En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1357
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :50
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1357
Şikayetçi:
 Antalya Umum Servisçiler Tur Turz. Taşm. Org. İnş. Emlak Otom. Petr. Ürn. Taah. San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av. Ali Aktaş, Hükümet Cad. Başargan İşhanı K.3 No:58 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü, Kültür Mah. Dumlupınar Bulvarı No:220 07090 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8382
Başvuruya konu ihale:
 2007/10494 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.23.0182/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü’nce 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Antalya Umum Servisçiler Tur Turz. Taşm. Org. İnş. Emlak Otom. Petr. Ürn. Taah. San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av. Ali Aktaş’ın, 07.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.03.2007 tarih ve 8382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddianın yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ilanla doküman arasında uyumsuzluk olduğu; idari şartnamede teminatlara ilişkin şartların yazılmadığı ile geçici teminat mektubunda muhatap idarenin adının ilan ve idari şartnamede farklı olmasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme iddialarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin “İş sahibi idareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1 inci maddesinde, iş sahibi idarenin adının “İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü” olduğu belirtilmektedir.

 

İhale dokümanında yer alan geçici teminat mektubuna ilişkin standart formda (KİK029.O/H) ‘muhatap idarenin adının’ yazılması gerektiği belirtilmektedir.

 

01.02.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “diğer hususlar” başlıklı maddesinde, “Geçici teminat olarak banka mektubu verilmesi halinde, banka mektubunun İller Bankası Genel Müdürlüğü-ANKARA adına hitaben yazılmış olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin geçici teminata ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde teminat mektuplarının kime hitaben yazılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (n) bendinde, geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartların ihale dokümanında bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yine anılan Kanunun  “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği hükmü mevcuttur.

 

İdari şartnameye göre geçici teminat olarak banka mektubu verilmesi halinde teminat mektubunda muhatap idarenin adı olarak “İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü” yazılması gerekirken, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanına göre ise, “İller Bankası Genel Müdürlüğü” yazılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi Antalya Umum Servisçiler Tur Turz. Taşm. Org. İnş. Emlak Otom. Petr. Ürn. Taah. San. ve Tic. A.Ş. ve Hamdi SARICA’nın geçici teminat mektuplarında muhatap idare olarak “İller Bankası 5. Bölge Müdürlüğü” yazıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu husustan dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yer almayan bir hususa ilanda yer verildiği anlaşıldığından şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmakla birlikte, bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul