En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1351
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :44
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1351
Şikayetçi:
 Ağarlar Özel Güvenlik Hiz. ve Özel Güv. Eğt. Ltd. Şti., 1775/3 Sokak No:15/1 Nergis Karşıyaka/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliği,Ali Çetinkaya Bulvarı No:26 Alsancak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7673
Başvuruya konu ihale:
 2006/191882 İKN|li 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.06.76.0158/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi Baştabipliğince 19.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 15.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7673 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

          1-İhale üzerinde bırakılan istekli ve teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin asgari maliyeti bile karşılamadığı,

 

          2-Teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin özel sektöre ait olduğundan bahisle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia  edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam Özel Güvenlik Personeli sayısı 19, 49.2 maddesinde, işin süresi (11) ay olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altında yer alan  26.3 maddesinde; yemeğin idarece ücretsiz karşılanacağı, yol ücretinin aylık 26 gün üzerinden 3,00- YTL olarak belirlendiği, giyecek malzemelerinin ayni olarak karşılanacağı, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacağı düzenlemesine yer verilmiş 26.5. maddesinde ise, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1,5 olduğu belirtilmiştir.

           

            Öte yandan İdari şartnamenin 26.1 maddesinde ise, resmi ve dini bayramlarda 13 kişi x11 gün + 8 kişi x 3 gün=167 gün) üzerinden ücret hesaplanacağı ve teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

 

 Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, (19 kişi ile 11 ay), % 3 sözleşme gideri ve yol ücreti dahil Nakdi Belirlemelere Göre Hesaplanabilir Asgari Maliyet (Giyim, Sigorta Hariç, Yol ve Tatillerde Çalışma Dahil) (171.443,66-YTL) olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli Şahin Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin (165.585,07-YTL), ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Hisar Güvenlik Sist. Dan. San. ve Tic. AŞ. .’nin teklifinin ise, (179,007,05-YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

İdari Şartname ekinde isteklilere verilen ve “2007 Yılı (11 Aylık) Özel Güvenlik Hizmeti İhalesi Maliyet Hesabı” adlı belgede, 2006 yılında geçerli olan asgari ücretin (mevzuat gereği ödenmesi gereken ödentiler dahil) belirtildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif mektubu ekinde yer alan bu belgedeki hesaplamalardan bu nedenle ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret yerine 2006 tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alındığı ve teklif hazırlandığı anlaşıldığından ve idarece verilen bu belgenin isteklileri yanılttığı sonucuna varıldığından bu durum tekliflerin hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

 

           2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin belgeleri arasında özel sektöre ait deneyim belgesi ve bunun yanında sözleşme ile faturaları sunduğu, ayrıca Maltepe Belediye Başkanlığından aldığı 18.01.2007 tarihli İş Deneyim Belgesi bulunduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul