En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1335
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :28
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1335
Şikayetçi:
 Titiz Özel Güvenlik ve Korm. Ltd. Şti. - Hakcan Özel Güv. Ltd. Şti.-Set Koruma ve Özel Güv. A.Ş. İş Ortaklığı, Halep Cad. Kardeşler İş Merkezi No:17 K.3 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Turgut Özal Tıp Merkezi MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7008
Başvuruya konu ihale:
 2006/192604 İKN|li Turgut Özal Tıp Merkezi Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 08.06.40.0158/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesince 18.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 16.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 7008 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,   Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; teklif fiyatlarının yasal zorunlu giderleri karşıladığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam Özel Güvenlik Personeli sayısı 60, 49.2 maddesinde, işin süresi (365) takvim günü olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altında yer alan  26.3 maddesinde, yemeğin idarece ücretsiz karşılanacağı, yol ücretinin aylık 26 gün üzerinden ayni karşılanacağı ve yine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre verilecek olan giyecek malzemelerinin de ayni olarak karşılanacağı, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacağı düzenlemesine yer verilmiş 26.5. maddesinde ise, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1,5 olduğu belirtilmiştir.

           

            Öte yandan İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde ise, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü çalıştırılacak özel güvenlik personel sayısı (12) kişi olarak belirlenmiştir.

 

 Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, (60 kişi ile 365 gün), % 3 sözleşme gideri dahil Nakdi Belirlemelere Göre Hesaplanabilir Asgari Maliyet (Yol, Giyim, Sigorta Hariç, Tatillerde Çalışma Dahil) (510.640,17-YTL) olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatının ise; (511.800,00-YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

              4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca taahhütnamede ihale tarihi itibariyle ibaresi yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan  Defance  Özel  Güv. Kor. ve Eğit. Hiz. San. ve  Tic. Ltd. Şti. hariç diğer istekliler gibi başvuru sahibinden de aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve anılan isteklinin açıklamasının yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Bu durumda, başvuruya konu ihalede, (60 kişi ile 365 gün), % 3 sözleşme gideri dahil Nakdi Belirlemelere Göre Hesaplanabilir Asgari Maliyetin (510.640,17-YTL) olduğu, başvuru sahibinin teklif fiyatının ise; (511.800,00-YTL) olduğu, yol, giyim, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için 1.159,83-YTL kaldığı belirlenmiştir. Başvuru sahibi bu giderleri belgelendirme yoluna gitmiş ise de, dosyada bulunan Malatya Belediye Başkanlığının 14.12.2006 tarihli yazıda, şehir içi ile Turgut Özal Tıp Merkezi arası bir kişilik sivil taşıma ücretinin 0,75-YTL olduğu hususunun yer alması karşısında, yol ücretine ilişkin olarak oniki aylık taşıma karşılığı toplam 100,00-YTL.’lik sunulan belgenin yeterli bulunmaması yönünden ihale komisyonu kararında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, Defance Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifli kapsamında sunmuş olduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/H) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında isteklilere tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Açıklanan gerekçelerle, söz konusu isteklinin de değerlendirmeye tabi tutularak ihalenin sonuçlandırılması yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluğun itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı şeklindeki görüşüne katılmıyorum.

                         

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

KARŞI OY

 

 

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

 

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

 

            Bu gibi durumlarda;

 

            1.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

 

            2.Yöntem        : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

 

            İncelenen ihalede; ihaleye teklif veren Defance Ltd. Şti.’nin teklifinin idare tarafından yukarıda belirtilen taahhütnamenin usulüne uygun verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. 

 

            Yukarıda açıklanan yöntemlerin uygulanması sonucunda bu teklifin değerlendirmeye alınması gerektiğinden bu ihale hakkında “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

           

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul