En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1362
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :55
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1362
Şikayetçi:
 Atlas Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı Vadi Apt. No:41/6 Sokullu ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü), Bahçelievler Mahallesi Miraç Caddesi No:22 06850 Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9644
Başvuruya konu ihale:
 2007/17037 İhale Kayıt Numaralı “25 Personel İle 9 aylık Güvenlik ve Koruma Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.07.92.0182/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü)’nce 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “25 Personel İle 9 aylık Güvenlik ve Koruma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Atlas Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti.’nin 23.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.03.2007 tarih ve 9644 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “c) (Fiziki) miktarı ve türü: (1) adet koruma ve güvenlik amiri, (24) adet koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 25 personel ile 24 saat kesintisiz olarak 3’lü vardiya çalışma esasına göre koruma ve güvenlik hizmetleri” düzenlemesi,

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde, işin süresinin 9 ay olduğu düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

“26.3.1 İşçilik ücreti olarak, Koruma ve Güvenlik Amiri de dahil olmak üzere 25 işçi ile yürütülecek olan bu ihale işinde çalıştırılacak olan personele her ay 16 yaşından büyükler için uygulanmakta olan asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

 

26.3.4. 4857 Kanunun 47. maddesi çerçevesinde, (2007 yılı 9 ay ) resmi ve dini bayram günleri
çalıştırılacak olan Güvenlik Personeline 13,5 gün tatil yapmayarak çalışmaları nedeniyle, çalışılan her gün için sözleşmede işçilik ücreti olarak belirlenmiş olan (yemek, yol ve giyim, amir hariç) brüt ücret üzerinden hesaplanan bir günlük ücret ödemesi,

 

26.3.5.Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dâhildir.

 

26.5. Bu işte İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı %1,5 (Yüzde Bir buçuk)´dur.

 

Personelin Yol ve Giyecek Giderleri teklif fiyata dahildir.


26.6.1. Yol Birim Fiyatının Hesap Edilmesi ve Ödeme Şekli:

Yüklenici çalıştırdığı her Koruma ve Güvenlik Görevlisine l (bir) günlük Yol bedelini Net olarak 2x1,30=2,60 YTL (İki YTL ve Altmış YKR ) (EGO Otobüs Tarifesi) alacak ve bu bedel 26 gün (Aylık) ile çarpılarak bir Koruma ve Güvenlik Görevlisinin aylık yol bedeli hesaplanacaktır. Yüklenici kişilerin aylık brüt yol bedelini, ücret bordrolarında göstermek şartı ile nakdi olarak ödemek zorundadır. Ancak, İdarenin servisinden faydalanan personel sayısı kadar ücret hak edişlerden kesilecektir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü mevcuttur.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 25 personel ile 24 saat kesintisiz olarak 3’lü vardiya çalışma esasına göre yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Özel Güvenlik Elemanları ile İlgili Hususlar” başlıklı 14 üncü maddesinde, “14.12.Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de idarenin belirlediği sayıda güvenlik elemanı çalıştırılacak, gözetim, denetim ve kontrol hizmetlerini aksatmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şartnamelerde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde kaç gün çalışılacağı düzenlenmekle birlikte anılan bu günlerde kaç personel çalıştırılacağı net olarak düzenlenmemiştir. Şartnamelerdeki bu düzenlemeler ile isteklilerin sağlıklı teklif vermesi, verilen bu tekliflerin idare tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul