En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1334
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :27
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1334
Şikayetçi:
 Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Elazığ Cad., Gencan Apt., No:4/10, DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Devlet Hastanesi, Hastayurdu Cad., No:31, 16339, Tophane, Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8383
Başvuruya konu ihale:
 2006/135087 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 08.07.21.0199/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Devlet Hastanesi’nce 07.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2007 tarih ve 8383 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda ihale üzerinde kalan firmanın teklif etmiş olduğu bedel olan 2.970.988,00 YTL’den işçilik, yol ve %2 sözleşme bedelinin çıkartılmasından sonra kalan 188,22 YTL ile giyim, makine, amortisman bedeli, ekipman ve ilaçlama gibi giderlerin karşılanamayacağı; firmalarının verdiği teklifin tüm giderleri karşılayan en uygun teklif olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından teklif mektuplarının incelenmesinin ardından ihaleye teklif veren dört isteklinin (Seven A.Ş., Bayıktem Ltd. Şti., Gelişim Ltd. Şti. ve Vurallar Ltd. Şti.) tekliflerinde aritmetik hata tespit edildiği ve idare tarafından konu ile ilgili olarak re’sen yapılan düzeltmelerin isteklilere yazılı olarak tebliğ edildiği belirlenmiştir. Bahsi geçen dört istekliden üçünün (Seven A.Ş., Bayıktem Ltd. Şti., Gelişim Ltd. Şti.) aritmetik hata olduğu gerekçesiyle idare tarafından yapılan re’sen düzeltmeyi kabul ettiği, Vurallar Ltd. Şti.’nin ise bu durumla ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu belirlenmiştir.

           

İdareye yapılan şikâyet başvurusunun reddedilmesinin ardından Vurallar Ltd. Şti.’nin Kurum’a yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 15.01.2007 Tarih ve 2007/UH.Z-96 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda teklif cetvellerinde aritmetik hata düzeltmesi yapılan firmalar olan Vurallar Ltd. Şti., Bayıktem Ltd. Şti., Gelişim Ltd. Şti. ve Seven A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması hususunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem kararı verildiği tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu Kurul Kararı üzerine, İdare tarafından isteklilerden teklif sürelerinin uzatılmasının talep edildiği ve Seven A.Ş., Bayıktem Ltd., Vurallar Ltd., Alpay Temizlik, Emin Ltd. Şti. ve Zengin Ltd. Şti.’nin teklif sürelerini 90 gün daha uzatmayı kabul ettikleri görülmüştür.

 

            İhale sürecinde, Alpay Temizlik firması, Vurallar Ltd. Şti., Zengin Ltd. Şti., Bayıktem Ltd. Şti., Gelişim Ltd. Şti., Karel Ltd. Şti. ve İlmero Ltd. Şti.’nin idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu tespit edilmiştir. Teklif sürelerini uzatmayan ve aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermeyen Karel Ltd. Şti. ve İlmero Ltd. Şti. ile geçici teminatını geri alan Gelişim Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; işçilerin yemek ihtiyacının hastanede çıkan yemekten karşılanacağı, bundan dolayı istekliler tarafından yemek bedeli öngörülmeyeceği; işçilere günde 2 adet olmak üzere 26 gün üzerinden otobüs bileti veya buna karşılık gelecek manyetik Bukart’ın ayni olarak verileceği, bir yazlık bir de kışlık olmak üzere 2 adet formanın ayni olarak verileceği iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %2 olduğu, belirtilmiştir.

 

            İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabının işçilik maliyeti kısmında yol bedeli olarak kişi başına günlük KDV hariç 1,27 YTL otobüs ücreti üzerinden 26 gün için 66,04 YTL öngörüldüğü, aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan beş istekliden dördünün yol bedelini aylık 66,04 YTL olarak belirlediği tespit edilmiştir. İşçilik hesaplama modülünde yapılan hesaba göre; giyim bedeli hariç, yol bedeli dahil olmak üzere olmak üzere teklif edilmesi gereken toplam asgari maliyet toplamı 2.970.799,78 YTL olarak bulunmaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan firma olan Alpay Temizlik-Mithat Alpay’ın 2.970.988,00 YTL teklif ettiği ve bu teklif bedelinin yukarıda belirtilen asgari maliyet tutarını karşıladığı görülmektedir.

 

İdareler tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına isteklilerce verilecek cevapların değerlendirilmesi ile ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Başvuru sahibi firmanın İdareye yaptığı şikâyet başvurusuna İdare tarafından verilen cevap yazısında bulunan ve ihale üzerinde kalan istekli ile başvuru sahibi firmanın teklifi hakkında yapılan değerlendirmede; “Hayatın olağan akışı içinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin veya şikâyetçinin vermiş olduğu teklif ile bu işi nasıl gerçekleştirecekleri muallakta görülmekle birlikte, verilen teklif bedeli üzerinden hesaplanan %2’nin büyük bir tutar olduğu ve bu tutar içinde giyim, ilaçlama ve ekipman masraflarını da karşılayabileceğin düşünüldüğünü, Kamu yararı düşünüldüğünde, İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masrafları başlığı altında 26.1, 26.3 ve 26.5 maddelerine göre asgari işçilik maliyetini karşılayan, aşırı düşük sorgusunda asgari işçilik ve diğer bileşenleri için proforma fatura ve taahhüt belgeleri ile genel temizlik işini gerçekleştireceğini beyan eden, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Alpay Temizlik-Mithat Alpay’ın, ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif seçilmesinde mevzuata aykırılık görülmediğini…”, şeklinde bir açıklamanın yapıldığı ve İdare’nin ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevabı Yönetmelik’in yukarıda belirtilen maddesine göre değerlendirerek Alpay Temizlik-Mithat Alpay’ın açıklamasını yeterli gördüğü belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak; ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyeti ve %2 sözleşme giderini karşıladığı anlaşıldığı, ancak 340 işçinin giyim maliyeti, temizlik ekipmanı ve ilaçlama ile ilgili masraflar için ayrılan bedel olarak, isteklinin teklifinden asgari işçilik maliyetinin çıkarılması sonucunda geriye kalan kısım olan 188,22 YTL’nin öngörüldüğü, sunulan belge ve öngörülen bedelin değerlendirilmesi sonucunda hayatın olağan akışı içinde ihale dokümanında belirtilen kıyafetin bu bedelle temin edilebilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği; ancak ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen istekli olan Vurallar Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti. açısından aynı durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti.’nin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul