• Karar No: 2007/UH.Z-1369
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :62
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1369
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bereketzade Medresesi Sok. 34420 Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7837
Başvuruya konu ihale:
 2006/194127 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılı Malzemeli Temizlik Hizmetleri 72 Kişilik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.06.82.0188/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof.Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılı Malzemeli Temizlik Hizmetleri 72 Kişilik”  ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan Resmi Dini Bayramlar ile Yılbaşı tatil günlerinde çalışacak eleman sayısı ile yapılan düzenlemelerin hatalı olduğu, kıyafete ilişkin olarak teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin firmalarının tekliflerini belirlemesinde tereddüde düşürdüğü ve tekliflerin ihale komisyonunca objektif olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, Adı: 2007-2008 Yılı (22 aylık) Malzemeli Temizlik Hizmetleri İhalesi, Fiziki miktarı ve türü: 72 kişi ile yapılacak olan malzemeli temizlik hizmetleri olduğu, İhale ilanında işin süresi  01.03.2007–31.12.2008 (22 Ay) belirtilmiştir.

            İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26. maddesinde

          26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak hizmetin
gerektirdiği, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve diğer tüm giderler yükleniciye ait
olup, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

          26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.Ayrıca, yol bedeli ve giyim bedeli yükleniciler tarafından ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dahildir.

            Yol ihtiyacı ayni olarak aylık kart (aylık mavi akbil), giyim ihtiyacı bir kişi için yıllık iki iş elbisesi olarak karşılanacaktır.

            Resmi ve dini bayram ile yılbaşı günüde işçi çalıştırılması öngörüldüğünden, teklif fiyata dahil olacaktır. Bir tatil günü için 13 personel, toplam 24 tatil günü.

            İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörülmeyecektir.”

            26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
            26.5.İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2’dir
” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale tarihi itibariyle yukarıda anılan düzenlemeler göre bayram ve resmi tatil ücreti ile Aylık Mavi Akbil dahil, Giyim hariç 72 kişi 22 aylık malzemeli genel temizlik alımı işinin asgari işçilik maliyetinin 1.290.135,32 YTL olduğu anlaşılmıştır.  İşin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 26 gün resmi ve dini bayram ile yılbaşı günü bulunmasına rağmen resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında çalışılacak gün sayısı 24 olarak, çalışılacak personel sayısı da 13 olarak belirtilmiştir.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" maddesine eklenen 16 numaralı fıkradaki; İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir" hükmü uyarınca bayramda çalışacak işçi sayısı ile çalışılacak gün sayısı açıkça belirtilmesi gerektiği hükmü yer aldığından, söz konusu ihalede tatilde çalışılacak gün sayısı 24, personel sayısı da 13 olarak açık bir şekilde yer aldığından, isteklilerin tekliflerini dokümana uygun olarak hazırlamaları gerektiği sonucuna varılarak, başvuru sahibinin Resmi Dini Bayramlar ile Yılbaşı tatil günlerinde çalışacak personele ilişkin yapılan düzenlemelerin isteklileri tereddüde yol açtığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Teknik şartnamede Kılık Kıyafet başlığı altında giyim için

            Erkek İçin: İdarenin belirleyeceği renkte pantolon ve üstte önden tek sıralı düğmeli, yanlardan cepli, arkası belde kemerli olmak üzere iki parça şeklinde forma saçlar düzgün taranmış, günlük tıraş ve kişisel temizlik yapılmış olacak yaz için ayakkabı yerine, müteahhitçe alınacak formaya uygun sabo terlik giyilecek, yıkama ve ıslak zemin temizliği ile özelliği olan bina dışı işlerde çalışanlara çizme, yağmurluk, eldiven, mont, v.b giyim malzemeleri verilecektir.

            Bayan İçin: İdarenin belirlediği renkte iki parça şeklinde forma, yaz aylarında müteahhitçe alınacak formaya uygun sabo terlik giyecek, Hizmetin gereğine göre çamaşırhanede plastik önlük, çizme, eldiven v.b verilecektir. Saçlar düzgün taranmış, kişisel temizlik yapılmış, bakımlı ve temiz olunacaktır.

            Not:Çalışan her işçi için biri yedek olmak üzere yıllık 2 adet forma bulundurulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Giysi için yapılan söz konusu düzenlemelerde ihale konusu işe ait çalıştırılacak personelin kıyafetlerinin belirtildiği, kıyafete ilişkin yapılan belirlemelerde mevzuata aykırı hususların yer almadığı, ayrıca yapılan düzenlemelerin isteklilerin teklif vermelerinde tereddüde yol açacak düzenlemeler olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teknik şartnamede kıyafete ilişkin yapılan düzenlemelerin tereddüde yol açtığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerine bırakılan Merdan Sağ. Hizm. Bilgi İşlm. Otom. Gıd. Tem. Turz. San. Dış Tic. A.Ş.firmasının teklifinin (1.514.000,00 YTL) yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a)Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b)Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece başvuruya konu ihalede, anılan Tebliğ hükmü gereğince belirlenen hususların sorgulandığına ilişkin olarak ihale dosyasında herhangi bir bilgi veya belge bulunmamakta olup, Tebliğ hükmü gereğince verilen teklif ve yaklaşık maliyetin sorgulanması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            2)Yapılan açıklamalar doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede ihale tarihinin 6.2.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 27.12.2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 5.2.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden 13 gün sonra 19.2.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümandaki düzenlemeyi ihale tarihinden 13 gün sonra şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul