• Karar No: 2007/UH.Z-1354
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :47
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1354
Şikayetçi:
 Erma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd.Şti., Hükümet Caddesi Özdoyuran İş Hanı K:2 D:4 No:224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,Cevatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak 17100 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9000
Başvuruya konu ihale:
 2007/5241 İhale Kayıt Numaralı “4 Kuruluş İçin 10 Aylık Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.51.0188/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çanakkale İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 21.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kuruluş İçin  10 Aylık Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd.Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.03.2007 tarih ve 9000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 


 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale dokümanının hiçbir yerinde Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen iştigal konuları ile benzer iş tanımının birbirinin aynı olacağı şeklinde bir ifadenin geçmemesine rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer işler içinde temizlik işi, kalorifer yakma işi, danışma-yönlendirme, çocuk ve genç bakımı geçtiği, İdarenin benzer iş tanımında geçen bütün işleri istemesinin rekabeti engellediği, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, Adı: Malzemeli Temizlik Hizmeti 15 Kişi, Bakım Hizmeti 8 Kişi, Kalorifer Yakma Hizmeti 3Kişi ve Danışma ve Yönlendirme Hizmeti 6 Kişi Olmak üzere (Toplam 32 Kişi) d)   Yapılacağı yer : Çanakkale Merkez ve Biga İlçesinde

Kurumun Adı

Bakım

Temizlik

Kalorifer Yakma

Danışma ve Yönlendirme

Toplam

Sos. Hiz. İl. Müdürlüğü

-

1

-

-

1

H. Özcan Ço. Yuv

8

4

1

2

15

MD.Kız Y Yurdu

-

6

1

3

10

Bİga Yetiştirme Yurdu

-

4

1

1

6

TOPLAM

8

15

3

  6

 32


şeklinde belirtilmiştir.

  İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26. maddesinde

         “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

          26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

          26.3. Ayrıca, Çalıştırılacak personele l Aylık (26 Gün) Yol  bedeli  ile 1 Aylık (26 Gün)Yemek bedeli ve Kıyafet bedeli İsteklilerce Ayni olarak karşılanacak olup, Bu ihalede İş Kazaları Meslek Hastalıkları Tehlike Derecesi 2,5 (ikinoktabeş) Sigorta Prim oranı %20,5 (Yirminoktabeş) olarak dikkate alınmıştır. Teknik şartnamede yazılı (10) on ay süreli (42) kalem temizlik maddesinin temini ile (1) kalem saç tıraşı hizmetinin yaptırılması işi teklif fiyata dahildir

 

Bakım hizmetinde çalıştırılacak personele;

a)    Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunları,

b)    Sağlık Meslek Lisesi Mezunları

c)     Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 28.12.2005 tarihinde imzalanmış olan "Eğitimde işbirliği Protokolü" çerçevesinde alman eğitimle bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okullar mezunlarına;

Brüt Asgari Ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir."

            26.4. Çalışacak personele 2 Takım İş Kıyafeti (İş önlüğü-pantolon ve çizme) ayni olarak verilecek olup, teklif fiyata dahildir.

          26.5. Vasıflı ve vasıfsız olarak çalışan personele 2007 yılı içerisinde ödenecek (11) günlük Dini ve Milli bayram ücretleri teklif fiyata dahildir.

          26.6Amortisman, işyeri hekimi ve ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderleri içinde değerlendirildiğinden teklif fiyata dahildir.

          26.7. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

         Anılan düzenlemelere göre resmi ve dinî bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma ücreti dahil, yol, giyim, temizlik sarf malzemeleri hariç 32 kişilik malzemeli genel temizlik alımı işinin asgari işçilik maliyetinin 253.100,41 YTL olduğu anlaşılmıştır.

           İhale ilanının 4.4. maddesi ile İdari Şartnamenin 7.4. maddesinde “ Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya  Özel Sektörde yapılan çocuk ve genç bakımı, kalorifer yakma, danışma ve yönlendirme ile temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

          4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

          4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi uyarınca isteklilerce, ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin olarak, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında “kamu veya özel sektördeki” iş deneyimini gösteren belgelerin tevsik edilerek ihaleye teklif verilmesi mümkün olmasına rağmen, idari şartname ile ihale ilanında idarece öngörülen benzer iş tanımında belirtilen “Kamu veya  Özel Sektörde yapılan çocuk ve genç bakımı, kalorifer yakma, danışma ve yönlendirme ile temizlik hizmetleri”nin bir arada aranmasının, ihaleye katılımda rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi firmanın Ticaret Sicil gazetesinde yer alan faaliyet konuları arasında, benzer iş tanımında geçen faaliyetlerin olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde değil ise de, benzer iş tanımındaki mevzuata aykırılık nedeniyle ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Karşı Oy:

Kesinleşmiş ihale dokümanına sonuçlandırılan ve bu dokümana göre ihaleye teklif veren başvuru sahibinin iddia ettiği aykırılıkların, rekabeti engelleyici ve ihale sonucuna etkili olmadığı ve dolayısı ile şikayet başvurusunun uygun olmadığı görüşü ile kurulun ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.                                                                                    

 

           

                                                                                                          Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul