• Karar No: 2007/UH.Z-1343
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :36
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1343
Şikayetçi:
 Gök Sofra Yemekçilik Gıda Tem. Tahm. Tahl. Nak. İnş. Teks. Ltd. Şti., Tepebağ Mahallesi 6.Sokak No:10 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü, Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi 7. Sokak No:4 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8269
Başvuruya konu ihale:
 2006/194253 İhale Kayıt Numaralı “01.04.2007 -31.12.2007 Tarihleri Arası Temizlik Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.11.0022/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü’nce 09.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “01.04.2007 -31.12.2007 Tarihleri Arası Temizlik Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gök Sofra Yemekçilik Gıda Tem. Tahm. Tahl. Nak. İnş. Teks. Ltd. Şti.’nin 13.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.03.2007 tarih ve 8269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmeyen maliyet kalemi olan ilaçlamaya idari şartnamenin 7.3.4.b maddesi ile teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve ilaç miktar ve özelliklerinin belirtilmemesi nedeniyle maliyet hesabında tereddüde düştükleri ve teklif veremedikleri,

 

            2) İdarenin 11 gün resmi tatil günü kabul etmiş olmasının hatalı olduğu, 1,5 gün için fazla mesai ücretine yer verilemediği,

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesindeki temizlik malzeme listesinde cam lastiğinin birimlere göre dağılımı 150 iken toplam sütununda 148 olarak, toz bezinin birimlere göre dağılımı 1454 metre iken toplam sütununda 1450 metre olarak ve lastik eldivenin birimlere göre dağılımı 557 iken 215 adet olarak belirtilmesi ile idari şartnamede yer alan malzeme listesinde yer almamasına rağmen teknik şartnamede sunulan listede aylık 75 adet kazan fırçasına yer verilmiş olmasının teklifin gerçekçi bedellerle hangi malzeme miktarlarına ve listeye göre belirleneceği konusunda firmayı tereddüde düşürdüğü ve çelişki yarattığı, 

 

            4) Başvuru konusu ihale ile 140 temizlik personeli, 40 çamaşırcı ve 82 kaloriferci hizmeti satın alınmak istendiği; bu hizmetlerin hiçbirisi bir diğerinin karakteristik ayrılmaz bir parçası niteliğinde olmamakla birlikte İdari Şartname’nin 7.4 maddesinde, istenen bu üç hizmetin birlikte, ya da temizlik hizmetinin yanında çamaşır yıkama ya da temizlik hizmetinin yanında kalorifer yakma ya da sadece temizlik hizmeti yapmış olma şartının arandığı, personel sayısının 1/3’ünü oluşturan kalorifer yakma ve 1/6’sını oluşturan çamaşır yıkama hizmetini yapmış olan firmaların tek başına ya da ortak girişim olarak ihaleye katılmalarının engellendiği, bu düzenlemenin Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu, bu aykırılıklar nedeniyle teklif veremedikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Şartnamede belirtilen yerlerin ilaçlanması” başlıklı 9 uncu maddesinde, “9.1. Şartnamede belirtilen yer ve/veya yerlerin her türlü haşere ve mikroplardan arındırılması amacıyla yapılacak ilaçlama işi, 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Halk Sağlığı Alanında Haşerelere karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, ilgili İl sağlık Müdürlüğünden alınmış Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi olan kişilere veya ve/veya firmalara bu işle uzmanlaşmış kişi ve/veya kişilerle aylık olarak yapılacak ve/veya yaptırılacaktır. İdarenin gerekli gördüğü durumlarda da ayrıca ilaçlama yapılacaktır.

 

9.2. İlaçlama esnasında haşere ve mikroplara karşı etkili olan ancak insan sağlığını bozmayacak maddeler kullanılacaktır. Bu hususla ilgili tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, idari şartnamenin 7.3.4 (b) maddesinde de aynı yönde düzenleme yapılmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale konusu işin adında ilaçlama geçmemekte ve ilaçlama ihale konusu işin karakteristik edimini oluşturmamakta, temizlik işinin bir cüzü olarak ortaya çıkmaktadır. İdari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden işin maliyet kalemlerinden birini oluşturduğu ve ayda bir yapılacağı anlaşılmakta olup ihale konusu işin esaslı unsurunu oluşturan bir maliyet bileşeni olmadığından genel giderler içinde karşılanması mümkün olduğundan maliyet hesabında belirsizlik yarattığı iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İhaleye ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, “01.04.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki dini ve milli bayramlar nedeniyle 11 gün resmi tatil olduğundan, resmi tatil günlerinde çalışacak personel için aylık ücretin 1/30’u oranında fazla mesai ücreti ödenecektir. Bu nedenle; 23 Nisan’da (1 gün) 14 kişi, 19 Mayıs’ta (1 gün) 94 kişi, 30 Ağustos’ta (1 gün) 51 kişi, 29 Ekim’de (1 gün) 102 kişi, Ramazan Bayramı’nda (3 gün) 97 kişi ve Kurban Bayramında (4 gün) 113 kişi olmak üzere toplam 1104 gün fazla mesai yaptırılacağı öngörülerek (sözleşmenin uygulanması sırasında, ihtiyaca göre fazla mesai yapacak personel sayısında arttırma veya azaltma yapılabilecektir.) hesaplanacak fazla mesai maliyeti teklif bedele dahil edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup idarenin yaklaşık maliyet hesabında da aynı sürelere yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirlenmesi gerektiği ve bu çalışmalar için idari şartnamede yapılan belirlemeye göre ücret ödeneceği açıklanmış olup, İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü öngörülmüştür.

İhale dokümanında çalışılacak gün ve personel sayısı açıkça belirtilmiş olup tereddüt oluşmaksızın kaç gün üzerinden teklif verileceği anlaşılmaktadır. İhale birim fiyat usulde gerçekleştirildiğinden idarece öngörülmeyen 1,5 gün için çalışma söz konusu olursa bu günlere ilişkin maliyetin idarece ödenmesi de mümkün bulunmakta olup iddia yerinde görülmemiştir.

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesindeki temizlik ekipmanları listesinde,

 

            - cam lastiğinin birimlere göre dağılımı 150 iken toplam sütununda 148 olarak

            - toz bezinin birimlere göre dağılımı 1454 metre iken toplam sütununda 1450 metre olarak

            - lastik eldivenin birimlere göre dağılımı 557 iken 215 olarak gösterildiği;

 

            Ayrıca idari şartnamede yer alan ekipman listesinde yer almamasına rağmen teknik şartnamede sunulan listede aylık 75 adet kazan fırçasına yer verildiği görülmekle birlikte, firmalar tarafından birim fiyat teklif sunulacak olup, doğru miktarlar üzerinden teklif verilmesi mümkün olduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektördeki temizlik, çamaşır yıkama ve kalorifer yakma hizmetlerinin bir arada yapılmasının kabul edilebileceği gibi temizlik ve kalorifer yakma hizmetlerinin bir arada yapılması veya temizlik ve çamaşır yıkama hizmetlerinin bir arada yapılması ya da sadece temizlik hizmeti yapılması da benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 ncü maddesinde “benzer iş; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder”  şeklinde tanımlama yapılmıştır.

 

            İhale konusu işte 140 temizlikçi, 40 çamaşırcı ve 82 kaloriferci çalışacağı öngörülmüş olup personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım türü olan ihale konusu işin ağırlıklı kısmını temizlik işi oluşturmakta, kalorifer yakma işinin belli bir dönemde yapılacağı ve süreklilik arz etmeyeceği anlaşılmakta ve 2 yurtta da çamaşır yıkama hizmetinin bulunmadığı görülmekte olduğundan benzer iş olarak tek başına kalorifer yakma ve tek başına çamaşır yıkama işinin kabul edilmeyeceğine ilişkin düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul