• Karar No: 2007/UH.Z-1365
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :58
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1365
Şikayetçi:
 M S G Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. A.Ş., Gevran Cad. Dicle Sok. Kupik Apt. Altı 4/a Ofis / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Elektirik Dağıtım A.Ş., Kayapınar Şanlıurfa Yolu 3 Km / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9057
Başvuruya konu ihale:
 2007/2362 İhale Kayıt Numaralı “Dicle Edaş Siirt-Şırnak İl Müdürlükleri Koruma ve Güvenlik Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.07.57.0163/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dicle Elektirik Dağıtım A.Ş.’nce 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dicle EDAŞ Siirt-Şırnak İl Müdürlükleri Koruma ve Güvenlik Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak MSG Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. A.Ş.’nin 07.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.03.2007 tarih ve 9057 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci  teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı zira, sunulan belgenin bekçilik hizmetine ilişkin olduğu ve mülga olan 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna dayanılarak iş deneyim belgesi olarak uygun görüldüğü, ihale kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde İhale konusu hizmetin; DİCLE  EDAŞ Siirt ve Şırnak  İl Müdürlükleri  Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı olduğu,  söz konusu güvenlik hizmeti Siirt için 23 (yirmiüç), Şırnak için 25 (yirmibeş) olmak üzere toplam 48 (kırksekiz) Özel Güvenlik Görevlisi ile  yapılacağı ve bu Özel Güvenlik Görevlilerinden 2 kişinin (Şırnak ili için) bayan Güvenlik Görevlisi olacağı düzenlenmiştir. İşin süresi 1 yıl (365 takvim günü)dır.

 

            Aynı şartnamenin 19 uncu maddesinde;”İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat Sözleşme düzenlenecektir”

 

             “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı  Maddesinde;

            “26.3. Ayrıca,- Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri ,

- Özel Güvenlik Müdürüne asgari ücretin enaz%70 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir. (ödeme tahakkuk bordosunda gösterilecektir)

- Özel güvenlik şeflerine asgari ücretin enaz %50 fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir, (ödeme tahakkuk bordosunda gösterilecektir)

-Özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin enaz %30  fazlası ayrıca ücret olarak ödenecektir. (Ödeme  tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

- Tüm  özel güvenlik  personeline; ; günlük brüt 4,00 -YTL (Dört YTL) )-(aylık 26x4,00=104,00 YTL)yemek ücreti, (personele  nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

            - Tüm özel güvenlik  personeline günlük brüt , Siirt için 0,90 – YTL (Doksan YKR)-(aylık 26x0,90=23,40 YTL) , Şırnak için 2,00 – YTL (İki YTL)-(aylık 26x2,00=52,00YTL) yol ücreti(personele  nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.)

          - Teknik Şartnamede ve aşağıda   belirtilen tüm güvenlik görevlilerine ayni olarak verilecek giyim eşyası bedeli,

          - Teknik Şartnamede ve aşağıda belirtilen tüm araç , techizat ve güvenlik malzemeleri için amortisman bedeli,

26.4. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü  Özel Güvenlik Personeli çalıştırılacak olup bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca ücret ( yemek,yol ve giyim bedelleri hariç)hesaplanacaktır

          Ücret hesaplanmasında kullanılacak  Tatilde Çalışılacak Toplam Gün Sayısı:

          Şırnak İli-Özel Güvenlik Görevlisi  için  toplam 336 gün (24 kişi 14 gün-24x14=336)

                          Özel Güvenlik Şefi için toplam 14 gün (1 kişi 14 gün-1x14=14)         

           Siirt İli-Özel Güvenlik Görevlisi  için  toplam  182  gün ( 13 kişi 14 gün-13x14=182)                    

26.5. %3 sözleşme ve genel giderler. Yukarıda belirtilen harcamalar  teklif fiyata dahil edilecektir.

26.7. İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısı belli olup, bu toplam 48 (kırksekiz) adet koruma ve güvenlik görevlisini kapsamaktadır. İşin yapılacağı yerin bağlı olduğu Siirt ve Şırnak Sigorta İl Müdürlüklerinden alınan  iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 (yüzdebirbuçuk) olarak belirlenmiştir. “          düzenlemeleri yapılmıştır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

 İhale üzerinde bırakılan istekli olan DELTA-UP Özel Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasına kendileri ile N.V. Turkse Perenco arasında 22.08.2003 tarihinde akdedilen “güvenlik hizmetleri taahhüt sözleşmesi” ile bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen faturaların noter onaylı suretleri sunulmuştur. Sunulan faturaların yaklaşık olarak toplam tutarı 344.134,80 YTL, teklif bedeli ise 647.472,08 olup, istenen asgari iş deneyim oranının en az % 50 olarak belirlendiği söz konusu ihalede   adı geçen isteklinin en az % 50 oranı sağladığı görülmüştür.

 

26.06.2004.tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun  27 nci maddesiyle 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun  Geçici 1 inci maddesinde; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de 5 (beş) yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır." denilmektedir.

 

İdarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulan  söz konusu hizmete ait sözleşme ve faturaların anılan Yönetmelik hükmü gereğince iş deneyim belgesi olarak değerlendirilerek ve ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul