En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1333
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :26
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1333
Şikayetçi:
 Kar-Tek güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti., Çay Mahallesi 7.Sokak Yılmazlar İş Merkezi Nu:51 K.3/16 İskenderun/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkhan Devlet Hastanesi, 31440 Kırıkhan/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.03.2007 / 7483
Başvuruya konu ihale:
 2007/2096 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.61.G015/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkhan Devlet Hastanesi’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kar-Tek  Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.03.2007 tarih ve 7483 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin giyecek giderlerini nasıl karşılayacağı ve bunun hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı hususlarında idareye başvuruda bulundukları, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin giyeceğinin stokta bulundurulduğunun ve bunlar için fatura sunulduğunun anlaşıldığı, ancak, ihale üzerinde kalan isteklinin giyeceği stokta bulundurduğunu belirtmesinin mevzuat hükümlerine ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sonuç olarak ihale kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 8 işçi ile özel güvenlik hizmeti olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, işçilere asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı, işçilerin yemek ihtiyacının hastaneden çıkacak yemekten ücretsiz olarak karşılanacağı, bir yazlık ve bir kışlık olmak üzere, teknik şartnamede belirtilen özel güvenlik kıyafetinin verileceği, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının teklif fiyata dahil olduğu, anılan şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkının verileceği, 49 uncu maddesinde işin süresinin 10 ay olduğu (01.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında),

 

           Aynı şartnamenin 57 nci maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde 4 personel çalıştırılacağı, resmi ve dini bayram günlerinin ise 12,5 gün olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamede, 1’er adet şapka, kısa kollu gömlek, pantolon ve palaska ve siyah iskarpin ayakkabının yazlık kıyafet olarak, 1’er adet şapka, uzun kollu gömlek “v” yaka kazak, mont, pantolon ve botun kışlık kıyafet olarak öngörüldüğü, ayrıca, kullanılacak ekipmana ilişkin listeye de yer verildiği anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda teklif fiyata dahil olacak masraflarla ilgili olarak belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, resmi ve dini bayramlarda öngörülen çalışılacak gün ve işçi sayısı dahil, teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı sözleşme giderleriyle birlikte 57.488,63 YTL’dir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, isteklilerden Esen Güv. Hiz. Ltd. Şti.-Süvari Güv. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özvatan Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nden teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili idarece verilen süre içerisinde yazılı açıklama istenmiştir.

 

          İsteklilerden Esen Güv. Hiz. Ltd. Şti.-Süvari Güv. Hiz. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin yazılı açıklaması kapsamında özetle, normal mesaide asgari işçilik maliyetinin 56.315,46 YTL, resmi ve dini bayramlar için ise asgari işçilik maliyetinin 1.173,17 YTL olduğu, 8 işçi ve 10 ay için mali sorumluluk sigortasını 293,33 YTL olarak öngördükleri, stokta mevcut olduğu ve ekte faturasını sundukları, 8 işçi için yazlık ve kışlık giyecek için 144,00 YTL öngördükleri, bu maliyet unsurlarına 0,04 firma karı eklenmek suretiyle toplam tekliflerinin 57.926,00 YTL olduğu hususlarına yer verildiği, yazılı açıklamanın ekinde, asgari işçilik maliyet hesaplaması, 07.02.2007 tarihli giyeceğe ilişkin fatura ve 06.02.2007 tarihinden itibaren 10 gün geçerli olduğu belirtilen sigorta fiyat teklifinin sunulduğu, ancak söz konusu isteklinin, giyecek bedeli üzerinden sözleşme ve genel giderleri karşılamak üzere % 3’lük maliyet hesabı yaparak bunu yazılı açıklaması kapsamında maliyet unsuru olarak öngördüğünü belirtmediği,

 

          Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında özetle, teklif bileşenlerini oluşturan parametrelere ilişkin açıklamalara yer verildiği, yazılı açıklamanın ekinde, teklif fiyatı açıklama tablosu, asgari işçilik maliyet hesaplaması, giyeceğe ilişkin 08.02.2007 tarihli fatura, sigortaya ilişkin fiyat teklifi ve tanıtım kataloğunun sunulduğu, ekte yer alan belgelerde, normal mesaide asgari işçilik maliyetinin 56.315,46 YTL, resmi ve dini bayramlar için ise asgari işçilik maliyetinin 1.173,17 YTL, giyeceğin 652,00 YTL, sorumluluk sigortasının 153,33 YTL ve firma karının 6,04 YTL olarak öngörüldüğü ve toplam tekliflerinin 58.300,00 YTL olduğu, ancak söz konusu isteklinin giyecek bedeli üzerinden sözleşme ve genel giderleri karşılamak üzere % 3’lük maliyet hesabı yaparak bunu yazılı açıklaması kapsamında maliyet unsuru olarak öngördüğünü belirtmediği,

 

         Özvatan Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin yazılı açıklaması kapsamında özetle, işçiliğe ilişkin toplam 55.575,20 YTL, mali sorumluluk sigortasına ilişkin 280,00 YTL, giyeceğe ilişkin 1.110,00 YTL fiyat öngörülerek toplam tekliflerinin 58.632,43 YTL olduğunun belirtildiği, buna karşılık söz konusu isteklinin yazılı açıklamasını belgelendirmediği,

 

         Tespit edilmiştir.

 

         Kamu İhale Genel Tebliği’nde hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

          Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi hizmetlerin aşırı düşük teklif sorgulamasında, % 3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

 

          Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kurumca, ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan "işçilik hesaplama modülü"ne www.kik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, idarenin, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin giyecek bedeli üzerinden sözleşme ve genel giderleri karşılamak üzere % 3’lük maliyet hesabı yaparak, bunu teklif fiyatlarına dahil ettikleri yönünde açıklamada bulunmadıklarını dikkate almadan ihaleyi karara bağlaması anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

 

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale üzerinde kalan ortak girişimi olarak ihaleye teklif verdiği anlaşılan isteklinin özel ortağına ait iş deneyim belgesinin teklif kapsamında sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

İşe ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi, mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasında sayılmıştır.

 

Diğer taraftan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde, “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde kalan ortak girişimin özel ortağı konumundaki Süvari Güv. Hiz. Ltd. Şti.ne ait iş deyim belgesinin anılan Yönetmelikte öngörülen oranda sunulması gerekirken sunulmadığı gerekçesiyle söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, belge kontrol tutanağında söz konusu iş deneyim belgesinin “var” olduğu tespit edilmek suretiyle, bu isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesi mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin, idarece hizmet alımı ihaleleri için öngörülen standart form ihale dokümanına konulduğu halde, mal alımları için öngörülen standart forma uygun olarak İskenderun Devlet Hastanesi tarafından düzenlenerek verildiği, söz konusu belgede, sözleşme tutarına yer verildiği, ancak belge tutarı, geçici kabul tarihler gibi bilgilerin belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu hususla ilgili olarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin, idarece hizmet alımı ihaleleri için öngörülen standart form ihale dokümanına konulduğu halde, mal alımları için öngörülen standart forma uygun olarak İskenderun Devlet Hastanesi tarafından düzenlenerek verildiği, söz konusu belgede, sözleşme tutarına yer verildiği, ancak belge tutarı, geçici kabul tarihler gibi bilgilerin belirtilmediği dikkate alınmadan bu isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesi, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, ortada geçerli bir teklif kalmayacağından, ihale kararı ve işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

          İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul