
 Temag Güvenlik Koruma ve Eğit. Hizm. Ltd. Şti, Kazım Karabekir Cad. Uğurlu İş Merkezi No: 97/22-23 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Necatibey Cad. No: 108- 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7103
Başvuruya konu ihale:
 2006/136376 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.45.0141/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca 13.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Temag Güvenlik Koruma  ve Eğit. Hizm. Ltd. Şti’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 7103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıklar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kurumuza yaptıkları başvuru sonucunda 25.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3277 sayılı Kurul kararıyla tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilerek, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği, ancak idare tarafından yine aynı firmaların birinci ve ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Temag Güvenlik ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti. tarafından aynı ihaleye ilişkin olarak daha önce 05.12.2006 tarihli şikayet dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikayet üzerine Esas İnceleme Raporu düzenlendiği, söz konusu raporun Kamu İhale Kurulunda müzakeresi sonucunda 25.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3277 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile; “Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıklar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine, ihale komisyonu tarafından 12.01.2007 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararı tutanağında; “…Kamu İhale Kurulunun 25.12.2006 tarih ve 2006/UH.Z-3277 sayılı kararı gereği,
1 ) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve bu kararda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılıklar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilebilmesi için her iki firmanın (Kayı Güv. Ltd. Şti. ve Sedef Güvenlik Koruma ve Eğit.Tic.Ltd. Şti.) teklif bileşenleri ile ilgili olarak ihale mevzuatına uygun aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak suretiyle açıklama istenmesi ve firmalar tarafından yapılan açıklamalar ile bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılmasına karar verildiği,” belirtilmektedir.

 

Bu karar üzerine, idare tarafından her iki firmadan da 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca tekliflerine ilişkin olarak açıklama istenilmiş, söz konusu firmaların verdiği açıklamalar ihale komisyonunca uygun bulunarak, 30.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Kayı Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, Sedef Güvenlik Koruma ve Eğit. Tic. Ltd. Şti.’nin  en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde söz konusu işin 17 personel ile 2007 yılı Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alınması işi olduğunun belirtildiği, İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.


26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (6.50 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (5.50 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenicinin her bir personele 2007 yılı için ayni olarak vereceği giyecek türü ve miktarı : 4 Adet Gömlek (2 yazlık-2 kışlık), 4 Adet Pantolon (2 yazlık-2 kışlık), 2 Adet Kravat, 1 Adet Mont, 1 Çift Ayakkabı, l Çift Kışlık Bot, l Adet Kazak, 2 Adet Kep ve Bere (1’er adet), l Adet Kaban, l Adet Palaska, l Adet Kemer. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır.

………..………

            26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % l,5 (Bir nokta Beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verildiği ,

 

İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin yasal olarak ödenmesi gerekli mali sorumluluk sigortasını yapacaklarına ilişkin taahhütname istenildiği, tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendinde; işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasıyla ilgili olarak 5188 sayılı Kanunun 21 inci maddesi, özel hukuk kişilerini ve özel güvenlik şirketlerini, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla; sigorta şirketlerini ise, söz konusu sigortayı yapmakla yükümlü kılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede; nakdi ödenmesi gereken yol, yemek giderleri dahil asgari işçilik maliyeti ve %2 sözleşme gideri toplamının (giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli hariç) 211.889,94 YTL olmaktadır.

 

a) İhale üzerinde kalan firmanın teklifinin bileşenleri hakkında ihale komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada; giyim bedeli için Tahiroğulları Ankara firmasından alınan, 03.11.2006 tarih ve 188 no’lu proforma fatura sunduğu, ancak faturada 68 (altmışsekiz) adet gömlek, 68 (altmışsekiz) adet pantolon , 34 (otuzdört) adet kravat, 17 (onyedi) adet mont, 17 (onyedi) çift ayakkabı, 17 (onyedi) çift kışlık bot, 17 adet (onyedi) adet kazak, 34 (otuzdört) adet kep ve bere, 17 (onyedi) adet kaban için toplam 0,17 YTL’ lik bir bedel öngördüğü, mali sorumluluk sigortası için Odesa Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’den alınmış 17 özel güvenlik elemanı için 12 ay süreyle toplam 0,17 YTL’ lik belge verdiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedelinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından anılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır

 

            b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen firmanın açıklaması incelendiğinde;

 

Söz konusu firmanın giyim bedeli için Akpınar Erzurum firmasından alınan, 04.11.2006 tarihli teklif mektubu sunduğu, idari şartnamede istenilen giyim bedeli için toplam 186,06 YTL’ lik bir bedel öngördüğü, mali sorumluluk sigortası için Başak Sigorta Yetkili acentesi Akmay Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’den alınmış 17 özel güvenlik elemanı için 12 ay süreyle toplam 13,94 YTL’ lik belge verdiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin H/b bendi doğrultusunda ihale konusu işin niteliği itibariyle İdari Şartnamede belirtilen personel, nakdi belirlenen yol, yemek bedelleri, firmanın öngördüğü giyim bedeli ve %2 sözleşme gideri ile bu toplama eklenecek teklif fiyata dahil edilmesi zorunlu mali sorumluluk sigortası bedeli dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu firmanın açıklamasında yer alan bedeller ve ihale dokümanında yapılan düzenlemeler yukarıda yer alan tebliğdeki açıklama doğrultusunda, götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan şikayete konu ihalede;

 

İşçilik Maliyeti (17 Kişi x 12 Ay)

207.735,24YT

Toplam Giyim Bedeli

186,06

Toplam Asgari İşçilik Maliyeti

207.921,30

Sözleşme Giderleri(%2)

4.158,43

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

13,94

Söz konusu Firma Tarafından Teklif Edilmesi Gereken Asgari Maliyet Toplamı

212.093,67 YTL

Olmaktadır.

 

Ancak, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın teklifinin 212.089,94 YTL olduğu, yukarıda yer alan tebliğdeki düzenlemeye aykırı olarak giyim bedeline ilişkin %2 sözleşme giderini teklifine yansıtmadığı, bu durumda da 4734 sayılı kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklamasının yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıklar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul