En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1347
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :40
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1347
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal ve Sağ. Hizm. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Zuhurat Baba Mah. İncirli Cad. Tranlı Sok. Huzur Ap. No:6/3 Bakırköy/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Prof.Kazım İsmail Gürkan Cad. No:8 Cağaloğlu Eminönü/ İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8347
Başvuruya konu ihale:
 2006/172171 İhale Kayıt Numaralı “Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İçin Bakım-Temizlik-Aşçılık ve Kalorifer Hizmetleri Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 08.07.16.0163/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İçin Bakım-Temizlik-Aşçılık ve Kalorifer Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sosyal ve Sağ. Hizm. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.03.2007 tarih ve 8347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri teklifin “..mevzuatı gereğince kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek Odası belgesinde firmanın  faaliyet alanındaki konular arasında, alımı yapılacak iş ve benzer iş tanımı yani genç, yaşlı, özürlü, hasta bakımı hizmetinin bulunmadığı, ayrıca iş deneyim belgesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin yer almadığı   ve bu sebeple alımı yapılacak olan işin tanımına uymadığı“ gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu kararın mevzuata aykırı olduğu, ayrıca ihalenin kendilerinden fazla teklif veren firma üzerinde bırakılarak kamu zararına sebep olunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İncelemeye konu ihale, 11 ay süre ve 250 personel ile Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İçin Bakım-Temizlik-Aşçılık ve Kalorifer Hizmetleri Alımı hizmet alımı işi  olup, açık ihale usulü ile ihale edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde; 26.3. Personelin yol gideri günlük brüt (3.63 Y TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yemek ücreti Personele Ayni olarak ödenecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır. Ayrıca 2007 yılı içerisinde her personele Resmi ve Dini bayram günlerinde yaptırılacak Fazla çalışma için 4857 Sayılı İş Kanununun 47 Maddesi uyarınca; Bonservisli 2 Aşçıya Asgari Üretin % 30 fazlası üzerinden, Sertifikalı 144 Bakım personeline Asgari üretin % 30 fazlası üzerinden, vasıfsız 104 personel için ise asgari ücret üzerinden ve Yılda bir kez olmak üzere 9 (Dokuz) gün Ücret ödemesi yapılacaktır. 250 Personelce çalışma esnasında kullanılacak ve yılda iki kez verilecek olan Giyim bedeli de teklif fiyata dahil edilecektir. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele Ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.”

 

               İŞÇİNİN   POZİSYONU                                                                                 ASGARİ   ÜCRETTEN FAZLASI  

    Vasıflı  veya sertifikalı bakım

elemanı   144   kişi                                                                                                                             % 30                                                        

 

    Bonservisli veya sertifikalı  aşçı 2                           

kişi                                                                                                                                                          % 30

26.4.Kuruluş birimlerinin İlaçlama hizmeti teklif fiyata dahil edilecektir.

26.5.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin Ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir,

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2.5 (İki nokta Beş) olarak tespit edilmiştir.”
  

İhale ilanının 4 üncü maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”

 

düzenlemeleri yapılmıştır.

Şikayetçinin 23.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41. maddesine istinaden yapmış olduğu açıklama talebine 26.01.2007 tarih ve 105 sayılı cevabi yazı ile; “ teklif dosyası üzerinde yapılan incelemede İdari Şartnamenin 7. maddesinde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterlerinin 7.1.b bendinde belirtilen mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesinde firmanızın faaliyet alanındaki konular arasında; alımı yapılacak iş ve benzer iş tanımı yani çocuk, genç, yaşlı, özürlü, hasta hizmeti bulunmadığı, ayrıca iş deneyim belgenizde idari şartnamenin 7.4. belirtilen benzer iş olarak kabul edilecek işlerin yer almadığı ve bu sebeple alımı yapılacak işin tanımına uygun olmadığının” bildirildiği, şikayetçinin gerekçeyi havi yazıyı 26.01.2007 tarihinde tebliğ ettiği görülmüştür.

İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyasındaki şikayetçiye ait  teklif dosyası incelendiğinde;

 

İstanbul Ticaret Odasından alınanı 05.01.2007 tarihli faaliyet belgesinde "Meşgale" başlığı altında toplanan iştigal konularının “….genel temizliği, ilaçlama ve dezenfekte işleri yapmak ve organize etmek, her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak satmak ve 18.12.2006 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.”  olarak sayılmış olup bahsi geçen 18.12.2006 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerin tamamı  faaliyet belgesinden anlaşılmamaktadır.

 

Şikayetçinin bu hususa ilişkin 22.12.2006 tarih ve 6710 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 620 nci sayfasını teklif zarfı içine koymadığı ancak idareye 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna ait dilekçeye bu konuyla ilgili ortaklar kurulu kararını ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 620 nci sayfasını eklediği, idarenin 20.03.2007 tarihli yazısından anlaşılmıştır.

 

Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti.´nin 15.01.2007 tarihli ihaleye sunduğu 18.07.2006 tarihli Bakırköy Prof. Dr. Mashar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince düzenlenen İş Deneyim Belgesine konu işin adının “ Genel ve Çevre Temizlik Hizmet Alımı İşi” olduğu, 5.035.384,43 YTL belge tutarlı iş bitirme belgesinin  ihale konusu iş ve benzer işle örtüşmediği ve idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin “Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları İçin Bakım-Temizlik-Aşçılık ve Kalorifer Hizmetleri Alımı hizmet alımı işi”  olup benzer işin ihale ilanının 4.4 üncü maddesi ile İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde;Bu ihalede benzer iş olarak , Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen Çocuk,genç,yaşlı,özürlü,hasta bakımı hizmeti ve temizlik hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

          4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi uyarınca isteklilerce, ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin olarak, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında “kamu veya özel sektördeki” iş deneyimini gösteren belgelerin tevsik edilerek ihaleye teklif verilmesi mümkün olmasına rağmen, idari şartname ile ihale ilanında idarece öngörülen benzer iş tanımında belirtilen “Kamu veya  Özel Sektörde yapılan Çocuk,genç,yaşlı,özürlü,hasta bakımı hizmeti ve temizlik hizmeti”nin bir arada aranmasının, ihaleye katılımda rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin faaliyet konuları arasında benzer iş tanımında geçen faaliyetlerin olmaması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde değil ise de; benzer iş tanımındaki mevzuata aykırılık nedeniyle ihalenin iptali gerekmektedir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

.           1- İhale ilanı ile idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlığı altında ; “İstekliler  İhale ile ilgili kullanılan alanları; 27.01.2005 tarih  ve 25709 sayılı  Resmi  Gazetede yayınlanan  Sağlık  Bakanlığının Halk   Sağlığı  Alanında Haşerelere  Karşı İlaçlama Usul  ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine  göre ilaçlayacağına veya Alt  Yükleniciye İlaçlatacağına  dair  İlaçlama   Taahhütnamesi  veya  İlaçlamaya   ilişkin Sağlık  Bakanlığı  Yetki  Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.
b) Teknik şartnamede yer alan tüm şart ve koşulları kabul ettiğine dair taahhütname.İş ortaklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.
” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemeye göre “Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre ilaçlayacağına veya Alt Yükleniciye İlaçlatacağına dair İlaçlama Taahhütnamesi” veya “ İlaçlamaya ilişkin Sağlık Bakanlığı Yetki Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti”nin istenilmesinin mevzuata uygun bulunmadığı, zira istenilen taahhütnamenin yeterli olup, taahhütname yerine  İlaçlamaya ilişkin Sağlık Bakanlığı Yetki Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini sunan isteklilerin ilaçlama işini yapacaklarını veya yaptıracaklarını taahhüt etmiş olmayacakları ve bu hususun işin ifası aşamasında sıkıntı yaratabileceği anlaşılmıştır.

 

              2-) İhale dosyasında yer alan ve 20.12.2006 tarihli “zeyilname” başlıklı metin incelendiğinde;

 

            01.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanında mesleki ve teknik yeterlik için kriterin “asgari iş deneyim tutarının % 30”  olarak belirlendiği, 20.12.2006 tarihinde düzenlenen zeyilname ile ise anılan tutarın “% 25” olarak değiştirildiği,

 

Ayrıca, idari şartnamenin 26 ncı maddesine yapılan zeyilname ile “Kuruluş birimlerinin ilaçlama hizmeti teklif fiyata dahil edilecektir.düzenlemesinin  ilave edildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinin;

            “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin;

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır .

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” Hükmü yer almaktadır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinde bu husus “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklanmıştır. somut olayda yapılan değişikliğin düzeltme ilanı yoluyla yapılması gerekirken zeyilname düzenlendiği ve  bu hususun  bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla idarelerin  sorumlu”  kılındığı  4734 sayılı Kanunun  5 nci maddesi ve "...Belirlenecek teknik kriterler verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. " hükmünün yer aldığı anılan Kanunun 12 nci maddesi hükmüne de aykırılık içerdiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 4 üncü maddesine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayınlanmadığı halde, idarece 20.12.2006 tarihli zeyilname ile ilanda yer alan katılım ve yeterlik kriterlerinde değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu gibi, rekabeti ve katılımı sınırlandırıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

3-) İdari şartnamenin  “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı  7. maddesinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına dair (Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname) taahhütnamenin sunulmasının istenildiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin de bu taahhütnameyi sunduğu görülmüştür.

 

“Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin” 2 nci maddesi; “İhalenin üzerimde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihi itibarı ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığıma ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (e) bendi (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen) gereğince sunulması gereken adli sicil kayıtlarının idarece Kuruma gönderilen ihale dosyasında bulunmadığından, sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Halbuki, 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (e) bendinde yer alan ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, isteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürü, yoksa ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgelerin sunulması gerektiği halde, YNR Grup Taah.Ltd.Şti.+MZS Ltd. Şti. Ort.Girş. tarafından şirket müdürlerine ait adli sicil kayıtlarının ihale dosyasında bulunmadığı görülmüştür.

            Konuya ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 76 ncı maddesinde;       “İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

 

  Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idareler ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek ve istekliden ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.

 

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükmü gereğince; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (e) bendinde sayılan durumda olmadığına dair belgeleri sunmayan istekli ile sözleşme yapılmaması ve Kanunun 58 inci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve idarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda;

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 19.01.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 23.01.2007 tarihinde idareden teklifinin uygun bulunmamasına ilişkin gerekçe açıklama talebinde bulunduğu , idarenin 26.01.2007 tarih ve 105 sayılı yazısı ile başvuru sahibine teklifinin uygun bulunmamasına ilişkin gerekçelerin bildirildiği, başvuru sahibince gerekçe açıklamasının 26.01.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, idarenin 31.01.2007 tarihli yazısı ile ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edildiği,  31.01.2007 tarihinde YNR Grup Taah.Ltd.Şti.+MZS Ltd. Şti. Ort.Girş. ile idare arasında ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı,  ihale konusu işe ilişkin sözleşme imzalandıktan sonra 05.02.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayete ilişkin kararın şikayet başvurusundan 1 ay sonra idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile bildirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 26.01.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 31.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 05.02.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde yer alan usule aykırı olarak sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

2-İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, SHÇEK Genel Müdürlüğü’ ne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale, Kamu İhale Bülteninde 01.12.2006 tarihinde ilan edilmiştir.

 

İdare tarafından 20.12.2006 tarihinde “Zeyilname” ile ihalenin yeterlik kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğin uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yeni bir ilan ile yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün değildir. Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 4’üncü maddesine ilişkin bir düzeltme ilanı yayınlanmadığı halde, idarece 20.12.2006 tarihli zeyilname ile ilanda yer alan katılım ve yeterlik kriterlerinde değişiklik yapılması mevzuata aykırı olduğu gibi rekabeti ve katılımı sınırlandırıcı bir uygulama olduğundan incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İhalenin iptali”ne karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

           

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul