• Karar No: 2007/UH.Z-1332
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :25
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1332
Şikayetçi:
 Orpaş Tem. Paz. Taah. Mümes. San. ve Tic. A.Ş., Tunus Cad., No:50/13, Kavaklıdere, Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sanatoryum Cad., No:27, Keçiören / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7239
Başvuruya konu ihale:
 2006/161817 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Genel Temizlik İşi, Teknik Destek ve Bakım Onarım, Bilgi Yönetimi Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti İle Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.06.55.0199/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 21.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Genel Temizlik İşi, Teknik Destek ve Bakım Onarım, Bilgi Yönetimi Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti İle Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Tem. Paz. Taah. Mümes. San. ve Tic. A.Ş.’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2007 tarih ve 7239 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 09.012007 tarihli karar ile iptâl edildiği, ihalenin iptâl edilmesine dayanak olacak bir gerekçenin açık olarak belirtilmediği gibi firmalarının teklifinin de neden yeterli görülmediği hususuna da açıklık getirilmediği, aynı konuda 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin (b) bendi gereği Paralık Usulü ile ihaleye çıkıldığı ve bu ihalelerin firmalarının daha önce kabul edilmeyen teklifleri üzerinden Şarki firması üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin aşırı düşük olması nedeniyle kabul edilmezken diğer tarafta aynı teklif üzerinden ihale kararı alındığı iddia edilmekte ve ihale kararının iptâl edilerek ihalenin kendi firmaları üzerinde bırakılması gerektiği talep edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale Komisyonu İptâl Kararı tutanağına göre, Bayıktem Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.2.1, 7.2.2 ve 7.2.3. maddesinde belirtilen belgeleri yetersiz olduğundan ihale dışı bırakıldığı; Haktok Ltd. Şti.’nin teklifinin yıllık işçilik maliyetini karşılamamasından dolayı ihale dışı bırakıldığı; Orpaş A.Ş.’nin idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde belirtilen belgesinin olmadığı, aynı firma tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabın inandırıcı bulunmadığı ve teklifin yaklaşık maliyetin çok altında olduğu; Şarki Ltd. Şti.’nin teklifinin yüksek olması sebebiyle ihale dışı bırakıldığı; Nehir Ltd. Şti. ile M&B Ltd. Şti.’nin de tekliflerinin yüksek olması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı ve ihalenin iptâl edildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.2.1, 7.2.2 ve 7.2.3. maddesinde isteklilerin sahip olması gereken ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belirlenmiştir. İhalede en düşük ikinci teklifi veren Bayıktem Ltd. Şti.’nin söz konusu maddelerdeki yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ekonomik ve mali yeterlik ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, adı geçen firmanın idari şartnamenin söz konusu maddelerindeki koşulları sağladığı belirlenmiştir.

 

Ancak, idari şartnamenin “Kalite ve standartlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (140 kişi) Temizlik işi ve Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama Kontrol İşi için (70 kişi) personel temini ile ilgili olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim belgesinin aslını yada noter tasdikli suretlerini ihale dosyasına ekleyeceklerdir.”, düzenlemesinin yapıldığı, ancak Bayıktem Ltd. Şti.’nin teklif dosyası incelendiğinde, söz konusu firmanın sunmuş olduğu TSE-ISO-EN 9000 belgesinin kapsamının temizlik, ilaçlama, ütü yapma ve çamaşırhane hizmetleri ile ilgili olduğu;  idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde şart koşulan bilgi yönetim sistemine yönelik veri hazırlama kontrol işini kapsamadığı tespit edilmiştir. İhaleye teklif veren diğer beş istekli firmanın ISO 9001:2000 belgelerinin ise idari şartnamede belirlenen şartları karşıladığı belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” , düzenlemesi mevcuttur. 

 

İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde; “İstekli 279 kişinin içerisinde 1 (bir) kişi idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yönetecek sorumlu bir genel yönetici olacaktır. bu yöneticinin sağlık idaresi yüksek okulu, işletme, otelcilik turizm yüksek okulu, ev ekonomisi vb. 4 yıllık fakülte mezunu olmalıdır.”, şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır ve başvuru sahibi firma olan Orpaş Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinden biri olarak idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtilen personelin sağlanacağı ile ilgili taahhütnamenin eksikliği gösterilmiştir. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına göre sadece Orpaş Ltd. Şti. tarafından isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin taahhütnamenin eksikliği hususunun tespit edildiği, ancak başka bir sebepten değerlendirme dışı bırakılan Haktok Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında da söz konusu belgeye rastlanmamasına rağmen adı geçen tutanakta bu eksiklik ile ilgili bir tespitin yer almadığı görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren Şarki Ltd. Şti.’nin teklifinin yüksek olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ancak söz konusu istekliye ait teklifin idarece tespit edilen yaklaşık maliyet bedelinin altında olduğu görüldüğünden, bu isteklinin teklifinin yüksek olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmasında idarece kullanılan kriter anlaşılamamıştır.

 

Başvuru sahibi firma olan Orpaş A.Ş. ile istekli firmalardan Haktok Ltd. Şti.’nin teklifleri hakkında idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve iki firmanın da yaptığı açıklamaların idare tarafından yeterli görülmediği; Haktok Ltd. Şti.’nin açıklamasında teklifin yıllık işçilik maliyetini karşılamaması sebebiyle, Orpaş A.Ş.’nin açıklamasının ise komisyon tarafından inandırıcı bulunmaması ve idarece hazırlanan işçilik maliyeti, giyim kuşam ve deterjan için verilen teklifin yaklaşık maliyetin çok altında olması nedeniyle idare tarafından kabul edildiği ve her iki istekliye ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesabı için idari şartnamenin 26 ncı maddesindeki düzenlemede; personele ait yol giderinin günlük brüt 3 YTL üzerinden ayda nakden 78 YTL olarak ödeneceği, yemek ihtiyacının idare tarafından karşılanacağı, tüm personel için bir yazlık ve bir kışlık kıyafet ile bir çift ayakkabının ayni olarak verileceği, Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmetleri için alınacak 19 kişiden lisans mezunu olacak iki personele ait aylık ücretin asgari brüt ücretin %100 fazlası olacağı, Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri için alınacak 50 kişiden halkla ilişkiler mezunu veya sosyal hizmetler uzmanı olacak iki personele ait aylık ücretin asgari brüt ücretin %50 fazlası olacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta oranının ise %3,5 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesinin 16 ncı bendinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            İhale dokümanında yer alan üç ayrı teknik şartnamede resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar için farklı düzenlemelerin olduğu, Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik Veri Hazırlama ve Kontrol İşi Teknik Şartnamesi’nde ise bu hususla ilgili herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görülmüştür. Hasta Yönlendirme ve Büro Hizmetleri Teknik Şartnamesi’nin 5.2 nci maddesinde “…dini ve resmi bayramlarda haftalık 48 saati aşmamak üzere idarenin isteği doğrultusunda çalışacaklardır.”, düzenlemesi ile 5.5 inci maddesinde; “Personelin çalışma saatleri İdare tarafından belirlenecektir. Resmi tatil, idari tatil ve hafta sonu tatillerinde idarenin bildireceği saatte hizmet yerinde göreve hazır ve istekli olarak bulunmasını temin edecektir.”, düzenlemesi mevcuttur. Genel Temizlik Hizmetleri İşine Ait Teknik Şartname’nin 6.A maddesinde “Dini ve resmi bayramlar, cumartesi ve Pazar dahil her gün 07.00-15.00 saatleri temizlik işleri sürekli devam edecektir. Günlük temizlik; sabah temizliği, mesai saatlerinde yapılacak temizlik ve akşam temizliği olmak üzere 3 aşamada yapılacaktır.”, düzenlemesi yapılmıştır. Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin 6.4 üncü maddesinde “Resmi tatil, idari tatil ve hafta sonu tatillerinde idarenin istemesi ve önceden haber vermesi halinde idarenin bildireceği saatte hizmet yerinde göreve hazır ve istekli olarak bulunması temin edilecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

               Yukarıdaki düzenlemelere bakıldığında, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar hakkında net bir düzenlemenin yapılmadığı ve çalışılacak gün sayısı ile personel sayısının açık olarak belirlenmediği tespit edilmiştir. İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabında da söz konusu genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalarda ödenecek tutarlarla ilgili bir hesabın yapılmadığı görülmüştür. İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan her iki firmanın açıklamalarında söz konusu hususla ilgili bir hesabın yapılmadığı görülmüş ancak Orpaş A.Ş.’nin verdiği cevap yazısında çeşitli kalemlerin karşılanması için firma kârı öngörüldüğü ve bu kalemler arasında idarece öngörülmesi halinde tatil günlerinde çalıştırılması istenen personellerin fazla çalışma ücretlerinin karşılanması maddesinin bulunduğu belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olacak masraflar dikkate alınarak kamu ihale işçilik modülünde yapılan işçilik hesabında, ayni olarak verilecek giyecek bedelleri hariç olmak üzere, toplam asgari işçilik maliyeti 2.617.957,010 YTL çıkmaktadır. İdare tarafından asgari işçilik maliyetinin 2.635.415,51 YTL olarak bulunduğu ancak bu tutara istekliler tarafından ayni olarak verilecek giyim maliyetinin idare tarafından tespit edilen tutarının da eklendiği tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan en düşük teklifi veren Haktok Ltd. Şti. ile en düşük ikinci teklifi veren Orpaş A.Ş.’nin açıklamaları incelendiğinde, her iki firmanın tekliflerinin de ayni olarak verilecek giyim bedeli hariç, %3 sözleşme gideri dahil, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar için ödenecek ücretler hariç olmak üzere asgari teklif edilmesi gereken işçilik maliyetlerini karşıladığı tespit edilmiştir. Ayrıca her iki firmanın da işin ifasında sırasında kullanılacak teklif fiyata dahil temizlik malzemeleri ve kıyafet bedelleri ile ilgili proforma faturaları sunduğu ve bu kalemler hakkında teklif ettikleri bedelleri belgelendirdikleri görülmüştür. Ancak, idare tarafından ihale dokümanında, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmalar için çalışılacak gün ve çalışacak personel sayısı net olarak belirlenmediğinden, isteklilerin teklif ettikleri fiyatların asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığı konusunda bir hesap yapma olanağı bulunmamaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda idare tarafından verilen ihalenin iptâli kararının uygun olduğu neticesine varılmıştır. 

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul