En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1366
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :59
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1366
Şikayetçi:
 Zeynal Abidin Fırat, Yeni Pınar Mahallesi 9 Eylül Caddesi Kurt Apt. Nu:2 ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Kahta Belediye Başkanlığı, Atatürk Mah. Evren Cad. 02400 Kahta/ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2007 / 9843
Başvuruya konu ihale:
 2007/8211 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, İlaçlama, Park Bahçe Tanzimi, Parke Taşı ve Boru İmalatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.08.05.0130/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahta Belediye Başkanlığı’nca 13.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik, İlaçlama, Park Bahçe Tanzimi, Parke Taşı ve Boru İmalatı” ihalesine ilişkin olarak Zeynal Abidin Fırat’ın 21.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2007 tarih ve 9843 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale ilanında işin süresinin yanıltıcı nitelikte olduğu,

2- İhale ilanının 4.3.3 maddesinde yer alan kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

3- Kendilerine gönderilen kesinleşen ihale kararında ihalenin hangi firmada kaldığının belirtilmemiş olmasının ve tebliğ süresinin idareden yazının çıkış tarihi itibari ile 7 gün olması münasebetiyle ilgili bölümde 3 gün ibaresine yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

4- İhalenin açık ihale usulü ile yapılmış olmasına karşın kendilerine gönderilen kesinleşen ihale kararının pazarlık (21/b) usulüne ilişkin olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Şikayete konu hususun ihale dokümanına yönelik bir aykırılık iddiası niteliğinde olduğu görülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “2) Başvuru süresi” başlıklı bölümünde; “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir.” Hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin teklif vermeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, 13.03.2007 tarihinde ihaleye teklif verdiği, idareye ise ihaleden 8 gün sonra ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı kendisine bildirildikten sonra 20.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, dolayısıyla, başvuru sahibinin şikayet başvurusunu süresi içinde yapmadığı anlaşıldığından, başvuru konusu husus iddiaların incelenmesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

 

İşin süresinin ihale ilanının 2/c maddesinde; “20/03/2007-31/12/2007 (yaklaşık 9,5 ay)” şeklinde gösterildiği, aynı konunun idari şartnamenin 49.2 maddesinde; “İşin süresi 31/12/2007 tarihine kadar (yaklaşık 9,5 aydır (285) takvim günüdür” şeklinde belirtildiği görülmüştür. Her ne kadar söz konusu düzenlemelerde yer alan “yaklaşık 9,5 ay” ifadesi belirsizlik taşımakta ise de, gerek ilanda işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıkça gösterildiği, gerekse şartnamede işin yapılacağı takvim günü sayısının belirtildiği dikkate alındığında, işin süresinin isteklilerce kolaylıkla anlaşılabileceği belirlenmiştir.

 

Bu nedenle, şikayetçinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının “4.3.3 Kalite ve standarda ilişkin belgeler” maddesinde; “1-İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış TSE 12524 hizmet yeterlilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli

2-Temizlik ve ilaçlama işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış TSE´den verilmiş TSE-EN-ISO 9001:2000 güvence sistem belgesi aslı veya noter tasdikli

3-TSE 12866 24/04/2002 Peyzaj mimarlığı-bakım onarım hizmetleri-kurallar

4-TSE 12867 24/04/2002 Peyzaj mimarlığı-proje hizmetleri-kurallar

5-TSE 12868 24/04/2002 Peyzaj mimarlığı uygulama hizmetleri-kurallar

6-TSE 12993 21/04/2003 İşyerleri-İnsan kaynakları hizmetleri veren-kurallar

7-TSE 13111 KASIM 2006 İşyerleri-Kent Temizliği-Genel kurallar

 

belgelerinin isteklilerce sunulmasının öngörülmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir. İhale ilanında yer alan düzenlemenin idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde de bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünde; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” Hükümleri bulunmaktadır.

 

Buna göre, idarelerin ihale konusu iş ile ilgili kalite belgelerini istemeleri imkan dahilinde olup, ihale konusu iş ile ilgisi bulunmayan kalite belgelerini yeterlik kriteri olarak öngörmemeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilecek hizmetlere veya niteliği uygun olmayan işlere ilişkin olarak hizmet yeri yeterlilik belgesi istenilmemesi gerekmektedir.

 

İhale konusu işin  “Cadde, sokak ve bulvarların temizlenmesi, park ve bahçe tanzim ve düzenlenmesi, sinekle mücadele, parke taşı-boru imalatı işi” olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu işin niteliği, isteklilerin hizmet yeri imkanlarına ilişkin bir belirleme yapılmasını gerektirmemektedir. Bu nedenle, ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında, hizmet yeri yeterlilik belgesi sunulmasının istenilmesi mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

 

Ancak, şikayete konu edilen hususun ihale dokümanına yönelik bir aykırılık iddiası niteliğinde olduğu, başvuru sahibinin teklif vermeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, buna uymadığı, dolayısıyla, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunu süresi içinde yapmadığı anlaşıldığından, belirlenen aykırılığın da iddiaların incelenmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, ihale konusu işin park – bahçe bakım ve tanzimi ile, cadde, sokak ve bulvarların temizlenmesini içerdiği de dikkate alındığında, isteklilerin sunması öngörülen diğer kalite belgelerinin istenilmesinde ise, mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet alım niteliğindeki ihalelerde, “Standart Form ― KİK022.0/H Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu” kullanılmak suretiyle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci tekliflerin hangileri olduğu hususu ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilere bu durumun kısa gerekçesinin isteklilere bildirilmesi gerekmektedir.

 

İdarece, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliye, yukarıda belirtilen form yerine, “Standart Form ¾ KİK013.0/M- Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form” ‘un gönderildiği ve anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin bu form ile bildirildiği anlaşılmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci tekliflerin hangileri olduğunun da şikayet başvurusuna verilen cevapta gösterildiği, bu şekilde başvuru sahibinin isteminin idarece yerine getirildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayetçiye ilk gönderilen formda belirtilen 3 günlük sürenin idarenin bildirim yükümlülüğüne ilişkin bir süre olduğu, oysa gönderilmesi gereken formda yer alan sürenin ise yazının tebliğ edilmiş sayılacağı tarihe ilişkin olduğu, dolayısıyla birbiriyle ilişkisi olmayan sürelerin söz konusu olduğu, şikayetçi tarafından dile getirilen süreye ilişkin hususun ihale işlemlerini etkileyen bir yönünün de bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

Dolayısıyla, şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4- Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale usulünün açık ihale usulü olduğunun ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtildiği görülmüş, ihale işlem dosyasında bulunan belgelerin incelenmesinden de ihalenin bu usül ile yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Hal böyle iken, ihale sonucuna ilişkin kesinleşen ihale kararının “Standart Form ― KİK022.0/H Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu” ile bildirilmesi gerekirken, ön yeterlik veya yeterlik değerlendirmesi yapılan ihalelerde değerlendirme sonucunun bildirilmesinde kullanılan “Standart Form ¾ KİK013.0/M- Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara/İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form” ile bildirimde bulunulduğu görülmüştür. Bu işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakta ise de, ihale komisyonu üyelerinin söz konusu hatalı işleminin ihale sonucu üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

Bu nedenle, şikayetçinin bu iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kısmen, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- Kısmen, mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin konusu; “Temizlik, ilaçlama, park ve bahçe tanzimi, parke taşı ve boru imalatı hizmet” alımıdır.

 

            İhale konusu iş esası itibariyle “Hizmet” alımı olmakla beraber öngörülen hizmet; temizlik, ilaçlama, park ve bahçe tanzimi, parke taşı ve boru imalatı gibi birbirinden çok farklı hizmet kavramlarını bütünüyle ihtiva etmektedir.

               

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine idarede parke taşı-boru imalatı işçiliği yönünden  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Açıklanan nedenle; Kurulun aldığı iptal gerekçesine, yukarıda belirtilen görüşün de yer almasının gerektiği oyu ile karara katılıyoruz.

                                                               

 

 

Bilal KARACA                                                     K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                                                              

             Kurul Üyesi                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul