• Karar No: 2007/UH.Z-1344
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :37
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1344
Şikayetçi:
 Koçbey Turizm Taşm. Güv. Gıda Temz. Hizm. San. ve Tic.Ltd. Şti., İskitler Caddesi No:60/4 İskitler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Belediye Başkanlığı, İvedik Caddesi No:35 06170 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9062
Başvuruya konu ihale:
 2007/7798 İKN|li “Araç Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 08.07.56.0167/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Koçbey Turizm Taşm. Güv. Gıda Temz. Hizm. San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.03.2007 tarih ve 9062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından, tekliflerinde sundukları iş bitirme belgesine ait tutarın 41.944,00 YTL olduğu, ihaleye katılabilmek için 125.800,00 YTL tutarında iş bitirme belgesine sahip olmaları gerektiğinden değerlendirme dışı bırakıldıklarının kendilerine bildirildiği, ihaleye sundukları iş deneyim belgesine ait tutarın 450.757,00 YTL olduğu, 41.944,00 YTL olan tutarın iş deneyim belgesi düzenlenme tarihi itibariyle son hak ediş tutarına ait olduğu, idare tarafından söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği olarak değerlendirilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından, iş deneyim belgesi tutarının yeterli bulunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibi Koçbey Turz. Taşm. Güv. Gıda ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin; 05.01.2005 tarihinde BİMTAŞ A.Ş. tarafından düzenlendiği, “47 adet Hizmet Aracının Bir yıl Süre ile Şoförsüz Olarak Kiralanması” işine ait olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde işin keşif veya ilk sözleşme bedelinin; 256.600 USD – 375.023 YTL, sözleşme tarihinin; 30.12.2003, işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi ve/veya fiziki gerçekleşme oranının; %99 – 450.757 YTL, belge tutarının; 41.944 YTL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Söz konusu iş deneyim belgesi hakkında 02.04.2007 tarih ve 1116 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen BİMTAŞ A.Ş.’den açıklayıcı nitelikte bilgi ve belge istenilmiştir.

 

BİMTAŞ A.Ş. 05.04.2007 tarih ve 572 sayılı yazısında;

 

“Şirketimiz tarafından 2004 yılı ihtiyacı olan “Hizmet Aracı Kullanılmak üzere 47 adet Şoförsüz Binek Araç Kiralanması” ihalesi 14.11.2003 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihalesi yapılmıştır. 2003/41901 İKN’li alım, 255.600 USD – (375.022,97 YTL) bedelle Koçbey Turz. Taşm. Güv. Gıda ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmıştır. 30.12.2003 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanarak hizmet alımı başlamıştır.

Söz konusu sözleşmeye istinaden yüklenicinin 2004 yılı içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlerin toplam tutarı 450.757,39 YTL dir. (Ek’li 12 adet fatura ve araç puantaj belgeleri)

İlgi yazınızda bahsi geçen iş deneyim belgesinin düzenlendiği tarihte iş sonlanmış ancak, kesin kabul yapılmamıştır. Bu sebepten söz konusu iş deneyim belgesinde işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi ve/veya fiziki gerçekleşme oranı:%99 olarak yazılmıştır.

Ancak, söz konusu belgede 11 no.lu satırda yazılan tutar, yüklenicinin yıl içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlerin toplam tutarı olan 450.757 YTL olması gerekirken sehven yüklenicinin tarafımıza kesmiş olduğu 31.12.2006 tarihli ve 100848 no.lu tek bir faturanın KDV hariç tutarı olan 41.944 YTL yazılmıştır.” şeklinde ifade yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından, ihaleye 501.120,00 YTL fiyat teklif verildiği, BİMTAŞ A.Ş.’nin yazısı doğrultusunda, başvuru sahibine ait iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen tutarı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, ihale komisyonunca teklifi değerlendirme dışı bırakılan Koçbey Turz. Taşm. Güv. Gıda ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir,

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul