• Karar No: 2007/UH.Z-1358
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :51
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1358
Şikayetçi:
 ABS Yazılım Eğitim Bilgisayar Med. İth. İhrc. Tic. Ltd. Şti., Ambar Yolu Cad. Nu:196 Merkez/AFYON
 İhaleyi yapan idare:
 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Cad. İzmir Karayolu Üzeri AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5862
Başvuruya konu ihale:
 2006/167179 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 40 Uygulama Elemanı İle Yazılım ve Teknik Servis Bakım İşi (HBYS otomasyon) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.05.55.0027/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 40 Uygulama Elemanı İle Yazılım ve Teknik Servis Bakım İşi (HBYS otomasyon) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ABS Yazılım Eğitim Bilgisayar Med. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.´nin, 21.02.2007 tarih ve 5862 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı başvuru üzerine,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 56/b maddesi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, buna karşın firmalarınca sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş tanımına ve benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak firmalarınca sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olduğu,

 

            2) Firmalarına başka bir firma tarafından verilen yetki belgesinin idarece kabul edilmediği, ancak yetki belgesinin firmaları adına düzenlendiği ve kabul edilmesi gerektiği,

 

            3) Teknik şartnamenin 2.3.10 maddesinde istenilen eğitim sertifikalarının sunulmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu belgenin ve çözüm ortağına ait belgelerin teklif ekinde sunulduğu,

 

            4) Teknik şartnameye uygunluk taahhüdünün firmalarınca sunulduğu, ancak idarece uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunulan taahhütnamenin teknik şartnameye uygun olduğu,

 

Ayrıca, idarece firmalarının demoya çağrıldığı, ancak daha sonra bu işlemden vazgeçildiğ ve teklifin yukarıda sayılan nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu, firmalarınca sunulan teklifin değerlendirmeye alınarak ihalenin firmalarının üzerinde bırakılması iddia ve talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1-) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti.’nin teklifinin, iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmadığı iddiasına ilişkin yapılan inceleme sonucunda;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinin, “... İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. ...”,

 

7.4 maddesinin, “Bu işte benzer iş olarak; kamu veya özel yataklı tedavi kurumlarında gerçekleştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kurulması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından iki ayrı iş deneyim belgesi sunulduğu, her iki belgenin de Kocatepe Devlet Hastanesi Baştabipliğince 11.12.2006 tarihinde düzenlendiği, işin adının “bilgisayar kullanıcılı ve malzemeli donanım bakım hizmet alımı” olarak belirtildiği, ancak belgenin birisinde belgenin sonuna “idari şartname ve yapılan sözleşme hükümlerine göre firma hastanemizin HBYS hizmetini de vermektedir” notu düşüldüğü tespit edilmişti.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 61 inci maddesinde, “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyimine ilişkin belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; İş bitirme belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler ile varsa idarenin onay yazısı,

İş durum belgesi ile ilgili olarak; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye verilmiş olan taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

İş yönetme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

Gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü mevcuttur.

 

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince, ihale komisyonunca ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işi kapsayıp kapsamadığı hususunda yeterli inceleme yapılmadan değerlendirilme dışı bırakıldığı kanaatine varıldığından, idarece anılan Yönetmelik hükmü dikkate alınmaksızın firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2-) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan ihale konusu yazılım programını teklif etmeye ait yetki belgesinin ihale komisyonunca uygun bulunmamasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından, 08.12.2006 tarihli ... Bilgisayar tarafından düzenlenen “Yetki Belgesi” nde özetle; ... Bilgisayar firmasının anılan ihalede ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti.’nin çözüm ortağı olduğu ve ilgili yazılımları firmalarından almaya, teklif etmeye, satmaya ve destek vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (c) bendinin, “İstekliler, Bilgisayar sektöründe (yazılım) faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. İsteklinin bu anlamda, teklif ettiği yazılım ürününe ait BİL-KOD numarasını belgelemelidir.” şeklinde düzenlendiği, ancak yetki belgesine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

3) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan firmanın bünyesinde çalıştırdığı mühendis ve programcılara ait eğitim sertifikalarının sunulmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinin, “Anahtar teknik personel: 1 Adet Bilgisayar ve/veya Elektrik/Elektronik Mühendisi, 1 Adet Bilgisayar Programcısı, söz konusu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şarttır. ...” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcılığı teknikeri diplomaları ve ihale tarihinden önce alınmış SSK işe giriş bildirgelerinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca anılan isteklinin teklifinin, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

4) ABS Bilgisayar Yazılım Eğt. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk taahhüdünün uygun bulunmamasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemeden, başvuru sahibi tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesinin sunulduğu ve cevaplandırıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihale komisyonunca teknik şartnameye uygunluk belgesinin uygun bulunmaması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Belirtilen gerekçeler doğrultusunda, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen şikayete ilişkin olarak, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesi gerekmekte ise de, aynı ihaleye ilişkin olarak başka bir istekli tarafından daha önce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1247 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile; “İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale işlemleri ve ihale kararı 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1247 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile iptal edildiğinden Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul