En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1359
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :52
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1359
Şikayetçi:
 Aytek Bilgisayar Yazılım ve Prog. Hiz. San. Ltd. Şti. Strazburg Cad. Nu:38/22 Sıhhiye Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas Devlet Hastanesi Baştabipliği İnönü Bulvarı 58079 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8147
Başvuruya konu ihale:
 2007/1444 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Teknik Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.07.03.0041/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sivas Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Teknik Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Aytek Bilgisayar Yazılım ve Prog. Hiz. San. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.03.2007 tarih ve 8147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, teklifin hazırlanmasında en düşük ücret seviyesinde işçilik öngörülmesi halinde bile işçilik gideri dışındaki maliyet kalemleri için 107,00 YTL kaldığı, bu bedelin iş önlüğü, yol parası ve ilave olarak istihdam edeceği elektrik mühendisine ait ücretlerin karşılamasının mümkün olmadığı;ihale konusu hizmette elektrik mühendisi, teknisyen vb. uzman nitelikte eleman çalıştırılmasının zorunlu olduğu, ayrıca ihale konusu hizmetin ifası sırasında oluşabilecek zararlar için risk sigortası yaptırılmasının zorunlu olduğu;firmalarınca tekliflerin hazırlanmasında hizmetin uzman personel eliyle yürütülmesinin gerekli olduğu dikkate alınarak teklif verildiği;hizmetin ifası için işçilik dışındaki zorunlu giderler için yeterli maliyet öngörmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yazlık ve kışlık ikişer takım olmak üzere toplam 4 (dört) takım standart iş kıyafetinin (ceket tipi iş forması) yüklenici tarafından karşılanacağı, resmi ve dini bayram ve yılbaşı (genel tatil) günlerinde çalıştırılacak personel sayısı belirtilerek tatil ücreti ödemeye esas toplam gün sayısının 62,5 gün olduğu; iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 3,5 alınacağı; aynı şartnamenin 48.1 inci maddesinde fiyat farkı verileceği; 2. c maddesinde işin 13 kişi ile 10 Ay (01.03.2007-31.12.2007) olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme ve genel giderler dahil, giyim hariç) 94.509,92 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli de dahil olmak üzere en düşük teklif veren toplam üç istekliden, teklif bileşenlerine ilişkin olarak ihale komisyonunca 4734 sayıl Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklama ekinde Baysan Giyim İş Elb. Konf. Teks. Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 05.02.2007 tarihli proforma fatura ile ihale konusu hizmette çalışacak 13 personelin yazlık ve kışlık olmak üzere ikişer takım iş elbisesinin toplam 97,50 YTL bedelle temin edileceğinin tevsik edildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenleme uyarınca nakdi olarak ödenmesi öngörülen işçilik ve genel tatil günlerinde çalışacak personele yapılacak ödeme (% 3 sözleşme ve genel giderler dahil ) için hesaplanan 94.509,92 YTL’ye giyim için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen 97,50 YTL ile giyime ilişkin %3 sözleşme ve genel gider tutarı 2,93 YTL eklendiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafında teklif edilmesi gereken asgari bedelin 94.610,35 YTL olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin 94.617,00 YTL tutarındaki teklifinin asgari maliyeti karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, teknik şartnamenin 5.a maddesinde hizmetin yürütülmesinde kullanılacak malzemelerin idare tarafından karşılanacağı belirtilmiş olup yüklenici tarafından hizmetin ifasında kullanılacak alet, edavat ve teçhizatın % 3 sözleşme ve genel giderler içerisinde amortisman gideri olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.

 

Şikayete konu ihalede, istihdam edilecek personelin vasıflarına ilişkin olarak teknik şartnamenin ikinci maddesinde yapılan düzenlemede; ihale konusu hizmetin 4 adet Elektrik Teknisyeni, 1 Elektronik Teknisyeni, 2 Makine Teknisyeni, 1 Elektrik Ustası, 3 Kaloriferci ve 2 İnşaat Ustası olmak üzere toplam 13 personelle ifa edileceği belirtilmiş olup bunlara asgari ücretten fazla ödeme yapılacağına ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığından işçilik ücreti hesabında asgari ücretin esas alınmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul