• Karar No: 2007/UH.Z-1336
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :29
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1336
Şikayetçi:
 Kardak Yemek Temz. İnş. Taah. Gıda Turz. Pazarl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Halk Sok. No: 8/4 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yargıtay 1. Başkanlığı, Atatürk Bulvarı Nu:100 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2007 / 8741
Başvuruya konu ihale:
 2007/3212 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.39.G015/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yargıtay 1. Başkanlığı’nca 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardak Yemek Temz. İnş. Taah. Gıda Turz. Pazarl. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2007 tarih ve 8741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) İdari şartnamede, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri, isteklinin iş hacmini gösterir belgeler ile ilgili düzenlemelere yer verildiği, idari şartnamede yer alan hükümlerden, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler ile hükmün, “iş ortaklığında bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir” şeklinde son paragraf hariç tamamının, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile hükmün tamamının, isteklinin iş hacmini gösterir belgeler ile hükmün yine tamamının Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanda yer aldığı,  satın aldıkları ihale dokümanı kapsamında, 1 adet zeyilnamenin olduğu ve bu zeyilnamenin söz konusu hükümlerin eski ve yeni hallerini kapsayacak şekilde düzenlendiği,  her ne kadar zeyilname düzenlenmesi suretiyle ihale dokümanı düzeltilmeye çalışılmış ise de, işlemler eksik tesis edildiğinden, zeyilname düzenlenmesinin, ihaleyi düzgün hale getirmediği, işe ait ihale ilanının 17.01.2007 tarihinde yayımlandığı, zeyilnamenin ise, ne zaman düzenlendiğinin belli olmadığı, ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak ilanın yayımlandığı tarih olan 17.01.2007 tarihinden sonraki 10 gün içerisinde hiçbir düzeltme ilanının yayımlanmadığı, bu konuda emsal Kurul Kararları da bulunduğu,
2 ) İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının, “Bu ihalede benzer her türlü temizlik ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, çünkü, genellikle belediyeler tarafından çıkarılan temizlik ihalelerinin çöp toplama ve nakli olduğu, bu durumda söz konusu işi gerçekleştirilen bir isteklinin de iş deneyim belgesinin kabul edilmesi gerekeceği, söz konusu benzer iş tanımının çelişkili olduğu, sağlıklı karar vermeyi engelleyeceği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği,
iddialarına yer verilmiştir.

 

           Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             17.01.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde ilanı yapılan ve 05.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak idarece, 06.02.2007 tarihinde “İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar” ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesine ilişkin karar alınarak, söz konusu hususlara ilişkin idari şartnamede yer alan eski düzenlemeler ile yeni düzenlemelerin ne şekilde olduğu belirtilmiştir.

 

            Söz konusu zeyilnamenin düzenlendiği 06.02.2007 tarihine kadar, 26.01.2007 tarihinde Karaosmanoğlu Tem. İnş. A.Ş. ve 30.01.2007 tarihinde de, Yüksel Tur. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanının satın alındığı anlaşılmıştır.

 

           Zeyilnameye konu olan, isteklinin bankalardan temin edecekleri belgelerine, bilanço ve eşdeğer belgelere ve iş hacmine ilişkin belgelere, zeyilname düzenlenmeden önce ihale ilanı ile idari şartnamede yeterlik kriterleri arasında idarece yer verildiği anlaşılmıştır.

 

           Zeyilnamenin düzenlendiği tarihten önce ihale dokümanını satın alan iki istekliden birine  faks ve adi posta yoluyla bildirildiği ve diğer isteklinin temsilcisine bila tarihli tutanakla elden teslim edildiği anlaşılmıştır.

 

           Diğer taraftan, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, zeyilnameye konu hususlara ilişkin olarak herhangi bir düzeltme ilanının yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

           İdarece düzenlenen söz konusu zeyilnameyle,

 

Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösteren belgelere ilişkin olarak:

  Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” ifadesinin, idari şartnamede önceden yer alan bu kritere ilişkin düzenleme kapsamına eklendiği,

 

İsteklinin Bilançosu ve Eşdeğer Belgeleri ile ilgili olarak:

“hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir”, “hesaplama yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir”, Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.”, Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gerekir.”, “Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı olması gerekir.” ve “İsteklinin ortak girişim olması halinde ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest kazanç defteri özetine ilişkin şartlan taşıması zorunludur.” ifadelerinin, idari şartnamede önceden yer alan bu kritere ilişkin düzenleme kapsamına eklendiği,

 

İsteklinin iş hacmini gösterir belgelere ilişkin olarak:

 

“Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce yada vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şarttı aranır.

İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki oranında hesaplanır.

İş ortaklığında; toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.” ifadelerinin, idari şartnamede önceden yer alan bu kritere ilişkin düzenleme kapsamına eklendiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

İhale dokümanında değişiklik yapılmasına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan aynı Kanunun 26 ncı maddesinde, düzeltme ilanı yapılması hususuna ilişkin olarak ise, 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Her ne kadar idarece düzenlenen zeyilname ilanda yer alan hususlara ilişkin olduğu için, 4734 sayılı Kanun uyarınca düzeltme ilanı yapılması gerekirken bu ilanın yapılmaması hususu ile idarenin zeyilname düzenlendiği tarihe kadar ihale dokümanını satın alanlara, Kanuna uygun olarak tebliğ tarihlerini gösterir ve Tebligat Kanunu’nun uygulanmasını sağlar biçimde zeyilnameyi bildirmesi gerekirken, faks, adi posta ve bila tarihli elden teslim ile bildirmesi, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte ise de, idarece düzenlenen zeyilnamenin kapsamının, zaten önceden ilanda ve idari şartnamede öngörülmüş olan ve yukarıda belirtilen yeterlik kriterlerinin, uygulama yönetmeliğinde yer alan düzenlemelerdeki daha ayrıntılı açıklamalarına yer verilmesinden ibaret olduğu, idari şartnamede, yeterlik kriterlerine ilişkin istenen belgelerin bu yönetmeliğe göre teklif kapsamında sunulacağı ifadesine de yer verildiği dikkate alındığında, idarenin zeyilname düzenlenmesi sürecine ilişkin mevzuata aykırı olarak tesis ettiği işlemlerin sonuca etkili olmadığı düşünüldüğünden, şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İşe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının, “Bu ihalede benzer iş olarak her türlü temizlik ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir” şeklinde öngörüldüğü anlaşılmış olup, aynı tanıma, işe ait ihale ilanının 4.4 maddesinde de yer verilmiştir. Diğer taraftan aynı şartnamenin 2 nci maddesi ile teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, işin 50 kişi ile temizlik hizmet alımında ibaret olduğu belirtilmiştir.

 

           Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlanmış olup, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade ettiği, hükme bağlanmıştır.

 

         Bu itibarla, ihale konusu işin tanımı ve benzer iş ile, ihale komisyonunun sunulan iş deneyim belgelerini işin niteliğine uygun olarak değerlendirmesi gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, şikayetçinin, idarece ihale ilanında ve dokümanında öngörülen benzer iş tanımının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul