• Karar No: 2007/UH.Z-1361
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :54
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1361
Şikayetçi:
 Ev Men Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi 16.Sokak Polen 1 Apt K.1 D.1 45 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Baştabipliği,Merkez Efendi Mh. İzmir Cad. No:289/b 45020 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9140
Başvuruya konu ihale:
 2007/6647 İhale Kayıt Numaralı “Koruma Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.07.67.0102/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ev Men Özel Güvenlik Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif vermek suretiyle katıldıkları, ancak tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, idarenin işçilik maliyetlerinin yanlış hesaplandığını öngördüğü, ancak tekliflerinde bir yanlışlık olmadığı, idarenin giyim için ibraz ettikleri proforma faturada KDV’nin maliyetlere yansıtılmadığını belirterek giyim için beyan ettikleri bedele KDV ilave ederek hesaplama yaptığı, hesaplama sonucunda maliyetin teklif edilen bedeli geçtiğini ileri sürerek kendilerini ihale dışı bıraktığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Baştabipliğince 13.02.2007 tarihinde yapılan 10 kişi ile 11 ay 27 günlük Koruma ve Güvenlik Hizmeti alımı ihalesine 7 istekli teklif vermiştir.

 

            Götürü bedel teklif olarak gerçekleştirilen ihalede, ihale komisyonu teklif fiyatı en düşük fiyattan itibaren ilk dört sırada olan isteklilerin teklifinin aşırı düşük teklif olduğunu belirleyerek, bu isteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerini talep etmiştir.

 

            Teklif fiyatı aşırı düşük olarak belirlenen ve açıklama talep edilen dört firmadan biri olan Gök-Ay Öz. Güv. Ltd. Şti. teklifine ilişkin açıklama yapmamıştır.

 

Teklif fiyatı aşırı düşük olarak belirlenen ve açıklama talep edilen; Öztaşlar Öz. Güv. Ltd. Şti.-Dicle Öz. Güv. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle, Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti.’nin 47,50YTL tutarındaki giyim bedeli tutarına KDV eklendiğinde maliyetinin teklif bedelinin üzerinde olduğu gerekçesiyle, Özkul Öz. Güv. Ltd. Şti.’nin 114,50YTL tutarındaki kişi başı giyim bedeline KDV eklendiğinde maliyetinin teklif bedelinin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılmıştır.

 

            İhale konusu işe ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinde; ihale konusu hizmetin miktarı ve türü “10 kişi ile 11 ay 27 günlük Koruma ve Güvenlik Hizmeti” olarak belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde ise; “yüklenici özel güvenlik personeline aylık 26 gün üzerinden günlük yol bedeli 2,00YTL nakdi olarak ödenecektir. İşçilerin hastanede çıkan yemekten bedelsiz faydalanması imkanı verilecektir. Giyim eşyaları ayni verilecek olup teklif fiyata dahildir. Bayram ve resmi tatil günlerinde 3  vardiya halinde 2 personelden toplam altı personel çalışacaktır. İşçilerin çalışacakları toplam tatil günü sayısı 13 gün olup teklif fiyata dahil edilecektir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5’dur” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınarak yapılan hesaplamada; giyim ve mali sorumluluk sigortası hariç asgari işçilik maliyeti 93.343,37YTL olarak gerçekleşmektedir.

 

            Başvuru sahibi Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulaması üzerine teklif bileşenlerini; 93.343,37YTL işçilik bedeli, % 3 sözleşme gideri dahil 489,25YTL giyim bedeli ve 210,00YTL Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olarak açıklamış ve bunlara ilişkin belgeleri açıklama ekinde sunmuştur. Asgari işçilik bedeline, Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti. nin açıkladığı giyim ve  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli eklendiğinde 94.042,62YTL bedel ortaya çıkmaktadır ki bu tutar teklif bedeli ile aynı olup, giyim ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli hariç asgari işçilik maliyetinin üzerindedir.

 

            Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti. giyim için Hakon Tekstil Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma fatura sunmuştur. Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti. tarafından sunulan proforma faturada bir personel için giyim bedeli olarak KDV hariç 47,50YTL tutar beyan edilmiştir. İhale komisyonu kişi başı KDV hariç 47,50YTL olarak açıklanan giyim bedeli üzerine KDV eklendiğinde giyim bedelinin 51,30YTL olduğunu, bu bedel üzerine % 3 sözleşme gideri eklendiğinde ise kişi başı giyim bedelinin 52,84YTL olduğunu, bu tutarın 10 kişi ile çarpımında 528,40YTL tutarın ortaya çıktığı, bu tutara 93.343,37YTL işçilik bedeli ve 210,00YTL Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli eklendiğinde Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti.’nin teklif maliyetinin 94.071,66YTL olarak gerçekleştiğini belirterek, bu tutarın 94.042,62YTL tutarındaki teklif bedelinden yüksek olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir. Dolayısıyla ihale komisyonu başvuru sahibi isteklinin KDV hariç olarak beyan ettiği giyim bedeli üzerine KDV eklediğinden isteklinin teklif bileşenlerinin toplamına ilişkin maliyeti yükselmiştir.

           

            İhale komisyonunca proforma fatura ile beyan edilen giyim bedeli üzerine KDV eklenmesi mevzuata uygun değildir. Tip İdari şartnamenin 26.4 üncü maddesinde; “Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi(KDV) ilgili mevzuat çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla tekliflerin KDV hariç verileceği açıktır.

 

            Ev-Men Öz. Güv. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun olmadığından, teklifinin değerlendirmeye alınarak işlemlerin mevzuata uygun şekilde yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

İhale komisyonunca ihaleye teklif veren Özkul Öz. Güv. Ltd. Şti.’nin 114,50YTL tutarındaki kişi başı giyim bedeline KDV eklenerek değerlendirme yapıldığı görüldüğünden, bu isteklinin de teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul