• Karar No: 2007/UH.Z-1345
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :38
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1345
Şikayetçi:
 Ader İnş. Taah.Tur. Pet. Gıda Tem. San. ve Tic. A.Ş., Gazi Mah. Öz Ata Sok. Renk Apt. No:9/1 Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ankara Asfaltı 6.Km / MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7733
Başvuruya konu ihale:
 2007/11713 İhale Kayıt Numaralı “2007 yılı Mart-Nisan-Mayıs Ayları Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.79.0163/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi’nce 12.02.2007 tarihinde  ile yapılan “2007 yılı Mart-Nisan-Mayıs Ayları Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Ader İnş. Taah.Tur.Pet. Gıda Tem. San. ve Tic. A.Ş.’nin 27.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  01.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7733 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, gerekçe olarak “aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan temizlik sarf malzemelerine ait proforma faturada birim fiyatların belirtilmemesi ve toplam fiyatın da piyasa gerçeklerini  yansıtmaması” hususunun gösterildiği,  ihalenin kendilerinden 1.196,00 YTL fazla teklif veren Nokta Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu kararlarının mevzuata uygun bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalenin, ilgili tüm araç ve gereç,sarf ve kullanım malzemeleri müteahhit firmaya ait olmak üzere Malatya Beydağı Devlet Hastanesi genel temizlik ve ilaçlama hizmetleri işi olduğu ve isteklilerin götürü bedel teklif mektubu ile ihaleye katılacakları tespit edilmiştir.

 

Söz konusu temizlik hizmetlerinin 85 personel ve l Yönetici ile yaptırılacağı, temizlik hizmetlerinin nasıl yürütüleceğini belirleyen teknik şartnamenin 1 inci maddesinde işin tanımının; “Malatya Beydağı Devlet Hastanesi (ana bina. ek bina, merkezi dispanser, ısı merkezi, poliklinik binası, atölye" binaları, mutfak, bahçe hizmetleri vb. çevre temizliği dahil Genel Temizlik Hizmetleri ihalesi olup .teknik şartname dahilinde ilaçlama işi dahildir.) ne ait 6004 m2 kapalı alan,28660 m2 yeşil alanın 2007 yılı Mart-Nisan ve Mayıs ayları  temizlik hizmetleri işi,temizlik malzemeleri tamamen yükleniciye ait olmak üzere; haftanın 7 günü,resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde temizlik hizmeti verilecektir.”  şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı,  idari şartnamenin 23 üncü maddesinde;

           Ayrıca, Teklif edilen fiyata işçi başına yol bedeli dahil olacaktır.

a) Yol Ücreti ; nakdi olarak kişi başı gidiş - dönüş (Tek bilet :0.75 YTL)= 1.50 YTL (Brüt), Ayda 26 gün

olarak hesaplanacak.

b)Asgari işçilik maliyeti; 2007 yılı sigorta primleri baz alınarak hesaplanacaktır.

c)Sigorta risk prim oranı % 2 olarak hesaplanacaktır.

d)Teknik şartnamede belirtilen  üç ay içerisinde kullanacak temizlik sarf malzemeleri (amortismana tabi

olmayan malzemeler) ve ilaçlama giderleri

e) 2007 Mart-Nisan ve Mayıs ayları içerisinde resmi, dini bayram ve yılbaşı tatilleri 2 gün olarak tespit edilmiş,

bu tatil günlerinde Hastanemizde 36 Temizlik işçisi çalışacak olup 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesine

göre ücretleri hesaplanacaktır.

I) Teklif edilen fiyata % 3 sözleşme gideri eklenecektir.

İşçilerin Yemek ihtiyaçları hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece, şikayetçinin de içerisinde bulunduğu 6 istekliden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine istinaden “ayrıntılı teklif bileşenlerini” içeren yazılı açıklamalar istenilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından yapılan yazılı açıklamanın “Aşırı düşük teklif açıklamasında sunmuş oldukları Temizlik ve Sarf Malzemesine ilişkin
Serenay Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. firmasından almış oldukları teklif mektubunda birim fiyatların belirtilmemesi ve toplam fiyatın da piyasa gerçeklerinden çok düşük olması” nedeniyle yetersiz olarak değerlendirildiği ve değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında şikayetçi tarafından sunulan belgeler incelendiğinde;

 

15.02.2007 tarihli yazılı açıklamada; 3 aylık iş için personel giderine 189.328,14 YTL,  36 adet personelin 2 günlük genel tatil ücreti olarak 1.647,36 YTL hesapladıkları, teklif fiyatına sarf malzeme ve ekipman gideri olarak SERENA Tem. Ürn. Ltd. Şti. firmasından alınan fiyatlar doğrultusunda 780,00 YTL ilave ettikleri, ilaçlama gideri için ise 140,YTL öngördükleri, 2.079,24 YTL firma kârı ve % 3 sözleşme giderini de göz önüne alarak 199.704,00 YTL teklif hazırladıklarını ifade etmişlerdir.

 

Yazılı açıklamaya ek olarak SERENA Tem. Ürn. Ltd. Şti. firmasından alınan bir teklif mektubunda teknik şartnamede belirtilen malzemenin şikayetçiye  780,00 YTL karşılığında verileceğinin kabul ve taahhüt edildiği, birim fiyatlar belirtilmese dahi toplam bedelin beyan edilmesinin malzeme maliyeti için bir açıklama olarak kabul edilebileceği ancak, alınan “teklifin 120 gün geçerli olduğu” nun belirtildiği ancak, teklif mektubunda tanzim  tarihin bulunmadığı,  bu yönüyle teklifin halen geçerli olup olmadığının anlaşılmasının mümkün olmadığı,

 

05.12.2006 tarihli ve SERENA Tem. Ürn. Ltd. Şti. firmasından alınan malzemenin cinsi, miktarı, birimi bulunan fakat birim fiyat ile toplam tutarın belirtilmediği bir başka proforma faturanın da ihale dosyasında bulunduğu, Proforma faturaya ekli 12.12.2006 tarihli SERENA Tem. Ürn. Ltd. Şti. firmasınca düzenlenen taahhütnamede faturada dökümü bulunan malzemenin 232,38 YTL karşılığında verilmesinin kabul ve taahhüt edildiği,

 

Başvuru sahibi  tarafından verilen malzeme bedelinin diğer isteklilerden ve yaklaşık maliyet cetvelinde öngörülen miktarlardan daha düşük olduğu,  aktarıldığı haliyle, “…. tarafından  sarf malzemesine ilişkin olarak
Serenay Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. firmasından alınmış  teklif mektubunda birim fiyatların belirtilmemesi ve toplam fiyatın da piyasa gerçeklerinden çok düşük olması” gerekçesiyle şikayetçiye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının, idarece mevzuat gereğince kullanılan takdir yetkisi sonucunda tesis edilmiş bir işlem  olduğu anlaşılmıştır.

 

      Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul