• Karar No: 2007/UH.Z-1342
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :35
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1342
Şikayetçi:
 M B Altyapı İnş. Taah. Tur. Tem. Güv. Oto. Bilg. Mat.San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Harbiye Mahallesi Dikmen Cad. No:228/12 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü, Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi 7. Sokak No:4 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8268
Başvuruya konu ihale:
 2006/194253 İhale Kayıt Numaralı “01.04.2007 -31.12.2007 Tarihleri Arası Temizlik Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.12.0022/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü’nce 09.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “01.04.2007 -31.12.2007 Tarihleri Arası Temizlik Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak M B Altyapı İnş. Taah. Tur. Tem. Güv. Oto. Bilg. Mat.San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.03.2007 tarih ve 8268 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesindeki temizlik malzeme listesinde cam lastiğinin birimlere göre dağılımı 150 iken toplam sütununda 148 olarak, toz bezinin birimlere göre dağılımı 1454 metre iken toplam sütununda 1450 metre olarak ve lastik eldivenin birimlere göre dağılımı 577 iken 215 adet olarak belirtilmesi ile idari şartnamede yer alan malzeme listesinde yer almamasına rağmen teknik şartnamede sunulan listede aylık 75 adet kazan fırçasına yer verilmiş olmasının teklifin sağlıklı şekilde hazırlanmasını engellediği, firmayı tereddüde düşürdüğü,

            2) İdari ve teknik şartnamede öngörülen giyecek malzemelerinin teknik özelliklerinin (kumaş, elyaf vb.) belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu ve teklifin tespit edilmesini ve değerlendirilmesini imkansız kıldığı,

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmeyen maliyet kalemi olan ilaçlamaya idari şartnamenin 7.3.4.b maddesi ile teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ilaç miktar ve özelliklerinin belirtilmemesi nedeniyle maliyet hesabında tereddüde düştükleri ve teklif veremedikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, YÖK Adana Bölge Müdürlüğünün 12 adet yurt binasının temizliği, çamaşırhane işletmeciliği ve kaloriferlerinin yakılması işlerinin 01.04.2007-31.12.2007 arasında 9 ay süreyle ve 140 temizlikçi, 40 çamaşırcı ve 82 kaloriferci olmak üzere toplam 262 işçi ile yapılması olup birim fiyat usulde teklif alınmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesindeki temizlik ekipmanları listesinde,

 

            - cam lastiğinin birimlere göre dağılımı 150 iken toplam sütununda 148 olarak

            - toz bezinin birimlere göre dağılımı 1454 metre iken toplam sütununda 1450 metre olarak

            - lastik eldivenin birimlere göre dağılımı 557 iken 215 olarak gösterildiği;

 

            Ayrıca idari şartnamede yer alan ekipman listesinde yer almamasına rağmen teknik şartnamede sunulan listede aylık 75 adet kazan fırçasına yer verildiği görülmekle birlikte, firmalar tarafından birim fiyat teklif sunulacak olup, doğru miktarlar üzerinden teklif verilmesi mümkün olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII. G. “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “13- (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /5 md.) Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhaleye ait İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde “Çalışacak personele verilecek giyim eşyası listesi” adı altında 3 işçi grubu için ayrı ayrı hangi tür ve sayıda giyim malzemesinin istendiği belirtilmiştir. Bu kapsamda giyim eşyasının cinsi olarak “iş önlüğü, iş tulumu, ateş gözlüğü, iş eldiveni, filtreli maske, çizme” şeklinde tespit yapılmış olup bu belirlemelerin makul ve maliyet hesabı yapmaya yeterli olduğu kanaatine ulaşılmıştır. İdarenin özel bir belirleme yapmamış olması nedeniyle kumaş türü gibi giyim malzemelerinin teknik özelliklerinin ihale konusu iş kolunda faaliyet gösteren basiretli tacirler tarafından öngörülen ve ortalamanın altında olmayan nitelikte ürünler olması gerektiği genel hukuk kuralları gereği olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle idarece yapılan belirlemede mevzuata aykırılık bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin “Şartnamede belirtilen yerlerin ilaçlanması” başlıklı 9 uncu maddesinde, “9.1. Şartnamede belirtilen yer ve/veya yerlerin her türlü haşere ve mikroplardan arındırılması amacıyla yapılacak ilaçlama işi, 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, ilgili İl sağlık Müdürlüğünden alınmış Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi olan kişilere veya ve/veya firmalara bu işle uzmanlaşmış kişi ve/veya kişilerle aylık olarak yapılacak ve/veya yaptırılacaktır. İdarenin gerekli gördüğü durumlarda da ayrıca ilaçlama yapılacaktır.

 

9.2. İlaçlama esnasında haşere ve mikroplara karşı etkili olan ancak insan sağlığını bozmayacak maddeler kullanılacaktır. Bu hususla ilgili tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, idari şartnamenin 7.3.4 (b) maddesinde de aynı yönde düzenleme yapılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale konusu işin adında ilaçlama geçmemekte ve ilaçlama ihale konusu işin karakteristik edimini oluşturmamakta, temizlik işinin bir cüzü olarak ortaya çıkmaktadır. İdari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden işin maliyet kalemlerinden birini oluşturduğu ve ayda bir yapılacağı anlaşılmakta olup ihale konusu işin esaslı unsurunu oluşturan bir maliyet bileşeni olmadığından genel giderler içinde karşılanması mümkün olduğundan maliyet hesabında belirsizlik yarattığı iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul