• Karar No: 2007/UH.Z-1355
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :48
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1355
Şikayetçi:
 Mega Temizlik Tur. Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Rıhtım Caddesi Nu:32/4 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi, Çamlıca Mahallesi Erol Demirkol Caddesi 57200 Boyabat/SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5426
Başvuruya konu ihale:
 2006/176032 İhale Kayıt Numaralı Malzemesiz Genel Temizlik, Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.05.15.0171/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi’nce 25.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik, Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mega Temizlik Tur. Nak. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.02.2007 tarih ve 5426 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; belgelerinin yetkili kişiler tarafından imzalanmadığı ve iş deneyim belgelerinin geçersiz olduğu iddialarıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı  olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin ihale komisyonuna sunduğu evraklarla ilgili olarak;

 

Başvuru sahibinin ihale komisyonuna sunduğu belgeler arasında bulunan 6 Mart 2006 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi sayfasında şirket müdürü belirtilmemiştir. Ancak Kartal 2. noterliği tarafından düzenlenen imza sirkülerinin dayanağından,  İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundaki 24.05.2005 tarih ve 22037 yevmiye tasdikli  15.06.2005 tarih  ve 04 nolu tescil kararına göre Kasım Cürebal’ın anılan şirketi 10 yıl süreli münferit temsile yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Teklif mektubunun vekaleten imzalandığına ilişkin herhangi bir ifade kullanılmadan doğrudan şirketi temsile yetkili bir kişi gibi Yakup Kaya tarafından imzalandığı anlaşılmakla birlikte, anılan kişinin teklif mektubunu Kasım CÜREBAL tarafından kendisine verilen vekaletnameye istinaden imzaladığı ve bu vekaletnamenin de ihale komisyonuna sunulan belgeler arasında bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasıyla birlikte istenilen hali hazırdaki şirket müdürünün kim olduğuna ilişkin açıklamaya istinaden, anılan istekli tarafından ihale komisyonuna sunulan ticaret sicil gazetesi sayfasında şirket müdürünün Ramazan Turhan olarak atandığı görülmekte ise de, ihaleye sunulan ilk ticaret sicil gazetesinin 06.03.2006 tarihli olduğu, şirket müdürünün Ramazan Turhan olarak belirlendiği ifadesi yer alan Ticaret Sicili Gazetesinin ise ihale tarihinden sonraki bir tarih olan 29.12.2006 tarihli olduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla ihale komisyonunun teklif mektubunun yetkisiz kişilerce imzalandığına yönelik kararı yerinde bulunmamıştır.

 

Ancak, başvuru sahibinin teklif miktarı giyim bedeli hariç asgari işçilik maliyeti ile aynı olduğundan aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve anılan isteklinin verdiği cevapta; giyim eşyalarının bünyesinde bulunduğunu, ve bu eşyalarına ilişkin değişik firmalardan alınmış 2004 yılı içinde düzenlenmiş faturaların sunulduğu, bunların demirbaşlarında bulunduğunu ise belgelendirmediği belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla giyim bedellerine ilişkin bir bedel öngörülmemesi nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı değildir.

 

Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden iş deneyimine ilişkin faturalarla ilgili olarak;

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Yakacık Vergi Dairesi Müdürlüğüne bir yazı ile A-001518, A-001520, A-1628 nolu faturaların 7640009409 vergi nolu mükellefe hitaben düzenlenip düzenlenemediğinin sorulduğu ve alınan cevapta da 1501-1750 sıra nolu faturaların Mega Tem. Güv. Sist. Yemek Yön. Hizm. LTd. Şti. tarafından bastırıldığının belirtildiği görülmüştür.

 

Ancak, Vergi Usul Kanunu gereği faturaların içeriğinde; “tarih ve seri numarası, düzenleyenin adı, ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve numarası, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası, işin nevi, fatura tutarı ve iş sahibinin(düzenleyenin) veya namına imzaya yetkili olanların imzasının” bulunması gerekmektedir. Söz konusu faturalarda iş sahibinin(düzenleyenin) veya namına imzaya yetkili olanların imzasının bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Bu nedenle anılan isteklinin iş deneyimine esas sunduğu faturaların imzasız olduğu  gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul